Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:49
4532 Lượt xem

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

PGS, TS BÙI THỊ NGỌC LAN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của việc huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp quốc gia, trong đó có sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đang tác động đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội là nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, cần nhận diện những tác động này để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Từ khóa: đại đoàn kết toàn dân tộc; bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền