Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp
Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 16:07
4946 Lượt xem

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp

(LLCT) - Trong tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại, mỗi kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại, là một dấu mốc mới của đất nước trên con đường đi lên CNXH. Qua mỗi Đại hội, công tuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lại có thêm động lực phát triển mới. Động lực ấy xuất phát từ sự đánh giá đúng tình hình nhiệm vụ cách mang, xác định rõ đường lối, phương hướng và những giải pháp cụ thể, Nghị quyết Đại hội là ngọn cờ dẫn đường để toàn dân tộc, đồng sức đồng lòng vững bước tiến về phía trước.

Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, việc quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nội dung quán triệt trên các nội dung sau:  

1. Đại hội XII là bước phát triển mới của Đảng tên nhiều phương diện

Đại hội XII của Đảng thể hiện bước phát triển mới trong các quyết sách đúng đắn, đổi mới, phù hợp ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện của Đại hội là được xây dựng trên cơ sở luận cứ khoa học từ tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới; đồng thời, là sự kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân tộc; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng.

Văn kiện Đại hội XII cũng là bước phát triển và cụ thể hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, tiếp tục xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc trong giai đoạn mới đầy triển vọng và không ít thách thức.

Đại hội đánh dấu một bước trưởng thành mới của Đảng. Qua chặng đường đổi mới 30 năm, Đảng ta vững vàng đưa dân tộc ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng.

Những thành tựu về kinh tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế đều có bước phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng…

Tổng kết chặng đường 30 năm, Đại hội XII đúc rút 3 kết luận: Một là, những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; Hai là, những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; Ba là, những thành tựu đó khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Từ những thành tựu cũng như hạn chế, Đại hội rút ra 5 bài học. So với bài học của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc biệt là bài học thứ tư về mối quan hệ dân tộc - quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết”.

2. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đã nhận định, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đồng thời, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Việc đưa Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy, học tập ở hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo vừa là yêu cầu tự thân của công tác đào tạo, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Các văn kiện Đại hội là sự những quyết sách quan trọng, định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ của các nhà trường là tổ chức học tập những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XII một cách có hệ thống, phân tích, lý giải có tính thuyết phục.

Đối với các trường đại học, việc đưa nội dung các Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy cần theo hướng:

Một là, phân tích làm rõ sự vận dụng sáng tạo và phát triển các nguyên l‎ý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thể hiện ở sự nhận định tình hình và dự báo xu hướng, định hướng phát triển, mục tiêu hướng tới,... Trong quán triệt, học tập cần liên hệ với thực tế chuyên môn, chuyên ngành đào tạo để làm sâu sắc nội dung.

Hai là, bổ sung, cập nhật vào bài giảng những tinh thần của Đại hội, những nhận thức mới, định hướng mới, mà các giáo trình còn thiếu hoặc chưa thể hiện đầy đủ; thay thế những nội dung đã lạc hậu, những nội dung không còn phù hợp.

Ba là, chính xác hóa các khái niệm, các thuật ngữ, bảo đảm tính khoa học, hệ thống và sát đúng nội dung, tinh thần của Đại hội XII. Tuy nhiên, cũng cần khắc phục các biểu hiện cắt xén, làm phiến diện, chiếu lệ trong quán triệt cũng như trong giảng dạy, dẫn đến nhận thức, thái độ thiếu nghiêm túc của người học đối với việc học nghị quyết; bảo đảm tình hiệu quả trong học tập.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, học tập được xác định là yêu cầu quan trọng trong giáo dục đào tạo, qua đó đổi mới nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị thế hệ trẻ.  

Để đưa tinh thần và cá nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận chính trị, cần thực hiện tốt một số giải pháp là:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo việc đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong cán bộ đảng viên và quần chúng theo hướng dân chủ, hiệu quả. Đối với cá nhà trường, đổi mới việc quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng gắn với đổi mới giảng dạy lý luận chính trị, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo.

Đa dạng hoá các hình thức, phương thức như tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ở cấp khoa và cấp trường, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đông đảo học sinh sinh viên, tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp.

Thứ hai, bổ sung nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XII vào chương trình, bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên, sinh viên

Bổ sung nội dung vào chương trình môn học theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng người học, đồng thời bảo đảm tính thống nhất; tránh trùng lặp. Trong đó, chú trọng tính định hướng chính trị, giao dục đạo đức, phong cách; rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn.

Thứ ba, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đại hội về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục lý luận, cần tiếp tục bổ sung cơ chế, chính sách về giảng dạy lý luận chính trị. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, về phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong nghiên cứu và tổ chức quán triệt nghị quyết Đảng.

Bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị bảo đảm sự thống nhất trong chương trình, nội dung theo hướng nâng cao hiệu quả giáo dục.

Thứ tư, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và am hiểu sâu sắc thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Đặc biệt, đối với môn lý luận chính trị, cần tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiệm vụ làm giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng.

Trên nền lý luận được trang bị, các khoa, giảng viên chủ động, tích cực nghiên cứu và đưa tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào giảng dạy các lớp một các thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, phát huy dân chủ, khuyến khích, khơi gợi người học tích cực tham gia ý kiến về nghị quyết, về về chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó, phê phán những quan điểm sai trái, vận dụng đúng quan điểm trên tất cả các mặt nhận thức, hành động, rèn luyện và phong cách tạo nên buổi học sinh động, hiệu quả và chất lượng.

Văn kiện Đại hội XII là sự tổng kết, đánh giá thành tựu chung của đất nước sau 30 năm đổi mới, là định hướng và nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới để đưa cả dân tộc tiếp tục phát triển. Mỗi cán bộ và giảng viên bộ môn lý luận cần chủ động, tích cực để đưa những tư tưởng cơ bản, quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới để trng bị cho sinh viên, một nguồn nhân lực quan trọng sẽ được bổ sung vào lực lượng lao động xã hội trong 5 năm tới, những năm triển khai Nghị quyết Đại hội XII, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội.

_____________

Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

 

ThS Ma Thị Thúy

 Đại học Tân Trào

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền