Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Trường Chính trị Trần Phú thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh
Thứ năm, 30 Tháng 6 2016 15:41
3033 Lượt xem

Trường Chính trị Trần Phú thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh

(LLCT) - Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua Trường Chính trị Trần Phú đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20-11-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã”. Theo đó, quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Từ năm học 2011 đến nay, Trườngđã mở 179lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 17.904 lượt học viên; phối hợp, giúp đỡ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở hàng trăm lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao đáng kể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị các cấp, nhất là cán bộ cơ sở.

Đến nay, 79,02 % cán bộ công chức cấp xã ở Hà Tĩnh có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên (đại học chiếm 42,24%); 52,34% có trình độ lý luận chính trị - hành chính trung cấp và cao cấp;riêng cán bộ chủ trì và cấp ủy viên đạt trên 93%.  Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí hệ thống chính trị - xã hội.

Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thể hiện rõ nét ở kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ở tính năng động, sáng tạo và khả năng giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, mà trước hết là đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngànhhiện nay.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nói chung, Trường Chính trị Trần Phú nói riêng vẫn còn một số hạn chế bất cập. Có nơi, có lúc chưa kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo và bố trí sử dụng. Vẫn còn tình trạng đề bạt, bổ nhiệm không phù hợp chuyên môn, chưa bảo đảm quy định; việc cử cán bộ đi đào tạo chưa xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ. Một số đơn vị thiếu chủ động tạo nguồn để cử đi đào tạo, chưa quan tâm bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chưa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho cán bộ đi học. Hiện chỉ có 9,83% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng quản lý nhà nước theo ngạch. Tổ chức đảng ở một số sở, ngành và doanh nghiệp ít cử cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Không ít cán bộ, đảng viên chưa xác định đúng mục tiêu đào tạo; coi việc đi đào tạo là để có bằng cấp, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh... Công tác quản lý của nhà trường vẫn còn những mặt hạn chế; đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường Chính trị đạt chuẩn về chuyên môn nhưng còn ít kinh nghiệm thực tiễn, một số giảng viên chưa tích cực trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng chưa thường xuyên.

Với kết quả và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Trần Phú trong những năm qua, bước đầu đúc rút một số bài học kinh nghiệm và phương hướng trong thời gian tới là:

Không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên vững mạnh; nâng cao chất luợng xây dựng kế hoạch và quản lý nội dung, chương trình; hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của nhà trường vào phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng giai đoạn; thực hiện tốt quản lý học viên, quản lý tài chính và cơ sở vật chất; phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong thực hiện các khâu của quá trình đào tạo và công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Từ những kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và Trường Chính trị Trần Phú trong thời gian qua và yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới đang đặt ra, trong nhiệm kỳ tới, Trường Chính trị Trần Phú và các cấp ủy đảng phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này, nhất là đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị. Cần tập trung  thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới. Cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ dự nguồn đều phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và cập nhật kiến thức mới theo quy định. Tổ chức thành nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên...

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đổi mới về quản lý; nội dung chương trình; phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh, giỏi về chuyên môn, sâu sát thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy công việc, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu và thu hút giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng...

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho sự nghiệp đào tạo và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy - học theo hướng hiện đại; nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với cán bộ cơ sở.

- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Chính trị với các cấp, các ngành, với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong quản lý học viên từ tuyển sinh đến đánh giá kết quả. Thực hiện nghiêm túc việc cử người đi học, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ được cử đi học phải tự xác định rõ mục tiêu, động cơ, trách nhiệm, tự giác trong học tập; khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng, tránh tình trạng bổ nhiệm, bố trí cán bộ không phù hợp chuyên môn, chưa bảo đảm tiêu chuẩn, không có trong quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch tùy tiện, bổ nhiệm không đúng quy trình. Thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá, bố trí cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết các trường chính trị và cấp ủy đảng phải thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

_____________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2015

ThS Đinh Quốc Thị

Trường Chính trị Trần Phú, Hà Tĩnh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền