Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh Hưng Yên
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 17:22
4251 Lượt xem

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh Hưng Yên

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có đào tạo bồi dưỡng lý uận chính trị, đóng vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác này cũng đang có nhiều yêu cầu mới, đặt ra những vấn đề về tổ chức và hoạt động của các Trường chính trị tỉnh, thành phố.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”. Người  nói: “cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác huấn luyện cán bộ, xác định đây là công việc hệ trọng và đã ban hành nhiều văn kiện cỉ đạo công tác này. Tiếp tục nhất quán quan điểm chủ trương các Đại hội trước đã đề ra, Đại hội XII của Đảng (2016) yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”(1).

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”(2). Trung ương Đảng xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu nhằm ngăn ngừa, khắc phục nguy cơ suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm công tác này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sâu sát các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm học tập, quán triệt và vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, coi trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và các cấp, các ngành trong tỉnh đã đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã phối hợp với các sở,  ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy trong tỉnh,xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Căn cứ kế hoạch được giao, Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảmchất lượng. Từ năm 2010-2016, Trường đã tổ chức 87 lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính, 7.552 học viên; 139 lớp bồi dưỡng với 22.046 học viên, đạt 100% kế hoạch.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy được coi trọng, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Đội ngũ giảng viên đã tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác, sử dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm truyền đạt kiến thức lý luận tốt nhất cho học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được Nhà trường quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tiếp tục được tăng cường, hoàn thiện. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng được củng cố, nền nếp, hiệu quả.

Đạt được kết quả về đào tạo, bồi dưỡng như trên là do Trường luôn quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, xây dựng đội ngũ vững về chuyên môn, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.Hiện nay,Nhà trường có 56 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó 41 giảng viên, 28 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương, 8 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương, có 24 đồng chí có trình thạc sĩtrở lên (1 tiến sĩ) 5 đồng chí đang theo học cao học.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh của Trường trong thời gian qua đạt được hiệu quả cao. Khảo sát 1.094 cán bộ sau khi học tập tại Trường, có 690 (58,55%) được đề bạt vào vị trí cao hơn trước khi đi học; 1.012 (92,50%) vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào công việc được giao; 1.037 (95,39%) đánh giá là chuyển biến tốt trong nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Tuy vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: phương pháp giảng dạy còn nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên. Qua khảo sát, 71% giảng viên của Trường Chính trị và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố lựa chọn thuyết trình trong các phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Công tác quản lý đào tạo còn hạn chế, nhất là quản lý tự học. Ý thức tự giác trong học tập của học viên chưa cao. Việc phối hợp với các địa phương, đơn vị để nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và việc tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh còn chậm và chưa chủ động.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

Một là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh cần điều tra, khảo sát trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, để bảo đảm sát đối tượng... Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ phải gắn chặt với quy hoạch, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính chủ động và tiết kiệm nguồn lực.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, thành phố bảo đảm yêu cầu mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Chất lượng đào tạo phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực trong giảng dạy, ở sự tâm huyết với nghề và uy tín của giảng viên. Do đó, cần có chiến lược, quy hoạch tổng thể và chính sách xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Ba là, thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Nội dung chương trình là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chỉ khi nào có nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tiễn và đối tượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đào tạo đặt ra thì khi đó chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên.

Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo phù hợp với các hệ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đổi mới phương pháp là động lực làm thay đổi căn bản chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần phát huy tối đa sự tham gia của người học vào quá trình dạy học.

Bốn là, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy và học. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không chỉ phụ thuộc vào quá trình dạy và học mà còn phụ thuộc vào hiệu quả của công tác quản lý. Thông qua hoạt động quản lý nắm được những việc, những khâu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng làm được và chưa làm được để kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và rút kinh nghiệm những mặt công tác, những khâu còn hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngày càng nền nếp, hiệu quả cao hơn.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị công tác và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị với học viên đang học tập. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học và ban chỉ đạo lớp học đối với các lớp học mở tại huyện trong quản lý lớp học, trong việc định kỳ thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên và ý kiến nhận xét đánh giá của các đơn vị về kết quả đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường

Sáu là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, quan tâm, chú trọng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người dạy và học lý luận chính trị để cán bộ ,giảng viên và học viên yên tâm, phấn khởi công tác và học tập, rèn luyện.

_________________________

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dangcongsan.vn

(2) ĐCSVN: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, dangcongsan.vn

ThS Mai Thị Yến

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền