Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 17:08
4694 Lượt xem

Xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc viết năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

“Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang.

Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa.

Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng, không khéo, thì còn nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều thì thành tích ít. Khuyết điểm ít thì thành tích nhiều.

Đó là lẽ tất nhiên.

Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”.

Chúng ta, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nhằm làm cho Đảng ta chóng phát triển, công việc chóng thành công, tức là chóng xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng chung mục đích đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đoàn thể có phương pháp, cách học, cách làm cụ thể khác nhau tùy thuộc điều kiện riêng có, tùy chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của Đảng, nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Trở lại lịch sử của Đảng, từ năm 1947, khi Đảng mới trở thành đảng cầm quyền, bằng trách nhiệm, bằng tính đảng trong sáng, mẫu mực, bằng tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, bằng niềm tin sắt son vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản, bằng nhận thức của bản thân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Năm nay vừa tròn 70 năm ra đời của tác phẩm, những giá trị tư tưởng mà Người thể hiện vẫn là chủ đề căn bản, sống còn mà Đảng ta đang phải đối mặt hiện nay. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang là giải pháp quan trọng mà Đảng tiến hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những chuẩn mực, giá trị mẫu mực của cán bộ, đảng viên, của Đảng, của Nhà nước. Đây là những giá trị văn hóa nhân văn, kết tinh từ tinh thần yêu nước nồng nàn, từ tính cách mạng và khoa học mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, học tập, thực hành và mong muốn truyền đạt lại cho cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta chỉ ra ở nhiều khía cạnh, nhiều nội dung mang tính cốt lõi, căn bản liên quan đến sự phát triển của Đảng, của đất nước. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện trong hệ thống chính trị, chọn việc xây dựng văn hóa trường Đảng làm nội dung cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ đề thiết thực và có ý nghĩa toàn diện, sâu sắc. Văn hóa luôn là những giá trị cô đọng nhất, thể hiện những bản sắc, những đặc trưng tiêu biểu. Văn hóa là giá trị đồng quy cho mọi mặt hoạt động chính trị - xã hội. Nó là biểu hiện toàn diện hệ thống giá trị mà chúng ta đạt được. Cũng vì những giá trị văn hóa đó, Hồ Chí Minh đã được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chính là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị có được giá trị văn hóa chân, thiện, mỹ. Với chúng ta, đó là văn hóa Đảng, bởi Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Được thành lập từ năm 1949 đến nay, Học viện đã trải qua nhiều giai đoạn với nhiều tên gọi khác nhau, song chức năng, nhiệm vụ chính trị không thay đổi, đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đây chính là “công việc gốc của Đảng”. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được xác định là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước, có vai trò đặc biệt quan trọng, có bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Với bề dày truyền thống 67 năm, Học viện đã xây dựng được hệ thống những giá trị rất đặc trưng, từ những hình ảnh ngoại diện của môi trường Học viện đến những giá trị ẩn chứa bên trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên, học viên và trở thành điều rất dễ cảm nhận, nhận biết về Học viện như một môi trường Đảng thuần nhất, tinh khiết. Cùng với thời gian, những giá trị đó đã luôn được coi trọng, củng cố và không ngừng vun đắp, trở thành văn hóa đặc trưng của Học viện - văn hóa trường Đảng.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đó cũng chính là giá trị văn hóa của Đảng. Là trường Đảng cao cấp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn ai hết, Học viện cần đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển và thực hành văn hóa Đảng, mà biểu hiện cụ thể trong môi trường Học viện chính là “Văn hóa trường Đảng”. Hơn 67 năm qua, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của đời sống chính trị xã hội, trường Đảng thực sự đã có những nét văn hóa riêng tạo nên “Văn hóa trường Đảng”. Những nét văn hóa đó hình thành trên nền tảng tư tưởng của Đảng, trên nền tảng văn hóa của dân tộc Việt Nam, hòa quyện cùng bối cảnh lịch sử kinh tế - xã hội của từng giai đoạn cách mạng và chức trách nhiệm vụ mà Đảng giao cho Học viện. Gặp lại những cựu cán bộ, giảng viên của Học viện, gặp lại cựu học viên của Học viện qua các thời kỳ, chúng ta có thể cảm nhận được những nét văn hóa đó của trưởng Đảng một cách sâu sắc. Đây cũng là nền tảng cho những thành công của Học viện trong 67 năm qua. Hơn hết, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay, văn hóa trường Đảng thực sự có tính lan tỏa, có tính tự giáo dục sâu sắc. Văn hóa trường Đảng đã thực sự là một giá trị mang tính động lực.

Văn hóa trường Đảng là phạm trù văn hóa tổ chức của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng. Nó được tạo nên bởi sự bồi đắp và chia sẻ những giá trị mang tính chuẩn mực về tri thức, niềm tin, lý tưởng, hành động, đạo đức... Những giá trị này mang tính đặc trưng và bản sắc riêng trên nền tảng tư tưởng thống nhất nhằm tạo nên sự nhất quán của tổ chức và mỗi cá nhân trong hoạt động thực tiễn xã hội. Văn hóa trường Đảng là những giá trị tư tưởng, những giá trị lý luận và thực tiễn mà mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trong “môi trường Đảng”tại Học viện. Văn hóa trường Đảng là một môi trường văn hóa mang tính Đảng sâu sắc - nơi đào tạo, bồi dưỡng những lớp cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Cụ thể, văn hóa trường đảng chính là toàn bộ kiến thức, tri thức, kinh nghiệm mà đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đã nghiên cứu, tổng kết, và truyền đạt cho các thế hệ học viên. Văn hóa trường đảng là cách ứng xử, là các mối quan hệ giữa thầy với trò, giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên với tư cách là học viên khi tham gia học tập, rèn luyện tại Học viện. Văn hóa trường Đảng là những tấm gương về tư tưởng, đạo đức, tác phong mà mỗi cán bộ, đảng viên cảm nhận được, học tập được, rèn luyện và thực hành được trong trường Đảng. Như vậy, Văn hóa trường đảng là biểu hiện cụ thể của văn hóa Đảng, được trau dồi, rèn luyện toàn diện tại trường Đảng cao cấp. Những giá trị văn hóa này mang đậm tính Đảng, khi thấm đậm vào mỗi cán bộ, giảng viên, đặc biệt là các thế hệ học viên, nó sẽ có tính lan tỏa, lan tỏa trước tiên trong môi trường Học viện, từ đó lan tỏa đến cán bộ, học viên, tới các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, và trong toàn xã hội.

Xây dựng văn hóa trường Đảng là việc vun đắp, phát huy những giá trị của văn hóa Đảng trong môi trường Học viện. Để làm được điều đó, trước tiên, Học viện cần xác định và khẳng định rõ giá trị văn hóa cốt lõi của trường Đảng. Trong xây dựng văn hóa trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tính đặc trưng và bản sắc riêng chính là những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vận dụng sáng tạo, phù hợp với thời đại, với nhiệm vụ, chức năng của Học viện. Xây dựng Văn hóa trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cần làm là:

1. Khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa “Văn hóa trường Đảng là sự kết tinh các giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tinh hoa văn hóa của nhân loại” để truyền bá tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành. Đồng thời đưa ra giải pháp vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả trong điều kiện cụ thể hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục tiêu của trường Đảng trong bài diễn văn khai mạc khóa học lý luận chính trị dài hạn đầu tiên (7-9-1957): “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”(1).

Về nhiệm vụ của người học, Người nhấn mạnh: “Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần thể hiện được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”(2).

Về phương châm học tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông... Lý luận cách mạng không phải là giáo điều, mà nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo, lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”(3).

Đối với học viên, Hồ Chí Minh đã yêu cầu tinh thần, thái độ học tập lý luận cho đúng:

- “Phải khiêm tốn, thật thà. Trong Đảng ta trình độ lý luận còn thấp kém, không ai có thể tự xưng mình là giỏi lý luận. Do đó, phải nêu cao tinh thần khiêm tốn, thật thà”... “kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập”(4).

- “Phải tự nguyện, tự giác xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực, tự động hóa thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong việc học tập”(5).

- “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng...

- Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hòa...

- Phải đoàn kết giúp đỡ  nhau học tập, mạnh dạn phê bình và thật thà tự phê bình và khi phê bình, tự phê bình thì phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết để đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới”(6).

Nội dung trên trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng của hệ thống trường Đảng, cũng là những giá trị định hướng cơ bản cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa trường Đảng những năm qua.

2. Không ngừng tích lũy, bồi đắp, phát huy truyền thống vẻ vang, những giá trị mẫu mực mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của trường Đảng đã tạo dựng trong quá trình xây dựng và phát triển của Học viện.

Nhắc tới trường Đảng là nhắc tới những người thầy đáng kính, những nhà khoa học mẫu mực về đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp. Trường Đảng là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng cụ thể, nơi thực hiện công việc gốc của Đảng. Nhắc tới trường Đảng là nhắc tới những thế hệ học viên, những cán bộ, đảng viên gương mẫu, được quần chúng tin yêu, được Đảng tin tưởng phân công đảm nhận những vị trí, trọng trách công việc cốt yếu của Đảng, của đất nước, hết lòng phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân. Đây chính là những giá trị cụ thể biểu hiện văn hóa trường Đảng.

Trong Sổ Vàng truyền thống của Học viện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhân dịp Người đến thăm và nói chuyện với học viên khóa II của trường vào tháng 9-1949 là:

“Học để làm việc,

Làm người,

Làm cán bộ.

Học để phụng sự Đoàn thể,

Phụng sự giai cấp và nhân dân

Phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

Muốn đạt mục đích, thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”(7).

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về mục đích và phương châm, phương pháp học tập; về việc trau dồi, nâng cao kiến thức với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Đây là vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện qua các thời kỳ đều thấm nhuần và phấn đấu đạt được mục tiêu học tập, rèn luyện như lời huấn thị của Người.

Ngay từ những khóa đầu tiên, cũng như hầu hết các khóa học của trường sau này, dù chiến tranh hay hòa bình, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tới dự khai giảng, bế giảng và nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường như các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang...

Đội ngũ học viên của nhà trường đã từng bước trưởng thành, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Hàng vạn học viên của trường Đảng đã trở thành cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương tới cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song hành cùng Học viện với tư cách là trường Đảng Trung ương, còn có hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành, bộ ngành cũng không ngừng được củng cố, phát triển tạo thành hệ thống các trường chính trị. Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống các trường chính trị tiếp tục được coi trọng, củng cố, kiện toàn, là vệ tinh, là mắt xích quan trọng trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm. Trong nhiều năm qua, những thành tựu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện khu vực, các trường chính trị tỉnh và thành phố, các trường đảng của các bộ ngành đã góp phần vào xây dựng truyền thống tốt đẹp của hệ thống trường Đảng, tạo thành giá trị cốt lõi để xây dựng và phát triển văn hóa trường Đảng.

3. Xây dựng môi trường trong Học viện và hệ thống các trường Đảng thành môi trường mang tính đảng mẫu mực.

Trong dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu khẳng định vị trí, vai trò của Học viện. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh:

Là trường Đảng cao cấp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn ai hết, các đồng chí phải hết sức chú trọng và gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thể hiện như một hình mẫu để học viên đến học tập ở Học viện tham khảo. Công tác tư tưởng của Đảng bộ cần làm cho tất cả cán bộ, đảng viên giữ vững và phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, tận tụy với đất nước và nhân dân; có ý thức trách nhiệm cao, say mê, nhiệt huyết với công việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, xứng đáng là người thày, người cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong công tác tổ chức, cán bộ, các cấp uỷ đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm sự đoàn kết, phối hợp công tác chặt chẽ giữa các đơn vị và cá nhân, hợp thành sức mạnh chung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của toàn Học viện.

Các đồng chí học viên từ mọi miền đất nước được về học tập, nghiên cứu tại trường Đảng mang tên Bác Hồ là một vinh dự lớn. Các đồng chí cần ý thức sâu sắc rằng, vào Học viện học tập là để nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, đồng thời để rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác. Mỗi học viên cần tranh thủ mọi thời gian, tận dụng mọi điều kiện để đọc, để nghe, để trao đổi, thảo luận, nỗ lực phấn đấu, phát huy tính chủ động, ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, các đồng chí có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn, xử lý đúng các tình huống công việc, và hơn nữa, để trở thành một cán bộ ưu tú về trí tuệ và đạo đức, có sức lan toả trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chung của toàn Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao, xuất phát từ thực tiễn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chọn việc Xây dựng văn hóa trường Đảng như một giải pháp trong việc xây dựng môi trường Đảng, phát triển tính Đảng trong hệ thống Học viện bao gồm Trường Đảng Trung ương và các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây cũng là hoạt động cụ thể, cần thiết và hữu ích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với nội dung và mục đích, ý nghĩa như vậy, việc xây dựng “Văn hóa trường Đảng” thực sự là một hoạt động có giá trị lý luận và thực tiễn, có tính cấp thiết.

Thực hành văn hóa Đảng, nâng cao giá trị văn hóa Đảng là một trong những giải pháp quan trọng để chúng ta xây dựng, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ đặt ra là, chúng ta cần phải đấu tranh, phê bình, sửa chữa làm cho Đảng trong sạch, làm cho Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh. Việc Học viện đề cao và quyết tâm xây dựng Văn hóa trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một mặt là hành động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, quan trọng hơn, đó chính là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị cốt lõi, cơ bản của Học viện trong hệ thống chính trị, trong đời sống kinh tế - xã hội, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân trong giai đoạn mới

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2017

(1), (2), (3), (4), (5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập,t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.90, 92, 95, 98, 98, 98-99.

(7) Trích Sổ vàng truyền thống của trường Nguyễn Ái Quốc, Lư trữ tại Viện Bảo tàng Cách mạng.

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập,t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập,t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

2. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

ThS Đinh Văn Trung

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền