Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:17
9608 Lượt xem

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TS TRUNG THỊ THU THỦY

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Di sản văn hóa là những sản phẩm sáng tạo của cộng đồng dân tộc. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đóng vai trò quan trọng trong tạo nền tảng gắn kết xã hội, bảo đảm sự phát triển bình đẳng, nhân văn và có bản sắc của mỗi dân tộc. Bài viết khái quát thực trạng di sản văn hóa Việt Nam, những nguyên tắc và thách thức trong bảo tồn di sản văn hóa, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: di sản văn hóa, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, Nghị quyết Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền