Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Không thể xuyên tạc sự thật lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:32
8243 Lượt xem

Không thể xuyên tạc sự thật lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

GS, TS MẠCH QUANG THẮNG

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Đất nước Việt Nam trải qua nhiều bước phát triển, chứa trong đó nhiều sự kiện trọng đại, có những sự kiện đánh dấu bước ngoặt rất lớn. Một trong những bước ngoặt đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Với thắng lợi của cuộc cách mạng này, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH. Nay, vẫn còn một số ý kiến xuyên tạc về những sự kiện Cách mạng Tháng Tám do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Những người có ý kiến đó thiếu cái tâm lành, thiếu cả trí sáng. Sự thật lịch sử diễn ra cách nay hơn 76 năm (1945-2021), vẫn là giá trị bất hủ mà không ai có thể xuyên tạc được.

Từ khóa: sự thật, xuyên tạc, Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền