Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự lệch chuẩn đạo đức công vụ trong một bộ phận công chức và giải pháp khắc phục
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:52
9922 Lượt xem

Sự lệch chuẩn đạo đức công vụ trong một bộ phận công chức và giải pháp khắc phục

THS LÊ THỊ NAM AN

Đại học Vinh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Đội ngũ cán bộ, công chức nước ta đã không ngừng lớn mạnh, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công chức suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có những biểu hiện lệch chuẩn đạo đức công vụ ở các mức độ khác nhau. Để khắc phục tình trạng lệch chuẩn đó, cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tính tích cực, chủ động, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nay; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công chức, định kỳ khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động công vụ.

Từ khóa: Công chức, công vụ, đạo đức công vụ, chuẩn đạo đức công vụ, lệch chuẩn đạo đức công vụ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền