Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 11:29
6979 Lượt xem

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một cơ quan, đơn vị có vai trò nòng cốt. Để thực hiện nhiệm vụ đó, việc lãnh đạo phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên Học viện có ý nghĩa quyết định. Bài viết khái quát hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, những kết quả bước đầu trong hoạt động này.

Học viện Chính trị khu vực I phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Ảnh: hcma1.hcma.vn

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I (CTKV I) đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giảng viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Đảng ủy Học viện CTKV I đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong tất cả các lĩnh vực chính thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại Học viện. Đội ngũ giảng viên Học viên CTKV I cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Nghị quyết 35 tại hệ thống Học viện. 

1. Về lãnh đạo công tác tư tưởng, quán triệt và nâng cao ý thức, bồi dưỡng năng lực của đội ngũ giảng viên 

Để nâng cao ý thức của đội ngũ giảng viên trong thực hiện Nghị quyết 35 gắn với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Học viện CTKV I và các cấp ủy đã luôn quán triệt đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trên tinh thần phát huy, bảo đảm tính đặc thù của Học viện CTKV I. Đảng ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ và toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 35 với tính chất là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không phải là những hoạt động mang tính chất thời điểm. Khi triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Học viện, nội dung thực hiện Nghị quyết 35 luôn được chú trọng nhấn mạnh ngay từ đầu và xuyên suốt cả quá trình. Trong hoạt động sơ kết, tổng kết các lĩnh vực hoạt động, nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết 35 cũng luôn là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng phản ánh kết quả tổng thể.

Đảng ủy Học viện CTKV I chú trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực giảng viên trong thực hiện Nghị quyết 35. Đảng ủy đã lãnh đạo nâng cao chất lượng các hoạt động như phát triển văn hóa đọc, triển khai các cuộc sinh hoạt tư tưởng, chính trị, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng giảng viên, xây dựng quy trình xét duyệt bài giảng, đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương, điều động luân chuyển cán bộ nội bộ, định hướng về nội dung và phương pháp tham gia cuộc thi “Giảng viên giảng dạy giỏi” cấp cơ sở của Học viện CTKV I... Thông qua những hoạt động đó, đội ngũ giảng viên Học viện CTKV I nâng cao nền tảng tri thức, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kỹ năng để thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian qua, Đảng ủy Học viện CTKV I đã chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển văn hóa đọc gắn với mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên. Theo kế hoạch năm, tất cả các trưởng khoa phải thực hiện hoạt động giới thiệu sách ở cấp Học viện, bảo đảm triển khai các bước một cách khoa học từ cấp khoa đến cấp Học viện. Khi tổ chức buổi giới thiệu sách ở cấp Học viện, với sự tham gia của toàn thể giảng viên, người chủ trì (trưởng khoa) gợi mở những vấn đề liên quan để các khoa khác cùng trao đổi, đưa ra gợi ý về việc vận dụng các nội dung đó trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên tinh thần quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35. 

Để tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là đội ngũ giảng viên, Đảng ủy Học viện CTKV I đã lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động chào cờ mỗi thứ Hai đầu tháng với mục đích vừa nâng cao ý thức chính trị và cập nhật tình hình thời sự, chính trị cho toàn thể cán bộ Học viện, vừa quán triệt các công việc chính cần thực hiện trong tháng. 

Đảng ủy thường xuyên quan tâm quán triệt việc thực hiện kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên, bảo đảm nguyên tắc nghiêm túc trong phát ngôn, cẩn trọng trong giảng dạy và nghiên cứu. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò định hướng thực hiện Nghị quyết 35 trong đội ngũ giảng viên và trong toàn Đảng bộ.

Về bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho đội ngũ giảng viên, Đảng ủy Học viện CTKV I đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu, xã hội hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời yêu cầu giảng viên tích hợp tốt hơn các nội dung của Nghị quyết 35 vào thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng ủy đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giảng viên về kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp nghiên cứu khoa học, đăng bài quốc tế, bồi dưỡng tập huấn theo chuyên ngành, v.v.. 

Khi triển khai Cuộc thi Giảng viên giảng dạy giỏi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc tích hợp nội dung Nghị quyết 35 là một trong các tiêu chí đánh giá giảng viên; Cuộc thi Giảng viên giảng dạy giỏi cấp cơ sở năm 2020 đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Bộ tiêu chí đánh giá giảng viên cuộc thi thể hiện rõ nội dung thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức biên soạn và xuất bản tài liệu “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu bản chất Trường Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I” để đội ngũ giảng viên có thể sử dụng như một cẩm nang trong tích hợp thực hiện Nghị quyết 35 trong giảng dạy và nghiên cứu. Với kỳ vọng xây dựng được mô hình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên tại Học viện CTKV I trở thành một mô hình hiệu quả, điển hình và lấy kết quả đó làm cơ sở xây dựng chương trình bồi dưỡng cho giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở khu vực phía Bắc, Đảng uỷ đã yêu cầu nhóm biên soạn tài liệu thể hiện rõ bản chất Trường Đảng. 

Thực hiện mục tiêu liên tục bồi dưỡng giảng viên qua công việc và khuyến khích sự nỗ lực của từng giảng viên qua trải nghiệm cá nhân, Đảng ủy đã lãnh đạo tăng cường mời báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các ban, bộ, ngành tham gia giảng dạy các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng, để đội ngũ giảng viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tri thức thực tiễn, thúc đẩy phương pháp giảng dạy, học tập gắn lý luận với thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển, đưa giảng viên đi thực tế nội bộ và thực tế dài hạn ở địa phương cũng được Đảng ủy lãnh đạo duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào nền nếp. 

Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ giảng viên và khẳng định quan điểm coi trọng xây dựng lực lượng giảng viên trong bộ máy nhân lực của Học viện, với việc triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể như: Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị đề cương và kế hoạch bài giảng, hỗ trợ giảng viên sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ và tiến sỹ; hỗ trợ giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn tại địa phương; hỗ trợ giảng viên đăng bài báo quốc tế và xuất bản sách thuộc các nhà xuất bản có uy tín quốc tế.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Đảng ủy cũng luôn quan tâm chỉ đạo việc học tập, tham khảo các mô hình giúp củng cố bản chất Trường Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Thời gian qua, việc cử các đoàn đi nghiên cứu thực tế nước ngoài đều coi trọng tiêu chí lựa chọn thành viên là giảng viên, tập trung vào những nội dung quan trọng như nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra tại Xinhgapo, Hàn Quốc, Nhận Bản; nghiên cứu về mô hình giáo dục tính đảng tại Học viện Chính trị - Hành chính Bắc Kinh. Các giảng viên sau khi hoàn thành việc nghiên cứu, học tập ở nước ngoài đều đã phát huy tốt những kinh nghiệm thu được và triển khai hiệu quả trong công việc.

Với quan điểm, chủ trương nhất quán như vậy, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đã được cụ thể hóa vào nội dung của hầu hết các kế hoạch, văn bản, nghị quyết thường kỳ của Đảng bộ và các chi bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên, học viên, trước hết là đội ngũ giảng viên của Học viện, đã luôn được quán triệt và hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ của những “chiến sỹ” tiên phong thực hiện các nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, nội dung thực hiện Nghị quyết 35 đã được các đơn vị và cá nhân triển khai cụ thể, thực chất và ngày càng sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Giảng viên ngày càng có ý thức tốt hơn về vai trò nòng cốt của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35, từ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đến nghiên cứu khoa học, xuất bản sách, đăng tải bài viết trên các tạp chí và các kênh truyền thông khác.

2. Lãnh đạo phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 35 trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy Học viện CTKV I đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới xây dựng đề cương môn học gắn với chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, đáp ứng yêu cầu Trường Đảng. Tinh thần chỉ đạo này đã được cụ thể hóa trong Thông báo số 216-TB/HVCTKV I, ngày 07-4-2020 (Thông báo số 216) về điều chỉnh đề cương, kế hoạch bài giảng/chuyên đề, với yêu cầu làm rõ bốn nội dung chính trong từng chuyên đề giảng dạy, gồm: Khung phân tích của chuyên đề (nội dung khoa học, lý luận); Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước liên quan đến nội dung chuyên đề giảng dạy; Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết; Cách thức/giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra (gắn lý luận với thực tiễn). Sau hơn một năm thực hiện, đội ngũ giảng viên của mỗi khoa đã từng bước điều chỉnh đề cương và kế hoạch bài giảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu đặt ra.

 Hiện nay, Đảng ủy Học viện đang tiếp tục chỉ đạo giám sát việc hoàn chỉnh đề cương môn học của các khoa theo yêu cầu của Thông báo số 216, cùng với yêu cầu cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội đồng thẩm định sẽ đánh giá chất lượng bộ đề cương môn học của các khoa theo các mục tiêu đã xác định.

Những thành công trong triển khai thực hiện Thông báo số 216 ở chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị dần được mở rộng đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Đặc biệt, đối với chương trình bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cấp huyện năm 2021, Đảng ủy Học viện CTKV I đã chỉ đạo xây dựng khung chương trình bồi dưỡng theo hướng vừa bám sát yêu cầu của Quy định 164-QĐ/TW ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo cấp huyện các tỉnh phía Bắc, vừa bảo đảm bốn yêu cầu nội dung của Thông báo số 216. Sau khi ban hành khung chương trình bồi dưỡng, Đảng ủy đã chỉ đạo sát sao việc biên soạn đề cương, xây dựng tài liệu bồi dưỡng, bảo đảm nội dung cốt lõi cập nhật được kết quả nghiên cứu mới, các quan điểm mới của Đảng trên các lĩnh vực, tăng cường kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch trong tình hình mới, phù hợp với nội dung của từng chương trình bồi dưỡng.

Để tăng cường tính hấp dẫn của hoạt động dạy và học, thu hút sự quan tâm thực chất của người học đối với việc học tập các nội dung lý luận và nâng cao kỹ năng, tư duy phản biện, góp phần thiết thực vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Học viện CTKV I đã thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Thời gian qua, hoạt động dạy và học ở Học viện CTKV I đã có những cải tiến theo hướng giảm thuyết trình, tăng cường thảo luận, tương tác, trao đổi giữa giảng viên và học viên trên lớp, kích thích tính tích cực, hứng thú của học viên trong học tập. 

Mức độ hấp dẫn của hoạt động dạy và học lý luận chính trị tại Học viện CTKV I thời gian qua cũng gia tăng đáng kể với việc thực hiện các mô hình mới, sáng tạo như: mô hình “gắn đào tạo trên giảng đường với đào tạo tại hiện trường”; mô hình giáo dục tính đảng thông qua thực hiện “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa”, bao gồm các hoạt động như đưa học viên “về nguồn” thăm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Định Hóa (Thái Nguyên), học tập truyền thống cách mạng tại ATK, thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nghe giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện, học tập và thảo luận về Bài diễn văn khai mạc lớp học lý luận chính trị khóa I - Trường Nguyễn Ái Quốc, ngày 07-9-1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thảo luận để xác định rõ ý thức, thái độ và phương pháp học tập trên cơ sở nghiên cứu nội dung cuốn sách Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I; mô hình tự học có kiểm tra, giám sát... Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện CTKV I trên cơ sở phát huy sáng kiến, huy động sức mạnh sáng tạo tập thể của toàn thể cán bộ Học viện, trong đó đội ngũ giảng viên giữ vai trò chủ đạo, thông qua nhiều cuộc góp ý, hiến kế của giảng viên nhằm xây dựng và đổi mới các mô hình tổ chức học tập, rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đội ngũ giảng viên đã luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong và chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển tải đến học viên các yêu cầu quán triệt thực hiện Nghị quyết 35 trong tất cả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Về lãnh đạo phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không tách rời nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên, Đảng ủy Học viện CTKV I đã lãnh đạo sát sao, yêu cầu giảng viên gắn việc thực hiện Nghị quyết 35 vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đảng ủy đã thống nhất chỉ đạo thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học phân cấp phải gắn chặt với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp là nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Nhiều giảng viên đã nỗ lực thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đúng định hướng, bám sát nội dung các chuyên đề giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị, đồng thời tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đề tài sau khi nghiệm thu đều có báo cáo về đóng góp của kết quả nghiên cứu cho công tác đào tạo của đơn vị. Sản phẩm nghiên cứu của một số đề tài đã được chỉnh sửa, hoàn thiện để xuất bản thành sách tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Đảng ủy Học viện cũng đã lãnh đạo tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học với nội dung trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng các nội dung lý luận vào thực hiện trong thực tế Học viện CTKV I. Nội dung của các tham luận khoa học và các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước, góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đề xuất giải pháp vận dụng tại Học viện CTKV I. 

4. Về lãnh đạo phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền

Trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, Đảng ủy đã thống nhất chỉ đạo lực lượng giảng viên tích cực tham gia tuyên truyền trên các kênh truyền thông và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là qua kênh báo chí chính thống. Về định hướng nội dung, Đảng ủy chỉ đạo tất cả các sản phẩm sách chuyên khảo, tham khảo, các bài viết đăng tải trên Tạp chí Giáo dục lý luận (bao gồm cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) và bài viết của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I đăng tải trên các tạp chí khoa học khác cần hướng đến đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Đảng ủy Học viện CTKV I đã lãnh đạo ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi tại Học viện CTKV I, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký cuộc thi. Nhằm lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt, Đảng ủy đã chỉ đạo mỗi giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm giảng đều viết ít nhất một bài tham gia cuộc thi. Các khoa chuyên môn xây dựng hệ thống bài viết dự thi cần chú ý phát huy năng lực của từng cá nhân, đồng thời phân bổ các bài viết trải đều trên ba nhóm chủ đề nêu trong Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19-5-2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đội ngũ giảng viên của Học viện CTKV I đã có nhiều bài viết về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được đăng tải trên Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Cộng sản và nhiều tạp chí khoa học khác. Sản phẩm của các giảng viên cũng đã được xuất bản thành nhiều cuốn sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tiếp tục xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Có thể nói, trong thời gian qua, sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện CTKV I phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong thực hiện Nghị quyết 35 đã mang lại kết quả tương đối tốt, đã thể hiện là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 35, không chỉ với vai trò giảng dạy, mà cả với vai trò nghiên cứu khoa học và thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mặc dù còn nhiều nội dung hoạt động cần tiếp tục rút kinh nghiệm và điều chỉnh, nhưng những kết quả đạt được đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy Học viện CTKV I trên cơ sở quán triệt các quan điểm và bảy nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

Những nội dung, phương pháp sáng tạo của Đảng ủy Học viện CTKV I trong lãnh đạo đội ngũ giảng viên thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng và bản lĩnh khoa học, bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên, từ đó tạo điều kiện để các giảng viên thực hiện tốt vai trò của mình. Những kết quả đạt được sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp của hệ thống chính trị về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp họ củng cố những vũ khí lý luận sắc bén trong đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, giữ vững được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

PGS, TS LÊ THỊ THỤC

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền