Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2015-2020)
Thứ bảy, 14 Tháng 5 2022 18:15
6557 Lượt xem

Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2015-2020)

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị. Giai đoạn 2015-2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong 5 năm 2015-2020, Học viện đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; quy trình, quy chế quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cách thức tổ chức, quản lý học viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức rèn luyện, trách nhiệm của học viên - người cán bộ đảng viên.

Về công tác tuyển sinh trong năm 2015-2020, Học viện đã đào tạo được 757 học viên cao học hệ tập trung và số lượng lớn hệ không tập trung; Học viện trung tâm có 340 nghiên cứu sinh hệ tập trung, 180 nghiên cứu sinh hệ không tập trung và tại Học viện Báo chí và tuyên truyền có 129 nghiên cứu sinh hệ tập trung. Từ năm 2015 đến nay, Học viện đã đào tạo, tổ chức bảo vệ và công nhận tốt nghiệp cho 479 tiến sĩ thuộc 15 ngành đào tạo tại Học viện trung tâm và 65 tiến sĩ tại Học viện Báo chí và tuyên truyền, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Về công tác kế hoạch đào tạo, việc tổ chức, điều hành của đơn vị quản lý đào tạo và các đơn vị giảng dạy đối với từng hệ lớp hợp lý, khoa học, góp phần thực hiện tốt chương trình, nội dung học tập, tránh được chồng chéo và tạo sự chủ động trong chương trình giảng dạy của toàn Học viện. Các đơn vị giảng dạy đã bám sát chương trình, nội dung giảng dạy, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đào tạo đúng tiến độ đề ra. Công tác quản lý đào tạo từng bước đi vào nền nếp, nâng cao trách nhiệm và tính tự chủ của các đơn vị có liên quan; tập trung vào việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các loại quy chế, quy định, hướng dẫn theo những quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo cũng có những hạn chế như: Nhu cầu và năng lực đào tạo lớn nhưng việc chủ động đăng ký mở ngành, nhất là những mã ngành mới còn chậm; công tác truyền thông tuyển sinh còn hạn chế, hình thức còn đơn điệu, chưa sâu sát tới các địa phương, đơn vị có nhu cầu đào tạo.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, Học viện tiếp tục đặt ra phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thiện công tác đào tạo đại học và sau đại học cho giai đoạn tiếp theo là:

Hằng năm Học viện tuyển sinh hai đợt, các viện chuyên ngành căn cứ vào thông báo tuyển sinh của Học viện xây dựng trang thông tin giới thiệu về ngành đào tạo của viện. Xây dựng kế hoạch giảng dạy - học tập vào các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần đối với học viên hệ đào tạo cao học.

Xây dựng cơ chế ưu tiên đối với một số chuyên ngành bản sắc của Trường Đảng.

Tăng mức kinh phí cho các hoạt động đào tạo.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ quan liên quan trong tổ chức, quản lý lớp. Thực hiện chế độ thông tin kịp thời, đầy đủ.

Phát huy vai trò của giảng viên trong quản lý học viên bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo.

P.L

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền