Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay
Thứ bảy, 11 Tháng 6 2022 16:17
6893 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(LLCT) - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ, bài viết làm rõ thực trạng công tác này và nêu giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và giảng bài cho lớp học bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội, ngày 14-5-1966 - Ảnh: ditichhochiminhphuchutich.gov.vn

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Theo Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”(1). Chính vì vậy, để đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, cần phải có một đội ngũ cán bộ cách mạng vững mạnh, kiên định về lập trường, quan điểm, đồng thời phải nắm được lý luận, tinh thông nghiệp vụ, hội tụ đủ cả tài và đức, “vừa hồng, vừa chuyên”. Người căn dặn: “Các cơ quan phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ”(2).

Về vị trí, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hồ Chí Minh khẳng định đây là công việc gốc, hết sức quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Người cho rằng: “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(3). Có làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng thì mới có đội ngũ cán bộ vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ “đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”(4)

Về mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”(5). Vì vậy: “Học để sửa chữa tư tưởng... Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng... Học để tin tưởng... Học để hành”(6). Chỉ khi nào người học xác định được động cơ và mục tiêu đúng đắn thì việc học tập mới đạt tới yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Theo Hồ Chí Minh: “Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, hoặc vì tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch”(7)

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải xác định rõ mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “phải thiết thực, chu đáo trong công việc huấn luyện”. Phải biết “huấn luyện ai?.. Ai huấn luyện?... Huấn luyện gì?... Huấn luyện thế nào?”(8). Đó là những tư tưởng lớn chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Người cho rằng, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng quyết định nội dung, phương pháp. Vì vậy, trước hết phải xác định rõ đối tượng “huấn luyện ai”, từ nắm chắc đối tượng để có nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực. Dạy, học lý luận Mác - Lênin phải liên hệ thực tế, thực hành lý luận, tránh nhồi nhét lý luận suông. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghề nghiệp thì “phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy”(9). Ngoài dạy lý luận, chuyên môn, cần bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp công tác. 

Về phương pháp, cách thức đào tạo, bồi dưỡng, là người tổ chức và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ, Hồ Chí Minh nắm chắc và vận dụng quy luật tư duy và phương pháp luận Mác - Lênin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người đã đề ra hệ thống nguyên lý, phương châm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là:

“Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng”(10). Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn học tập với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, phương pháp công tác. 

“Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều”(11). Đào tạo, bồi dưỡng cũng như các lĩnh vực khác, số lượng sản phẩm nhiều là tốt nhưng trước hết phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, có giá trị thiết thực thì mới đạt hiệu quả. Nhiệm vụ cốt yếu của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là phải làm cho người học hiểu thấu đáo vấn đề và biết vận dụng vào thực tế công việc. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng phải làm việc hiệu quả hơn, nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn.   

Thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành “Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế”(12). Dạy, học lý luận, lý thuyết, kinh nghiệm công tác phải biết liên hệ tình hình cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

“Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu”(13), đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo yêu cầu quy hoạch, sử dụng. Người nói: “Ban huấn luyện như người làm ra hàng. Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu thụ”(14).

Trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nâng cao và hướng dẫn việc tự học: “lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”(15), phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, tránh được tình trạng học tập thụ động một chiều. Người còn chỉ rõ: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”(16)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải chú trọng chất lượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới chất lượng của việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Người chỉ rõ, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyết điểm chung là tham làm nhiều mà không chu đáo, mở lớp tràn lan, số lượng quá đông khiến cho chất lượng không đạt yêu cầu. 

Trong công tác huấn luyện cán bộ, Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của các cán bộ lãnh đạo tham gia. Người cho rằng: “Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy”(17). Vì vậy, người làm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ “phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc”(18) và phải thường xuyên trau dồi kiến thức “phải học thêm mãi mới làm được công việc huấn luyện của mình”(19).

2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có duy trì ổn định và phát triển được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội có vị trí cực kỳ quan trọng. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để vừa có tâm vừa có tài, vừa hồng vừa chuyên; có phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và trong kỷ nguyên của cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay. 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng đặc biệt quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đa dạng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, vừa nâng cao chất lượng công tác này. Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được củng cố, phát triển; số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng; công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ(20). Nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng từng bước đổi mới; đã chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh và vị trí việc làm, sát với yêu cầu và nhiệm vụ thực tế(21). Chất lượng đội ngũ giảng viên được nâng lên cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn; điều kiện vật chất, kỹ thuật của các cơ sở đào tạo được tăng cường. 

Thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ (nhất là cán bộ chủ chốt) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản nắm được những kiến thức lý luận cơ bản, biết vận dụng lý luận để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước trên thực tế. Trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, thích nghi dần với cơ chế mới. Đội ngũ cán bộ đã đóng góp vai trò quan trọng vào những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn một số hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh(22). Việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Không ít cán bộ, công chức chưa thực sự tự giác, chủ động, tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng; chưa thực sự xuất phát từ mục đích tự thân. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới. Quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chưa được thực hiện đồng bộ, chưa chú ý bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là xử lý những tình huống trong thực tiễn chưa thực sự hiệu quả(23). Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách còn thấp với điều kiện thực tiễn xã hội và chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Điều kiện vật chất - kỹ thuật trong nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn thiếu thốn.

3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện nay

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04-11-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, cần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng chức danh, vị trí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Phải làm cho cán bộ, đảng viên thích học, tích cực tham gia học tập, được học, nhất là học lý luận chính trị. Đó không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là vinh dự của cán bộ; sớm khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị. 

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xem việc lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để từ đó quan tâm đầu tư đúng mức. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa các yếu tố “Đức - Tài”. Bên cạnh việc đồng bộ hóa, chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và năng lực thực tiễn, cần phải hết sức coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đội ngũ cán bộ. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gắn với nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng. Thực hiện đúng quy định về phân cấp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Không để tình trạng một số cơ quan, đơn vị không có chức năng, thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn tự ý phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng dẫn đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thấp, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm.

Thứ hai, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương về mục tiêu, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong chiến lược phát triển của quốc gia, của địa phương, vừa cơ bản, lâu dài, vừa kịp thời, cấp thiết trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. 

Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động rà soát trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ thuộc địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ. Quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đào tạo chuyên môn phải căn cứ theo nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn của đối tượng cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và trước khi bổ nhiệm; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Đào tạo lý luận chính trị cần bảo đảm tính hệ thống, liên thông giữa các cấp học, bậc học. Không cử cán bộ đang thực hiện nghĩa vụ học tập lý luận chính trị bắt buộc đi học ở bậc học lý luận chính trị cao hơn; không cử cán bộ tham gia nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời điểm và không tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chưa bảo đảm tiêu chuẩn học tập lý luận chính trị bắt buộc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo bảo đảm hợp lý về số lượng, cơ cấu; tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận, có kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm quản lý. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng có trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Đối với đội ngũ giảng viên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những vấn đề đặt ra trong đời sống thực tế cũng như trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần kết hợp một cách khoa học giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy với tăng cường nghiên cứu, tích lũy tri thức thực tiễn cơ sở nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích, giải đáp những vấn đề khó, nhạy cảm, đồng thời biết cách gợi mở tư duy, định hướng nhận thức và hành động cho học viên một cách đúng đắn. Chú trọng rèn luyện về ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và đạo đức, phong cách người giảng viên.

Thứ năm, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với từng loại hình đào tạo và chức danh cán bộ, đánh giá thực chất kết quả đào tạo. Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực; gắn đào tạo cơ bản với bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực thực hành và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng chức danh; xây dựng, biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, hiện đại. 

Phương pháp giảng dạy và học tập phải sinh động, tạo sự hấp dẫn, có thực tiễn và phù hợp với đối tượng, tăng sự chủ động và tích cực của người học, tăng cường trao đổi hai chiều giữa người học và người dạy, làm cho người học thích học, người giảng có hứng thú và trách nhiệm trong giảng dạy; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực, đối tượng vùng miền, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng đặc thù; chú trọng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên.

Tăng cường phối hợp, liên kết để đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Chủ động mở rộng phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở rộng các hình thức đào tạo, đa dạng hóa nội dung chương trình, đối tượng đào tạo; thực hiện đào tạo có mục tiêu, đào tạo theo yêu cầu để bổ sung, phát triển nguồn nhân lực cho cả nước và các địa phương; thực hiện chiêu sinh đúng đối tượng và phù hợp với quy mô đào tạo, cán bộ trẻ nhất thiết phải qua đào tạo tập trung.

Thứ sáu, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Đảng và Chính phủ về chế độ, chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và nhu cầu học tập của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ hiện nay.  Đầu tư kinh phí và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thu hút và đa dạng hóa các nguồn kinh phí hợp pháp cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước. Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các cơ sở trong cả nước và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tranh thủ sự giúp đỡ về đào tạo cán bộ, giảng viên, về tài chính và trang thiết bị.

Như vậy, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những luận điểm của Người về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đề cập rất bao quát, toàn diện, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra sôi nổi, ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Đây cũng là giải pháp quan trọng, là môi trường thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu trong công tác cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế hiện nay.

__________________

(1), (2), (3), (4), (9), (15), (17)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.68, 313, 309, 309, 309, 312, 313.

(5), (6), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (18), (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Sđd, tr.208, 360-361, 356-357, 359,357,358, 358, 359, 361, 356, 356.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.95.

(20), (22), (23) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr.46, 48, 70.

(21) Ban Tuyên giáo Trung ương: Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.69.

ThS DƯƠNG THANH BÌNH

Trường Chính trị Nghệ An

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền