Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 16:40
8321 Lượt xem

Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

(LLCT) - Thời gian qua, các cơ quan báo chí nước ta đã phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, hiệu quả. Nhờ đó, đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung các văn kiện Đại hội XIII, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước - Ảnh: tuyengiao.vn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045(1). Đó là những vấn đề định hướng, tầm nhìn chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các định hướng đề ra, Đại hội khẳng định: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn”(2).

Báo chí cách mạng Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân. 

Trong thời kỳ đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; là công cụ, phương tiện và cũng là phương thức đẩy nhanh tiến trình dân chủ hóa đời sống xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng trên mọi lĩnh vực; là cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí cách mạng Việt Nam là kênh thông tin, tuyên truyền làm nổi bật các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đóng góp vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng của các cơ quan báo chí. Báo chí đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của mình, thông tin, tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể:

Một là, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Làm rõ về nội dung đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là công việc định kỳ, nhưng có yêu cầu cao hơn, đó là, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 phải gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. 

Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị và nhiều báo, tạp chí khác đã tập trung thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội điểm từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. 

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông tin kịp thời kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình tốt trong các phong trào thi đua. 

Hầu hết các báo đều đăng tải bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Nhiều báo đã quan tâm, thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, hầu hết các báo đều đưa tin về kết quả đại hội, về kết quả bầu cử; những kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Sau Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến về dự thảo các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiều báo đã đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Sau khi các Dự thảo đó được đăng tải trên báo, đã có hàng triệu lượt ý kiến góp ý cho các Dự thảo, trong đó đại đa số là những ý kiến đồng tình, góp ý xây dựng, làm rõ thêm về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời có cả những ý kiến còn băn khoăn. Các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội được các báo đăng tải, phân tích, bình luận. Bên cạnh đó, các báo cũng tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước ta sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; kết quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thông qua hoạt động của báo chí đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, qua đó, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện, đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị cũng như những quan điểm lệch lạc, tiêu cực. Từ đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam. 

Hai là, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các báo đã tập trung thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các tham luận, ý kiến phát biểu trong Đại hội và các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Việc báo chí cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về quá trình diễn ra Đại hội XIII của Đảng đã góp phần khắc phục tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin đồn đoán trên mạng xã hội; thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế nắm, hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa, dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội XIII của Đảng ta.

Ba là, ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với nhiều hình thức phong phú, sinh động. 

Hầu hết các báo đã mở chuyên mục về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội, về các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; phản ánh kịp thời, toàn diện việc triển khai Nghị quyết trong toàn Đảng và tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Nhiều báo đã có các bài viết về chương trình hành động của các cấp, các ngành về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở các tổ chức đảng. Qua công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt được những thông tin chính thống, cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần quan trọng tạo niềm tin, sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. 

Các báo như: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị và các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… đã bám sát các văn kiện Đại hội XIII, nhận diện, phân tích, làm rõ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức về trước mắt và trong những năm tới. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức. Đồng thời, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, chịu khó, cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển.

Đại đa số các báo đều tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thành tựu 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, qua đó làm rõ và khẳng định về nhận định quan trọng của Đại hội XIII là: “Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(3).

Tập trung thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng và nhiều báo, tạp chí khác đã đăng tải nội dung liên quan, có các bài viết phân tích, bình luận làm rõ hơn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; về xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; về chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Thứ tư, công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú. 

Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng được diễn ra định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc tổ chức đại hội nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo và bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Đó là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân ta. Quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo thực hiện các quy trình xây dựng văn kiện và công tác nhân sự một cách công khai, dân chủ, khách quan, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đều có quyền tham gia ý kiến. Các ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIII đều được tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực; được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban văn kiện tiếp thu, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, kể cả ý kiến trái chiều. 

Tuy nhiên, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị vẫn tìm cách xuyên tạc, chống phá hòng làm giảm uy tín của Đảng ta; làm mất đoàn kết nội bộ Đảng; chia rẽ nhân dân với Đảng. Hoạt động chống phá của chúng liên tục diễn ra cả trước, trong và sau Đại hội. Chiêu bài chúng thường nêu ra chủ yếu tập trung vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về đường lối đối ngoại…

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, các cơ quan báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin có hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, đồng thời định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Thẳng thắn, khách quan, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Số lượng, chất lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài tăng nhiều so với trước đây. Các bài viết đã cung cấp các thông tin tích cực, kết hợp giữa “xây” và “chống”, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, tạo dòng thông tin chủ yếu, chính thống, đấu tranh, phản bác trực diện, kịp thời. 

Nhiều bài viết có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận, đồng tình cao. Tiêu biểu trong hoạt động này là Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Lao động, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Lý luận chính trị… Kết quả đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; góp phần quan trọng phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Có thể nói, với vai trò, vị trí, chức năng của mình, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Thông qua hoạt động tuyên truyền của báo chí, đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; nắm bắt được nội dung cơ bản, cốt lõi, những chủ trương, định hướng lớn của Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII, qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; làm cho đồng bào ta ở nước ngoài cũng như nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng ta, nhất là về đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Kịp thời phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, qua đó, làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của chúng đối với Đại hội XIII của Đảng.

Để việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thu được những kết quả, trong thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời kỳ. Chủ động cập nhật, bám sát tiến độ triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của các cấp ủy đảng.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục; đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đường lối đối ngoại; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; kiên trì, kịp thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

__________________

(1), (2), (3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.13-14, 204-205, 103-104.

 ThS PHẠM THỊ VĨNH HÀ

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền