Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thứ năm, 21 Tháng 7 2022 17:58
8314 Lượt xem

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu tham quan triển lãm vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự - Ảnh: qdnd.vn

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội là một bộ phận công tác cán bộ của Đảng, một nội dung hết sức quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có đủ đức, tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội là những sĩ quan cao cấp, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, giữ các cương vị chủ chốt trong lĩnh vực trọng yếu ở các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội. Là lực lượng đóng vai trò quan trọng, tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội thời kỳ mới. 

Công tác đào tạo cán bộ được đổi mới theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, gắn đào tạo với sử dụng; kết hợp đào tạo trong các nhà trường quân đội với tự đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, đào tạo ở trong nước với đào tạo ở nước ngoài. 

Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nền nếp, thống nhất, đúng nguyên tắc: “Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ; phối hợp, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong đào tạo và xác nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ. Công tác nhân sự cán bộ được triển khai đúng nguyên tắc, quy chế, quy định và bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ”(1)

Được quan tâm đào tạo, rèn luyện, đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, do đó luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có mặt còn hạn chế; chưa có quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược”(2). Việc nhận xét, đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy chưa khách quan, nhất quán, có biểu hiện nể nang. “Một số cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng rèn luyện...vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Một số cán bộ chiến dịch, chiến lược khả năng tư duy, tham gia những vấn đề chiến lược có mặt chưa toàn diện”(3)

Những năm tới, tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội đặt ra những vấn đề mới, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, nổi lên là xu thế hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh ngày càng sâu rộng, đặt ra những yêu cầu mới. Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã xác định: “Xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc phòng, an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế quốc tế của đất nước nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch”(4). Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ quân đội nói chung, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược nói riêng phải có sự đổi mới, nhất là trong công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thập kỷ tới đặt ra yêu cầu cao đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(5)

Quán triệt quan điểm của Đảng, công tác cán bộ trong Quân đội nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược nói riêng cần phải hướng vào thực hiện tốt chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại. Mặt khác, sự chống phá của các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng quyết liệt; các thách thức an ninh phi truyền thống, tư tưởng bành chướng nước lớn, tranh chấp chủ quyền trên biển ngày càng phức tạp, khó lường... Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Quân đội có bước phát triển mới; số cán bộ đã qua chiến đấu giảm nhanh, đội ngũ cán bộ trẻ tuy được đào tạo cơ bản, nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều.... Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, trong đó, hạt nhân cốt lõi là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Để làm được điều đó, cần thực hiện một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI... Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì cấp chiến dịch, chiến lược về các quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Trong đó, cần nhận thức rõ: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”; thực hiện, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ là nòng cốt, v.v..

Nhận thức đầy đủ, đúng đắn mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đến năm 2030 bảo đảm “tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; từ 20 - 30% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”(6).

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp chiến dịch, chiến lược. 

Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội, cán bộ dù ở vị trí nào cũng luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả chủ trương của Đảng về vai trò “Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình”(7).

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược 

Quy hoạch đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược nói riêng phải quán triệt quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp công tác quy hoạch cán bộ của Đảng “bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý”(8). Đồng thời, lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của cách mạng, Quân đội để xây dựng đội ngũ; thông qua thực tiễn hoạt động và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị để phát hiện những cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, như: năng lực tư duy sáng tạo, khả năng tham mưu đề xuất, khái quát tổng hợp ở tầm vĩ mô và năng lực chỉ đạo thực tiễn, làm việc năng động, sáng tạo, hiệu quả. “Đánh giá chính xác, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, được kiểm nghiệm trong thực tiễn để sắp xếp vào nguồn quy hoạch các chức danh cấp chiến dịch, chiến lược”(9)

Kế thừa quy hoạch của nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, người đứng đầu điều hành quy hoạch phải kiên quyết, gắn quy hoạch với quản lý, nhận xét, đánh giá và các nội dung khác trong quy trình công tác cán bộ.

Chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ gắn với sự phát triển của tình hình trong nước và thế giới cũng như thực tiễn Quân đội, phù hợp với sự phát triển của lý luận, nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải toàn diện, trong đó tập trung bồi dưỡng về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng những kiến thức về khoa học nghệ thuật quân sự; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc phòng; luật quốc phòng; tư duy, tầm nhìn cấp chiến dịch, chiến lược và khả năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng năng lực chỉ huy, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng cấp chiến dịch, chiến lược... Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. “Cán bộ chủ trì cấp chiến dịch, chiến lược phải hội tụ đủ những yếu tố cần thiết cả về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo ở tầm chiến lược. Có năng lực trí tuệ, hiểu biết các loại hình đơn vị, thông thạo về nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy tổng kết, hoạch định chính sách ở tầm chiến lược”(10). Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong các nhà trường quân đội và ngoài Quân đội;  khuyến khích cán bộ nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Trước hết, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ sát hợp với từng chức vụ, chức danh, vị trí công tác và uy tín cán bộ, nhằm phản ánh chính xác phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của từng người. Quán triệt tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về đánh giá, nhận xét cán bộ. Thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ phải liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bảo đảm công tâm, khách quan. 

Thực hiện luân chuyển cán bộ phù hợp với chức danh, bảo đảm cho cán bộ được thử thách, trải nghiệm trên nhiều cương vị công tác, làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm ở cương vị cao hơn. Kịp thời cho miễn nhiệm, từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đổi mới công tác bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược trước hết phải tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc trong bố trí, sử dụng cán bộ; có quan điểm và động cơ đúng đắn, khách quan, công tâm, dân chủ, công khai. Khi bố trí, sử dụng phải xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng, bố trí đúng người, đúng việc, đúng khả năng, đúng độ, đúng thời điểm thì cán bộ mới phát huy được khả năng của mình.

Ba là, coi trọng xây dựng và phát huy vai trò của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, nhất là cơ quan cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội

Chất lượng công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội nói riêng phụ thuộc vào chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng và đội ngũ những người làm công tác cán bộ. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay, cần tập trung xây dựng cơ quan cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược thật sự vững mạnh; xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược cần coi trọng xây dựng cán bộ có đủ số lượng theo biên chế, có chất lượng cao, có năng lực, trình độ tham mưu, đề xuất “đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả” về công tác cán bộ. 

Tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, của Quân ủy Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội một cách thiết thực, hiệu quả. Chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao khả năng dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan cán bộ và đội ngũ làm công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác cán bộ

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác cán bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cơ quan chức năng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác cán bộ. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng cấp chiến dịch, chiến lược. Kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ từ nội bộ để chấn chỉnh ngay khi mới phát sinh. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cấp ủy, cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ nhân sự; về đánh giá, nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Nghiên cứu, ban hành quy chế, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng thời, có cơ chế công khai, minh bạch trong kiểm soát việc “giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”(11)

Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 

Tập trung xây dựng các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao.

Năm là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định để các tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị phản ánh, góp ý với cấp ủy đảng về công tác cán bộ. Cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về đối thoại dân chủ với cấp dưới; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề cán bộ, chiến sĩ phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm sai phạm trong công tác cán bộ. 

Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất với cấp ủy, cán bộ chủ trì các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác cán bộ; cơ quan chính trị, cơ quan cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược. Các tổ chức quần chúng thực hiện tốt vai trò tham gia nhận xét, góp ý với cấp ủy đảng; thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng. Chú trọng giám sát, góp ý về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược.

__________________

(1) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Hà Nội, 2021, tr.16.

(2), (10) Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 769-NQ/QUTW Về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Hà Nội, 2012, tr.3, 7.

(3), (9) Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 109-NQ/QUTW Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,  Hà Nội, 2019, tr.2, 12.

(4), (5) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.163, 158.

(6) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hà Nội, 2018, tr.3.

(7), (8), (11) Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Hà Nội, 2021, tr.2.

TS NGUYỄN QUANG CHUNG

TỐNG MINH LƯƠNG

Trường Sĩ quan Lục quân 1

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền