Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:23
7036 Lượt xem

Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ThS NGUYỄN THỊ NGỌ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ cơ sở, trong đó có cấp xã. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng trong xây dựng một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; bảo đảm Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Từ khóa: dân chủ xã hội chủ nghĩa; dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền