Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:04
1384 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã nêu cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong di sản của mình, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đặt ba nhân tố đó cạnh nhau trong một mệnh đề, nhưng khi xâu chuỗi các nhân tố đó thì nhận rõ mối quan hệ biện chứng giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và thực hiện cơ chế này trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Đảng lãnh đạo; Nhà nước quản lý; nhân dân làm chủ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền