Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:36
4604 Lượt xem

Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS NGÔ ĐÌNH XÂY

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TS PHẠM THỊ VUI

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Hệ giá trị văn hóa là một trong những hệ giá trị cốt lõi, cơ bản và là nền tảng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước. Bài viết phân tích về việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Từ khóa: hệ giá trị văn hóa; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền