Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị
Thứ năm, 09 Tháng 3 2023 09:41
2223 Lượt xem

Tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Bài viết làm rõ sự thống nhất giữa mục tiêu, yêu cầu, nội dung của chương trình trung cấp lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp cho việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Để công tác đào tạo lý luận chính trị trong Đảng đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới, ngày 21-1-2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ trung cấp lý luận chính trị) thay thế các Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, 3136/QĐ-HVCTQG, 8008-QĐ/HVCTQG trước đó.

Nội dung chương trình trung cấp lý luận chính trị được chia làm 5 phần lớn: (i) Nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (ii) Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; (iii) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; (iv) Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; (v) Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương.

Chương trình trung cấp lý luận chính trị hướng đến mục tiêu rèn luyện năng lực vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, với những quyết tâm mới trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước. Chương trình cũng hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; rèn luyện năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, năng lực quản lý của chính quyền các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Như vậy, nội dung chương trình trung cấp lý luận chính trị thống nhất với yêu cầu của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong quá trình thực hiện chương trình trung cấp lý luận chính trị, để thực hiện tốt việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia giảng dạy, học tập chương trình trung cấp lý luận chính trị

Đối với nhà trường

Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường chính trị cần coi việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính trị của Trường. Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Gắn chặt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường với nâng cao hiệu quả đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, phát huy vai trò cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng cần chủ động dự báo, nắm bắt, phát hiện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để tổng hợp, cung cấp các thông tin cần thiết, kịp thời, làm tư liệu, tài liệu giúp đội ngũ giảng viên nghiên cứu, đưa vào các bài giảng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Chi ủy, lãnh đạo các khoa, phòng cần thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn để đưa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, phù hợp tình hình đặc điểm của chi bộ, của đơn vị; Thường xuyên kiểm tra đội ngũ giảng viên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng; kịp thời phát hiện và biểu dương những giảng viên có nhận thức, năng lực, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các bài giảng. Đồng thời, uốn nắn những hạn chế về nhận thức, năng lực và phương pháp đấu tranh của giảng viên. Phát huy trách nhiệm, khả năng của các giảng viên có kỹ năng, kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp đỡ đội ngũ giảng viên trẻ.

Đối với đội ngũ giảng viên

Để nâng cao phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị đội ngũ giảng viên các trường chính trị, cần tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để giảng viên có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao tính tích cực chính trị. Kiên quyết khắc phục ở đội ngũ giáo viên giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị tình trạng xa rời thực tiễn, không bám sát tình hình thế giới, đất nước trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng, lý luận và các biểu hiện lười học tập, tu dưỡng, thiếu cố gắng vươn lên.

Nâng cao tính tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng giúp đội ngũ giảng viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Một trong những phương thức để đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị phát huy được tính tích cực chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là cần tăng cường nâng cao chất lượng thực hiện kết hợp truyền thụ tri thức khoa học với đấu tranh tư tưởng, lý luận trong quá trình giảng dạy. Lồng ghép nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận trong từng bài giảng để thuyết phục học viên khi được cọ xát giữa cái đúng, cái sai, khẳng định cái đúng luôn phải đi đôi với phê phán cái sai, đồng thời phải đạt mục tiêu cao nhất là sự nhất trí cao với đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

2. Nhận thức đúng về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trước sự phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bao gồm:

Một là, bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng

Tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”(1).

Cương lĩnh chính trị, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không ngừng được Đảng ta bổ sung, phát triển. Thành tựu to lớn của hơn 35 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị và đường lối đổi mới của Đảng: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”(2).

Hai là, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bảo vệ, tôn trọng nhân dân là trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước, xuất phát từ nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của nhân dân. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vị trí, lực lượng, sức mạnh to lớn của nhân dân. Theo Người, “Nước ta là một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”(3); “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”(4). Toàn bộ quyền lực nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân, nhằm phụng sự lợi ích của nhân dân, thừa hành ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Người nhấn mạnh: “Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân”(5). Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(6).

Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Sau hơn 35 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên, tạo những tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo trong việc thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn đến từ cả khách quan và chủ quan: Tình hình thế giới và khu vực vẫn còn nhiều bất ổn, trong nước chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, trình độ khoa học - công nghệ chưa cao, thách thức và rủi ro từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng vẫn còn tồn tại.

CNH, HĐH là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn. Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới đất nước, trong đó xác định triển khai đồng bộ 3 chương trình: lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Từ Đại hội VII đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục có những nhận thức mới, toàn diện và sâu sắc hơn về công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nhất quán chủ trương: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”(7).

Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu, có lịch sử phát triển lâu dài. Các quốc gia tham gia quá trình này không chỉ vì lợi ích cho đất nước, vì sự phồn vinh của dân tộc mình mà còn góp phần thúc đẩy thế giới tiến nhanh trên con đường văn minh, thịnh vượng. Hội nhập quốc tế toàn diện bao gồm hội nhập ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ...

Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới được Đại hội XIII chỉ rõ: “Gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích; xử lý linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương, thực hiện tốt các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Duy trì hòa bình, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”(8).

Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Trong mọi giai đoạn cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc luôn là vấn đề cốt lõi và xuyên suốt, chi phối việc hoạch định chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”(9).

Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đòi hỏi Việt Nam cần thực hiện tốt công tác tư tưởng, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn dân về lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc là nguyên tắc tối cao của hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3. Kiên định mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Thứ nhất, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng được Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt, xác định là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Thứ hai, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, được người dân quan tâm và ghi nhận. Chính qua việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Để kiên trì và đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tại Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII, Đảng ta đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021, trong đó khẳng định: “Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Trung ương đã quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 nêu rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm”.

Thứ ba, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới

Các thế lực thù địch đã sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta một cách điên cuồng. Chúng tập trung tấn công phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thổi phồng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua để gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong Đảng và nhân dân. Do vậy, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tập trung cao độ cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đã xác định: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(10).

4. Xây dựng môi trường văn hóa chính trị trường Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, học viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tạo dựng cơ sở nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, tạo động lực to lớn về vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao tính tích cực chính trị trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Đồng thời có biện pháp bảo vệ giảng viên trước sự tấn công của các tác động tiêu cực để họ yên tâm, vững tin, nhiệt huyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cốt cán, những nhà khoa học có trình độ giảng dạy giỏi, khả năng nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, tích cực tham gia hiệu quả vào cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tạo dựng môi trường để học viên phát huy tính tích cực chính trị trong quá trình tham gia học tập chương trình trung cấp lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Lồng ghép vào các bài giảng về truyền thống tốt đẹp của Đảng, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình nghiên cứu, học tập trung cấp lý luận chính trị, học viên cần nắm vững thế giới quan duy vật khoa học và phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin; Coi trọng tính phê phán, cách mạng và kiên định, đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn liên quan đến nội dung các bài giảng, đặc biệt là những vấn đề đổi mới tư duy lý luận, bổ sung phát triển lý luận, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường nghiên cứu, giảng dạy, học tập tốt. Các trường chính trị cần được bảo đảm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống thư viện để đội ngũ giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đội ngũ học viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, rèn luyện.

Áp dụng các chính sách đãi ngộ thỏa đáng với lao động trí tuệ đặc thù, quan tâm tạo điều kiện mọi mặt, cả về vật chất và tinh thần, để đội ngũ giảng viên tham gia tích cực vào đấu tranh tư tưởng, lý luận đang diễn ra phức tạp hiện nay. Quan tâm xây dựng và hoàn thiện các chính sách tôn vinh, khen thưởng phù hợp, khuyến khích đội ngũ giảng viên các trường chính trị say mê, tâm huyết phát huy trí tuệ trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu vào các nội dung bài giảng.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (tháng 01-2023)

Ngày nhận bài: 14-12-2022; Ngày bình duyệt: 08-01-2023; Ngày duyệt đăng: 27-01-2023.

 

(1), (2), (7), (9) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.26, 25-26, 226, 161-162.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.435.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.9, Sđd, tr.382.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Sđd, tr.232.

(6) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.48.

(8), (10) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.153-154, 326-327.

PGS, TS PHẠM MINH ANH

Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền