Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2023 12:03
3418 Lượt xem

Xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số

(LLCT) - Trước sự tác động đa chiều của quá trình chuyển đổi số, công tác giảng dạy lý luận chính trị đặt ra những yêu cầu mới về năng lực, trình độ, phẩm chất, kỹ năng… cho mỗi giảng viên để thích ứng với những biến đổi mới. Bài viết làm rõ tầm quan trọng và thực trạng chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, tác động của chuyển đổi số đến giảng viên, qua đó đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.   

Quá trình chuyển đổi số đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho giảng viên lý luận chính trị, đặc biệt trong thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại - Ảnh: IT

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số với sự biến đổi to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện vai trò đặc biệt của công nghệ số trong toàn bộ chu trình: Công nghệ số - sản xuất - con người - quan hệ xã hội - môi trường; công nghệ số trở thành nhân tố quan trọng trong lực lượng sản xuất. Để xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số, thì chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu. 

Chuyển đổi số là phương thức ứng dụng công nghệ số vào các mô hình và hoạt động của nhà nước, các ngành kinh tế, văn hóa, các doanh nghiệp và đời sống của người dân nhằm tối ưu hóa trong việc sử dụng các nguồn lực để tạo ra năng lực mới, bước phát triển mới. Trong giai đoạn này, hoạt động giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục lý luận chính trị (LLCT) nói riêng, đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Trước sự tác động đa chiều của quá trình chuyển đổi số, công tác giảng dạy LLCT đặt ra những yêu cầu mới về năng lực, trình độ, phẩm chất, kỹ năng… cho mỗi giảng viên để thích ứng với những biến đổi mới của chuyển đổi số đối với sự phát triển xã hội.

1. Giảng viên và việc giảng dạy lý luận chính trị trong thời kỳ chuyển đổi số

Giảng dạy LLCT tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các trường đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là quá trình truyền thụ, lĩnh hội tri thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Thông qua giảng dạy LLCT, trang bị một cách cơ bản, hệ thống những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho người học; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học, định hướng các giá trị và phát triển nhân cách của người học, giúp họ có được nhận thức và hành động đúng đắn. 

Đội ngũ giảng viên LLCT là một bộ phận quan trọng của giới nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận Việt Nam, đã và đang tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Việc xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ của lực lượng tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước. Giảng viên LLCT là lực lượng nòng cốt trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong chuyển đổi số, giảng viên LLCT không chỉ là người thày truyền đạt những tri thức LLCT cho người học, mà còn là nhà hoạt động chính trị cả trực tiếp và gián tiếp thông qua việc cung cấp và phổ biến những quan điểm, đánh giá, nhận xét về các vấn đề LLCT và các hoạt động, lĩnh vực xã hội. Đồng thời, là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, cung cấp thông tin và phản hồi diễn biến tình hình tư tưởng chính trị trong xã hội, trong nhân dân đến Đảng và từ Đảng đến nhân dân. Họ còn góp phần tham gia vào công tác lý luận chính trị của Đảng thông qua việc công bố các bài viết, các công trình nghiên cứu khoa học,... Do đó, bên cạnh các yêu cầu về tri thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, giảng viên LLCT còn cần có những phẩm chất và năng lực đặc thù để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng, phong phú của thực tiễn quá trình giảng dạy trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng.

2. Những tác động của chuyển đổi số đến giảng dạy lý luận chính trị

-       Những tác động tích cực

Quá trình chuyển đổi số đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho giảng viên LLCT, đặc biệt trong thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã tạo ra một môi trường thông tin đa dạng, đa chiều trên internet, mạng xã hội, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của học viên và hoạt động chuyên môn của giảng viên LLCT. Trước đây, việc tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên mất rất nhiều thời gian, công sức, thì hiện nay với công nghệ thông tin, internet, họ có thể thực hiện công việc đó một cách dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng. Nhất là gần đây, OpenAI - một tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ở California (Mỹ) do tỷ phú Elon Musk đồng sáng lập cùng với các nhà đầu tư khác tại Thung lũng Silicon, cho ra đời công nghệ ChatGPT, theo đó ChatGPT chỉ mất 60 phút để hoàn thành việc soạn một giáo án mà trước đây phải mất 2 ngày(1).

Giảng viên có nhiều lựa chọn đối với các phương tiện kỹ thuật phù hợp, sử dụng được nhiều phần mềm dạy học hiện đại cùng với mô hình phòng học đa phương tiện, làm cho bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Các bài giảng có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ 3D, minh họa nội dung bài giảng thông qua các video, hình ảnh,... trên cơ sở đồng bộ hóa với các trang thiết bị hiện đại như: bảng cảm ứng, máy tính, máy chiếu, âm thanh, internet,.. trong lớp học. Những tiện ích đó giúp giảng viên LLCT, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ tìm hiểu, sử dụng tài nguyên số để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Sự chuyển biến theo hướng hiện đại này khác hoàn toàn với mô hình giảng dạy LLCT “thầy đọc, trò ghi” một cách thụ động trước đây. 

Cùng với những mặt tích cực đó, xu hướng “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng các thiết bị thông minh đã hình thành mô hình trường học trực tuyến”(2); dạy học online, E-learning cũng xuất hiện và tạo ra sự thay đổi lớn trong giảng dạy LLCT.

-       Những tác động tiêu cực

Các công cụ hỗ trợ ngày càng hiện đại hơn, đòi hỏi giảng viên LLCT phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại để theo kịp và ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy. Khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại của mỗi giảng viên phải được nâng cao, nếu không muốn bị lạc hậu, hiệu quả giảng dạy thấp. Đồng thời, cũng gây khó khăn cho giảng viên trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu, nhất là việc tiếp cận, xác định những tài liệu khoa học chính thức trên internet trong nghiên cứu, giảng dạy LLCT. 

Giảng viên cần phải có lập trường chính trị vững vàng trong đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan của người học, tạo hưng phấn trong học tập các môn LLCT. 

Sự phát triển khoa học công nghệ cũng khiến cho một bộ phận sinh viên lười suy nghĩ, tiếp nhận thông tin một chiều, không chú trọng kiến thức LLCT, học tập đối phó, đạo văn, sao chép thông tin trên mạng, thiếu chính kiến trong học tập, có thể còn lạm dụng ChatGPT khi viết bài luận, thi cử...

3. Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trước tác động của chuyển đổi số

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy định, kết luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tiêu biểu như: Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12-5-1999 “về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”; Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”…     

Quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các trường đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã có nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT. Các học viện, nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên bổ sung, cập nhật, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy LLCT cho các đối tượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

Đội ngũ giảng viên LLCT nêu cao tính tích cực, nỗ lực trong đổi mới phương pháp giảng dạy và đạt nhiều kết quả mới, thiết thực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn giảng dạy LLCT trong bối cảnh số hóa, chuyển đổi số. Phần lớn các bài giảng đã được giảng viên linh hoạt ứng dụng các phần mềm dạy học mới, tăng khả năng sử dụng phương tiện dạy học mới, tính tương tác giữa người dạy và người học được nâng cao; việc duy trì hoạt động dạy học trực tuyến trên phạm vi toàn quốc ngay trong đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022 là một minh chứng rõ nét trong đột phá ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong giảng dạy LLCT. 

Các học viện, nhà trường quan tâm triển khai nhiều chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; xây dựng các chương trình, kế hoạch tích hợp trong kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học hiệu quả, phù hợp; hệ thống ngân hàng đề thi, câu hỏi thi, kiểm tra kết thúc môn học được kiểm định chặt chẽ, thông qua chuyển đổi số. Nhất là việc dạy học trực tuyến đã rút ngắn thời gian lên lớp cho giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên thay đổi tư duy, phương pháp dạy học trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy LLCT trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị và các trường đại học còn một số hạn chế: thiếu tính sinh động, “còn quá nặng về truyền đạt kiến thức mà chưa thực sự hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực”(3), chưa thực sự khơi dậy, phát triển tiềm năng tư duy của người học. Giảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc dạy học theo định hướng phát triển tư duy, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, xử lý các tình huống, các vấn đề phức tạp trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực giải quyết vấn đề trong kỷ nguyên số hóa. Một bộ phận giảng viên còn chưa tích cực áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại vào bài giảng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi của chuyển đổi số trong giảng dạy LLCT;... cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho giảng dạy LLCT cũng còn chưa bảo đảm về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập LLCT, làm hạn chế khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện kỹ thuật dạy học. Chất lượng của hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu các môn LLCT còn ít được số hóa, chưa cập nhật tài liệu mới, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu của giảng viên và học viên.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: thứ nhất, một bộ phận lãnh đạo, quản lý các cấp ở các học viện, nhà trường nhận thức chưa sâu sắc vị trí, vai trò của giảng dạy LLCT, chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức đến các môn LLCT, từ đó dẫn đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT trước tác động của số hóa, chuyển đổi số chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa tận dụng và khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; chưa có ý thức tốt trong việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị,... Đội ngũ giảng viên LLCT có bề dày công tác, có kiến thức, kỹ năng sư phạm, có khả năng phân tích và lựa chọn thông tin một cách sâu sắc, song, do tuổi cao nên hạn chế về khả năng tiếp cận các trang thiết bị hiện đại trong tìm kiếm thông tin, tài liệu trên internet phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4. Một số giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Để xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT thích ứng trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước cần thực hiện những giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý các cấp

Để xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT trước bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, cần sớm thực hiện việc tổng kết, đánh giá về tổ chức bộ máy, công tác quản lý đào tạo, học tập và quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên LLCT, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Các học viện, nhà trường cần xác định những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa chương trình, nội dung giảng dạy LLCT theo hướng tinh giản, khắc phục sự quá tải, trùng lặp, lạc hậu, tăng cường nghiên cứu vận dụng những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh có liên quan đến nội dung các môn học LLCT. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT phải gắn với khắc phục những hạn chế trong nhận thức của các cơ quan quản lý giáo dục, các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên LLCT.

Đối với cán bộ các viện, khoa, bộ môn và đội ngũ giảng viên LLCT là những chủ thể trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT. Vì vậy, lãnh đạo, quản lý khoa, cán bộ các bộ môn cần phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo trước những tác động của quá trình số hóa, chuyển đổi số: tăng tính cập nhật, tính đấu tranh, phê phán trong bài giảng các môn LLCT; nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, luận giải những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh từ chuyển đổi số có liên quan đến vấn đề nội dung môn học. 

Các viện, khoa LLCT cũng cần duy trì và tăng cường các hoạt động chuyên môn như thao giảng, giảng mẫu, kiểm tra, dự giờ rút kinh nghiệm đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Qua đó, có những chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời đối với giảng viên của viện, khoa các bộ môn LLCT, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT thích ứng với chuyển đổi số.

Hai là, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên LLCT

Trong chuyển đổi số, mỗi giảng viên cần nghiên cứu và tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển tư duy độc lập, tư duy sáng tạo và tư duy phản biện của sinh viên như: coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học(4), nói không với học tập thụ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học,... Điều đó sẽ là động lực và là thước đo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên LLCT ở các nhà trường.

Giảng viên phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để có được những bài giảng hấp dẫn, sinh động. Mỗi bài giảng phải thay đổi căn bản phương pháp truyền thụ cho thích hợp với từng đối tượng học viên, trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và thực hiện bài giảng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy LLCT giúp mỗi giảng viên thích ứng với những biến đổi từ tác động của chuyển đổi số một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ công nghệ thông tin chỉ là công cụ, phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy LLCT, bản thân nó không phải là phương pháp. Nếu quá lạm dụng công nghệ thông tin thì công tác giảng dạy LLCT sẽ phản tác dụng. Do đó, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của giảng viên là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy hiện nay. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại sẽ giúp giảng viên nhanh chóng tiếp cận với lượng tri thức của nhân loại; xử lý hiệu quả thông tin đa chiều và cập nhật nhanh chóng, kịp thời những kiến thức mới, những vấn đề thực tiễn nóng bỏng để làm phong phú bài giảng và nâng cao tính thực tiễn của bài giảng, đem lại sự hứng thú, say mê cho người học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy LLCT.

Giảng dạy LLCT, mỗi giảng viên cần thường xuyên cập nhật thông tin, các tiến bộ của khoa học và công nghệ; không ngừng nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin phục vụ giảng dạy, phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, vượt qua những rào cản của tư duy ngụy biện, lối mòn, dập khuôn, máy móc. Đặc biệt, cần tìm kiếm và giải quyết các vấn đề nghiên cứu dựa trên việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ một cách thực tế hơn. Thông qua các nguồn, kênh thông tin khác nhau như: giao lưu, hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đồng nghiệp, qua internet, công trình nghiên cứu khoa học đã công bố và các hoạt động khoa học để nắm bắt, cập nhật, bổ sung thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên phải tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, để có thể tiếp cận được những tài liệu nước ngoài, mở rộng, cập nhật tri thức.

Ba là, tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên LLCT

Để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT trong bối cảnh chuyển đổi số, các học viện, nhà trường cần xây dựng môi trường thông tin phong phú, đa chiều, mở rộng, công khai, trung thực và dân chủ. Qua đó, kích thích, động viên, tạo điều kiện nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin của mỗi giảng viên.    Trong điều kiện khoa học, công nghệ thông tin phát triển hiện nay, nếu các nguồn thông tin ít bị nhiễu, trung thực, khách quan sẽ tạo điều kiện để giảng viên tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh và hiệu quả trong quá trình giảng dạy LLCT. Trong chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới vào xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT, ví dụ ứng dụng ChatGPT, cần có sự vào cuộc của Nhà nước trong xây dựng hành lang pháp lý cho công nghệ, hướng việc huấn luyện, hướng dẫn trí tuệ nhân tạo (IA) theo hướng công bằng, tránh tình trạng chậm hoặc thiếu hành lang pháp lý dẫn đến ứng dụng kém hiệu quả hoặc gây ra những hậu quả tiêu cực, không đáng có.

Ngoài ra, tạo môi trường thuận lợi còn là tạo điều kiện vật chất để giảng viên LLCT phát triển tài năng, được hưởng lợi ích tương xứng trong quá trình công tác của họ. Đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường bảo đảm đầy đủ về số lượng trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dạy và học. Quan tâm xây dựng hệ thống thư viện số với tính năng hiện đại, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu mới được số hóa, bảo đảm cập nhật những vấn đề thực tiễn từ quá trình chuyển đổi số phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho đội ngũ giảng viên LLCT. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, kỹ năng khai thác, tìm kiếm và xử lý thông tin trên internet.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên LLCT là: “Tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên”(5). Theo đó, để xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT có phẩm chất, năng lực tốt, bản thân mỗi giảng viên phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp, làm tăng tính hấp dẫn, lôi cuốn trong các bài giảng LLCT, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT. 

_________________

Ngày nhận: 17-03-2023; Ngày bình duyệt: 20-3-2023; Ngày duyệt đăng: 6-4-2023.

 

(1) “Trí tuệ nhân tạo - Bước đi thần tốc của sự phát triển hay mối đe dọa đối với nhân loại?” VTV Toàn cảnh thế giới - Chủ nhật, ngày 05-03-2023 10:43 GMT+7.

(2) ĐCSVN: Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, Hà Nội, 2014.

(3) Phan Chí Thành: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến, Tạp chí Giáo dục, số 421-2018, tr.32.

(4) Dẫn theo Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Cộng sản, số 909, 2018, tr. 45.

(5) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.236.

TS LƯƠNG CÔNG LÝ

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền