Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học
Thứ sáu, 27 Tháng 12 2013 09:48
2948 Lượt xem

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học

(LLCT) - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, trong năm học  2012-2013, Học viện cần thực hiện những khâu đột phá trên từng mặt công tác, góp phần đẩy mạnh toàn diện tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các cá nhân, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị.

 

Từ ngày 8 đến 10-8-2012, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Hội nghị đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính toàn diện và hệ thống trong dự thảo báo cáo năm nay so với những năm trước. Hội nghị khẳng định, trong năm học vừa qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ cán bộ; tăng cường cơ sở vật chất; tổ chức phong trào thi đua trong các đơn vị; trong công tác hợp tác quốc tế... Những kết quả đó là sự động viên to lớn để chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Mặt khác, với thái độ nghiêm túc, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trên các mặt công tác dẫn đến kết quả hoạt động của Học viện chưa ngang tầm với những yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng, các ý kiến tham luận đã kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác cũng như một số đề xuất về cơ chế làm việc, về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố.

Những nội dung này tiếp tục được thảo luận, phân tích sâu hơn tại 5 hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - cán bộ; công tác tài chính, hành chính, hậu cần; công tác trường chính trị và 4 cuộc họp làm việc về công tác hợp tác quốc tế, công tác thanh tra, công tác tạp chí, bản tin, xuất bản và công tác đảng, đoàn thể. Tại các hội nghị chuyên đề và cuộc họp làm việc này, các đại biểu đã thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung, đồng thời đưa ra hệ thống những vấn đề cần thiết cấp bách phải tập trung triển khai trong năm học mới nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện. Ngay sau Hội nghị, các đơn vị chủ trì 5 hội nghị chuyên đề và 4 cuộc họp hoàn thiện báo cáo kết quả, giao cho Văn phòng Học viện tổng hợp chung trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Học viện sẽ xem xét những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để đưa ra những ý kiến chỉ đạo theo thẩm quyền bằng hệ thống các văn bản quản lý của Giám đốc Học viện đối với các mặt công tác của Học viện, cũng như việc vận dụng đảm bảo những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan quản lý cấp cao sẽ được tổng hợp, trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về tình hình Biển Đông và quan điểm của Đảng ta. Đây là nội dung quan trọng rất có ý nghĩa trong việc cập nhật kiến thức thực tế, thông tin thời sự cho đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học của Học viện.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống, Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua năm học 2011-2012 và phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013. Sau hội nghị này, các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành phát động thi đua một cách thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị trong năm học mới.

Trong năm học 2012 - 2013 này, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, tôi đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Học viện cần quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ nhất, cần nhận thức một cách đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ của Học viện là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cho Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó cần tạo ra bước chuyển biến quyết định cho việc bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Trong năm học vừa qua, chúng ta đã bước đầu quan tâm xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, tuy nhiên kết quả chưa nhiều, chưa thật sự hiệu quả, do đó cần chú trọng triển khai trong năm học này và những năm học tiếp theo. Chú ý xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng loại cán bộ theo yêu cầu, trình độ, tính chất công việc.

Một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Trung ương tin tưởng giao cho Học viện là tổ chức các khóa đào tạo nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương Đảng khóa XII. Chúng ta phải nhận thức rõ tầm quan trọng, nhiệm vụ hết sức nặng nề này để tập trung trí lực, vật lực triển khai có kết quả tốt nhất. Đây là nhiệm vụ chiến lược, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, vừa là cơ hội để Học viện khẳng định uy tín và vị thế là Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước.

Cũng trong năm học này, chúng ta sẽ triển khai thực hiện một loạt chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các chương trình bồi dưỡng chức danh cho cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện.

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện. Với trách nhiệm của Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chất lượng đào tạo là rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải đảm bảo trang bị cho học viên một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản gắn với những vấn đề thực tiễn của thời đại, của đất nước, kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đặc biệt, trong quá trình đào tạo cần chú ý việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cán bộ cho học viên để họ có thể hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của thực tiễn.

Ba là, cần hết sức chú ý gắn kết đào tạo, nâng cao trình độ trí tuệ với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đề ra một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đây là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Với vai trò, vị trí và những trọng trách được Đảng, Nhà nước giao, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ khoa học, cán bộ, công chức của Học viện phải gương mẫu về mọi mặt để Học viện trở thành môi trường tốt nhất cho học viên - những cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong tương lai - có điều kiện trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.

Bốn là, khẩn trương đổi mới, hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo. Trong đó, phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời thống nhất quản lý trong toàn hệ thống.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

Thứ nhất, các nghiên cứu cần tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản nhằm làm sáng tỏ những giá trị, sức sống và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về thế giới đương đại và hội nhập... Mặt khác, cần nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề mới trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước trong điều kiện mới.

Hai là, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, gắn đề tài, công trình nghiên cứu với giải quyết những vấn đề đặt ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó thực hiện đúng chức năng của Học viện là cơ quan nghiên cứu khoa học, đồng thời là cơ quan tham mưu, có những đóng góp mạnh mẽ hơn trong xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cụ thể là: cần tập trung làm sáng tỏ những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra, coi trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời phục vụ cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở những định hướng chiến lược ấy mà triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu, các đề án tổng kết thực tiễn; kết hợp giữa nghiên cứu chiến lược, cơ bản, dài hạn để xây dựng những công trình khoa học lớn, có tầm cỡ, đóng góp vào việc phát triển lý luận chính trị, khoa học hành chính với việc giải quyết những nhiệm vụ ngắn hạn, cấp bách nhằm phục vụ các hoạt động thực tiễn trực tiếp và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới có những diễn biến phức tạp, đội ngũ các nhà khoa học của Học viện phải là các chuyên gia lý luận sắc bén, đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị - tư tưởng, góp phần bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường mà Đảng ta lựa chọn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

3. Công tác tổ chức - cán bộ

Trước hết, tập trung khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: tự đào tạo, đưa đi đào tạo nước ngoài..., thu hút các cán bộ, chuyên gia ở các cơ quan nghiên cứu khoa học và cán bộ lãnh đạo, quản lý để bổ sung cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý của Học viện; đưa cán bộ đi nghiên cứu thực tế, luân chuyển cán bộ về các địa phương, các bộ, ngành. Cùng với đó là xây dựng một đội ngũ giảng viên kiêm chức là những chuyên gia khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các bộ, ban, ngành. Cần tăng cường mời các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, ngành ở trung ương và các địa phương đến báo cáo cho các lớp học viên và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện.

Năm học vừa qua, Học viện đã tập trung tổng kết Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về Học viện, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, từ đó đề xuất phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, phân định rõ về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa Học viện với các bộ, ban, ngành liên quan, giữa Trung tâm Học viện và các đơn vị trực thuộc, xây dựng cơ chế làm việc hợp lý, khoa học. Trên cơ sở tổng kết thật tốt Nghị quyết 52, thời gian tới Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết mới về Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các Học viện trực thuộc.

4. Công tác hợp tác quốc tế

Cùng với việc nhanh chóng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, cần chú trọng tăng cường chiều sâu trong các hoạt động hợp tác quốc tế, từ hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học đến trao đổi chuyên gia nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện cũng như nâng cao uy tín và vị thế của Học viện.

Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các đảng bạn và phong trào cộng sản quốc tế. Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên quốc tế, cần đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống, điều kiện sinh hoạt, học tập cho học viên các đảng bạn tham gia học tập, nghiên cứu tại Học viện.

5. Xây dựng cơ sở vật chất

Học viện cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại từ nay đến năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhằm phục vụ triển khai các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Học viện cần chủ động phối hợp với các ban, ngành tháo gỡ những khó khăn đối với những phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tài chính, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm các nguyên tắc quản lý tài chính, từ khâu xây dựng kế hoạch, thẩm định, đến giao vốn và giải ngân, thanh quyết toán.

Nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, trong năm học 2012-2013, Học viện cần thực hiện những khâu đột phá trên từng mặt công tác, góp phần đẩy mạnh toàn diện tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các cá nhân, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị.

Căn cứ vào phương hướng chủ yếu của năm học mới được đề ra tại Hội nghị này, Học viện, các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố cần cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm học mới 2012 - 2013, năm học được xác định nhiệm vụ trọng tâm là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học", phấn đấu xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có những bước phát triển mới, chất lượng mới, hiệu quả mới, góp phần tạo nên bước phát triển rõ rệt trong những năm tới, xứng đáng là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị và Trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học hành chính; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên của toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị trong cả nước cần đoàn kết, phát huy trí tuệ, chung sức xây dựng và phát triển Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2012-2013.

____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2012

GS, TS Tạ Ngọc Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền