Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 13:04
3969 Lượt xem

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

PGS, TS LÊ KIM VIỆT

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là nhằm phát huy tính sáng tạo, nguồn sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Đảng, củng cố lòng tin, mối quan hệ của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó còn là trách nhiệm của Mặt trận và các t­ổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức cơ sở đảng; công tác xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền