Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị
Thứ sáu, 11 Tháng 8 2023 15:51
1317 Lượt xem

Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị

(LLCT) - Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội là những “chiến sĩ - nghệ sĩ”, có vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa. Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội đã được quan tâm, chăm lo phát triển về mọi mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, nên đã có những đóng góp đáng ghi nhận, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và giữ vững trận địa tư tưởng - văn hóa trong xã hội. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết và đề xuất nội dung, biện pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trịcủa đội ngũ này trong thời kỳ mới.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca ngợi hình tượng người chiến sĩ tại Hội nghị tổng kết các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020 - Ảnh: bienphong.com.vn

Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội là những tác giả, nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên đạo múa, vũ công, diễn viên đang học tập, rèn luyện và công tác ở các cơ quan, đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong toàn quân. Đây là lực lượng sáng tác, sáng tạo, thể hiện, trình diễn các tác phẩm và hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội.

Hiện nay, toàn quân có hơn 3.000 văn nghệ sĩ, trong đó 98,5% văn nghệ sĩ là đảng viên, nhiều người là nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, được tặng nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Tuyệt đại đa số văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị (BLCT) vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, phong phú và lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời lên án, phê phán, đẩy lùi cái xấu, những hiện tượng tiêu cực trong Quân đội và xã hội. Các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật gia tăng mạnh mẽ về số lượng, đa đạng, phong phú về loại hình, đề tài. Các chương trình nghệ thuật của nghệ sĩ quân đội phục vụ các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

Nhìn chung, đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội hiện nay kế tục xứng đáng các thế hệ đi trước và có bước phát triển, trưởng thành, tích cực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, có một số ít văn nghệ sĩ còn thiếu tích cực tự tu dưỡng, tự rèn luyện; cá biệt có văn nghệ sĩ có biểu hiện lệch chuẩn, tư tưởng “nhạt màu áo lính”, không tha thiết với đề tài về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, chưa bám sát đời sống bộ đội để phản ánh.

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, trọng tâm là Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-6-2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay; v.v..

Cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, chú trọng nâng cao BLCT của đội ngũ văn nghệ sĩ; đã triển khai thực hiện tốt nội dung, yêu cầu nhiệm vụ nâng cao BLCT gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ văn nghệ sĩ.

Tuy nhiên, việc giáo dục, rèn luyện BLCT cho các văn nghệ sĩ ở một số cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế. Lãnh đạo một số đoàn nghệ thuật quân đội mới quan tâm nâng cao trình độ nghề nghiệp mà chưa chú trọng tới nâng cao BLCT cho các nghệ sĩ. Việc giáo dục BLCT cho văn nghệ sĩ ở các đơn vị trong toàn quân thường mới chỉ là các hoạt động giáo dục chính trị, nhất là học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên, chưa có các nội dung và hình thức đi vào chiều sâu tư tưởng chính trị của văn nghệ sĩ.

Tình hình, nhiệm vụ mới của công cuộc đổi mới đất nước đặt ra những yêu cầu mới đối với việc xây dựng Quân đội, công tác tư tưởng trong Quân đội và công tác tư tưởng - văn hóa trong toàn xã hội. Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; tệ nạn xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến nhận thức, lập trường chính trị tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, Kết luận số 1172-KL/QUTW ngày 16-6-2022 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới” yêu cầu: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao, luôn tâm huyết với sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của Đảng, của Quân đội”.

Để tiếp tục nâng cao BLCT của đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ

Đây là công việc có tầm quan trọng hàng đầu, là cơ sở để đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, BLCT trong thực hiện nhiệm vụ. Tri thức lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là cơ sở để nâng cao BLCT của từng người; ngược lại, thiếu hiểu biết về lý luận chính trị sẽ không có căn cứ lý luận cho việc xây dựng BLCT. Cần giáo dục để các văn nghệ sĩ thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”(1); “để làm trọn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp”(2).

Để thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, qua đó giúp văn nghệ sĩ nắm được những nguyên lý, quan điểm cơ bản, hiểu sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấu suốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội; xây dựng nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong sáng tác, sáng tạo, thể hiện, trình diễn các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ cần được tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp trên cơ sở bám sát thực tiễn, thông qua thực tiễn để định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động cho văn nghệ sĩ. Gắn lý luận với thực tiễn sẽ giúp văn nghệ sĩ củng cố kiến thức, hiểu biết sâu sắc bản chất của lý luận, kiểm nghiệm tính đúng đắn của nội dung giáo dục chính trị, đồng thời xây dựng, củng cố niềm tin, tình cảm cách mạng trong mỗi văn nghệ sĩ.

Hai là, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, ý chí quyết tâm cao trong bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao BLCTcủa đội ngũ văn nghệ sĩ

Đa số văn nghệ sĩ quân đội hiện nay sinh ra và lớn lên trong thời bình, có điều kiện học tập thuận lợi, được đào tạo cơ bản, nhưng chưa được tôi luyện trong những tình huống ác liệt, gian khổ, hy sinh, nên tinh thần quyết tâm có thời điểm chưa cao, tâm lý và BLCT chưa thực sự vững vàng, thường lúng túng khi giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động quân sự. 

Vì vậy, việc xây dựng động cơ đúng đắn trong nâng cao BLCTcủa đội ngũ văn nghệ sĩ là rất cần thiết. Chỉ có động cơ đúng đắn, ý chí quyết tâm cao trong phấn đấu, rèn luyện mới có cơ sở để nâng cao BLCT, bảo đảm cho đội ngũ văn nghệ sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cần quán triệt tới từng văn nghệ sĩ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ để học nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của BLCT, trách nhiệm đối với việc rèn luyện, nâng cao BLCT.    Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, Kết luận số 1172-KL/QUTW ngày 16-6-2022 của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới” yêu cầu: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao, luôn tâm huyết với sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của Đảng, của Quân đội”.

Xây dựng cho mỗi văn nghệ sĩ ý thức nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, nhìn nhận rõ thực chất ưu điểm, hạn chế về BLCT của bản thân; tích cực tự học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; rèn luyện ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua áp lực công việc và cuộc sống; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; gương mẫu nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ thể hiện BLCT của mình qua các sáng tác, sáng tạo, thể hiện, trình diễn các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật; đồng thời chủ động theo dõi, đánh giá, chấn chỉnh quá trình tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của văn nghệ sĩ; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao BLCTcho đội ngũ văn nghệ sĩ sát với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị; có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những nhân tố điển hình tiên tiến; gắn kết quả tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của văn nghệ sĩ với đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm.

Trên thực tế, một số văn nghệ sĩ quân đội giảm sút ý chí, quyết tâm trong rèn luyện, nâng cao BLCTlà do văn nghệ sĩ có biểu hiện chủ quan, thỏa mãn, dừng lại. Vì vậy, việc đánh giá những ưu điểm, hạn chế; xây dựng động cơ đúng đắn, ý chí quyết tâm cao trong bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao BLCTcần gắn liền với đấu tranh phòng, chống các biểu hiện coi nhẹ vấn đề BLCT, lười biếng, ngại học tập, ngại rèn luyện của văn nghệ sĩ.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị trong sáng, lành mạnh

Môi trường văn hóa quân đội có vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện nhân cách quân nhân. Hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ vừa là loại hình lao động nghệ thuật sáng tạo, vừa là hình thức lao động nghệ thuật dày công khổ luyện, rất vất vả, với sự hao tổn rất lớn về thể lực và trí lực. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị dân chủ, lành mạnh trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và tin tưởng văn nghệ sĩ; thường xuyên bồi dưỡng, giúp đỡ văn nghệ sĩ; tạo môi trường cho họ cống hiến, trưởng thành.

Lãnh đạo, chỉ huy giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chuyên môn, khả năng, sở trường của từng văn nghệ sĩ để họ có cơ hội thể hiện, khẳng định bản thân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đi thực tế ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đơn vị chủ lực để văn nghệ sĩ tiếp nhận hơi thở của cuộc sống, trải nghiệm khó khăn, từ đó nâng cao BLCT, chất lượng sáng tạo, tuyên truyền, biểu diễn, quảng bá văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia các ban nhạc, nhóm hát, cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn, tổng kết, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trong Quân đội, trong nước và nước ngoài để đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng học hỏi, nâng cao BLCT.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan, đơn vị, phát huy, làm đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo tinh thần Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương gắn với tiêu chuẩn con người mới XHCN; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua về văn hóa, văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh phong trào: “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy vai trò làm chủ của văn nghệ sĩ trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người chủ trì trong xây dựng môi trường văn hóa. Chú trọng xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, chỉ huy, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ đồng chí, đồng đội, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; quy chế tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội. Khai thác, phát huy tốt công năng của các thiết chế văn hóa; nghiên cứu đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa quân đội có quy mô, giá trị văn hóa nghệ thuật cao. Chủ động, kịp thời đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu; chống các hành vi sai trái, tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa, lối sống trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong BLCTcủa văn nghệ sĩ

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá rèn luyện, nâng cao BLCT của đội ngũ văn nghệ sĩ có vai trò hết sức quan trọng, là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong cơ quan, đơn vị. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng”(3).

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát phải gắn với thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, bảo đảm khách quan, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và sát thực tiễn. Nội dung kiểm tra, giám sát đội ngũ đảng viên  văn nghệ sĩ hiện nay cần tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng người, đúng việc; cần chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm để văn nghệ sĩ kịp thời khắc phục, sửa chữa và điều chỉnh kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao BLCT.

Cơ quan chính trị các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý văn nghệ sĩ tổ chức kiểm tra kế hoạch, đánh giá kết quả tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của các văn nghệ sĩ; trong đó, cần kiểm điểm, đánh giá sự chuyển biến của văn nghệ sĩ về lập trường chính trị tư tưởng, sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới; nhạy bén về chính trị; ý chí quyết tâm và khả năng giải quyết các tình huống trong thực tiễn; trách nhiệm với hoạt động sáng tạo, quảng bá, biểu diễn văn hóa, văn học, nghệ thuật; học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của bản thân; đấu tranh với mọi hiện tượng tiêu cực trong Quân đội và đời sống xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ mức độ trưởng thành của từng văn nghệ sĩ; hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tiếp theo.

Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên gần gũi, sâu sát kiểm tra, giao nhiệm vụ, động viên văn nghệ sĩ trong thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và những vấn đề này sinh để định hướng cho văn nghệ sĩ học tập, rèn luyện và công tác; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sĩ; tạo mọi điều kiện thuận lợi để từng người phấn đấu, trưởng thành.

Năm là, phát huy vai trò tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao BLCT của đội ngũ văn nghệ sĩ

Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao BLCTlà trách nhiệm của mỗi văn nghệ sĩ. Kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của từng văn nghệ sĩ cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt phương châm “thiếu gì học đó, yếu gì rèn đó”. Theo đó, hằng năm, từng văn nghệ sĩ phải xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện với các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cấp mình. Trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp tự bồi dưỡng, tự rèn luyện và thời gian thực hiện.

Mục tiêu xác định phải có cơ sở khoa học; chỉ tiêu đặt ra không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Nội dung tự bồi dưỡng, tự rèn luyện phải toàn diện cả về nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng; động cơ, ý thức trách nhiệm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác; giải quyết đúng đắn các mối quan hệ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Việc xác định thời gian trong kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện cũng cần tránh các biểu hiện nôn nóng, chung chung, hình thức.

Để thực hiện quá trình tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao BLCTcó hiệu quả, đội ngũ văn nghệ sĩ cần học tập ở mọi lúc, mọi nơi, trong công việc cũng như trong cuộc sống; phải biết lựa chọn các hình thức phù hợp, như gắn với thực hiện các phong trào thi đua; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua thực hiện các nền nếp, chế độ công tác hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng; các hội thi, cuộc thi, liên hoan; viết cam kết của đảng viên; tự nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của các cấp ủy đảng; tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hoạt động chính trị, xã hội; qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với xã hội; bằng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; thực tiễn hoạt động quân sự, việc sáng tạo, biểu diễn,quảng bá văn hóa, văn học, nghệ thuật; v.v..

Trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị, từng văn nghệ sĩ cần nghiêm túc tự phê bình và phê bình để phát huy những ưu điểm, kịp thời rút kinh nghiệm những việc chưa làm được trong triển khai thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao BLCT. Trong bản tự kiểm điểm của cá nhân hằng năm nhất thiết phải có đánh giá kết quả, chỉ ra nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao BLCTgắn với đánh giá, xếp loại và khen thưởng tập thể, cá nhân.

_________________

Ngày nhận bài: 24-7-2-23; Ngày bình duyệt: 27-7-2023; Ngày duyệt đăng: 10-8-2023.

 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.246.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.13, Sđd, tr 505.

(3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.189-190.

Thạc sĩ NGUYỄN THÀNH VINH

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền