Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tạo môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc hiện nay
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:50
2532 Lượt xem

Tạo môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc hiện nay

TS TRẦN THÙY LINH
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông,
Đại học Thái Nguyên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cần nâng cao ý thức pháp luật ngay từ cơ sở. Trong đó, cán bộ cấp cơ sở chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện, vận dụng, bổ sung, kiểm nghiệm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc, giải pháp tạo lập môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở.
Từ khóa: ý thức pháp luật; nâng cao ý thức pháp luật; cán bộ cấp cơ sở.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền