Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành hệ thống trường Đảng hiện đại, vững mạnh
Thứ năm, 07 Tháng 8 2014 16:37
2991 Lượt xem

Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành hệ thống trường Đảng hiện đại, vững mạnh

(LLCT) - Sáng 5-8-2014, tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài Phát biểu quan trọng này. Đầu đề do Ban biên tập đặt.

…Trong năm học 2013- 2014 và trong những năm vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố đã từng bước đổi mới các mặt hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác cán bộ, Học viện và các trường chính trị đã từng bước mở rộng quy mô đào tạo; quan tâm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nhiều chương trình, giáo trình mới, bao gồm các chuyên đề chứa đựng những kiến thức cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn và cả những tri thức hiện đại, đã được đưa vào phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Ban Giám đốc Học viện đã coi trọng đúng mức và tích cực triển khai các lớp bồi dưỡng theo chức danh, nổi bật là các Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp ở Trung ương và các Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các tỉnh, thành phố. Đã tham gia tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các lớp bồi dưỡng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước Lào. Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng nhiều hơn, góp phần thúc đẩy việc tự nghiên cứu, tự đào tạo của học viên trong quá trình học tập. Công tác quản lý đào tạo có một số cải tiến hợp lý. Nhờ vậy, Học viện và các trường chính trị đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đương chức và dự nguồn của hệ thống chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.

Cùng với công tác đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được coi trọng không chỉ ở Học viện mà còn ở nhiều trường chính trị. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện và nhờ trí tuệ, công sức, sự nhiệt tình của đội ngũ các nhà khoa học, nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai, nổi bật là Chương trình Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã tổ chức một số hội thảo về các vấn đề quan trọng của đất nước như thực hiện Hiến pháp, tái cấu trúc nền kinh tế, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, chính sách đất đai, chế độ sở hữu các tư liệu sản xuất và một số cuộc tọa đàm với các chính khách, các nhà khoa học quốc tế. Ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, đã thực hiện thành công không ít đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và ứng dụng triển khai do cấp uỷ và chính quyền địa phương giao. Kết quả của các hoạt động này đã trực tiếp phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước. 

Đội ngũ cán bộ của Học viện và các trường chính trị được chăm lo xây dựng, củng cố cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tri thức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… Cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng hiện đại; công tác thanh tra, pháp chế, hành chính, tài chính, hậu cần, phục vụ… có nhiều tiến bộ. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng có nhiều công trình, bộ sách có giá trị. Quan hệ quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học được mở rộng không chỉ ở Học viện quốc gia, mà cả ở các Học viện trực thuộc và nhiều trường chính trị tỉnh, thành phố…

Những kết quả hoạt động vừa nêu đã củng cố vị thế của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố là những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đảng, Nhà nước; khẳng định uy tín của đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức hết lòng vì sự nghiệp “trồng người” của Đảng và cách mạng. Có được những kết quả đó, trước hết, là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ những người đang công tác tại hệ thống trường Đảng của cả nước.

…Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành bước vào năm học 2014-2015 với khí thế và quyết tâm mới. Một số vấn đề cùng trao đổi và triển khai các hoạt động trong năm học mới:

Thứ nhất, để đáp ứng nhiệm vụ và thích ứng với đặc điểm của từng thời kỳ, Học viện và các trường chính trị đã được mang các tên gọi khác nhau, nhưng về bản chất và chức năng, nhiệm vụ, chúng ta luôn luôn là hệ thống trường Đảng các cấp. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để chúng ta nhất quán phương châm, phương hướng phát triển Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trong những năm tới. Phương châm chủ đạo của chúng ta là: Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành hệ thống trường Đảng hiện đại, vững mạnh!

Về phía chúng ta, rất cần chủ động chuẩn bị mọi mặt cho thời kỳ phát triển mới, trước hết là chuẩn bị về tư duy, nhận thức, quan điểm. Nhìn lại gần 30 năm đổi mới, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức, cả bên trong và bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có trụ vững và đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người “hiền tài” của đất nước, vừa có tâm vừa có tài, vừa hồng vừa chuyên; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong kỷ nguyên của cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay. Đây chính là cơ sở quan trọng nhất để chúng ta xác định đối tượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phương pháp, biện pháp tiến hành trong năm học tới và những năm tiếp theo.

Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện và các trường chính trị cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng Đảng, nhất là với các nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nghiêm khắc vạch ra những hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 và trong quá trình triển khai thực hiện đều liên quan đến quan điểm, phẩm chất chính trị, trình độ lý luận, tư cách đạo đức, tác phong, lối sống... của đội ngũ cán bộ, đảng viên - tức là liên quan đến chất lượng công tác của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và với ý thức tự phê bình của người cộng sản, cần nhận thấy rằng, một trong những nguyên nhân sâu xa gây ra những yếu kém, khuyết điểm trên là do công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đạt yêu cầu, còn nhiều bất cập. Giáo dục lý luận chưa đạt chiều sâu cần thiết; trình độ nắm bắt, tổng kết thực tiễn chưa cao; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chưa ngang tầm; giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, thế giới quan, nhân sinh quan chưa được chú trọng đúng mức...

Thứ bacho đến nay, công tác đào tạo cán bộ của Học viện phần nào vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, nhất là chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa mở rộng quy mô và đảm bảo chất lượng, giữa đào tạo tập trung và tại chức, giữa đào tạo lý luận với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giữa học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị với rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong của học viên, giữa đào tạo cơ bản và bồi dưỡng theo chức danh, giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng vào giảng dạy và góp phần phát triển lý luận.

Kết luận số 119-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 16-1-2013 về tổng kết thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những yêu cầu cơ bản cần quán triệt đầy đủ: Phải luôn giữ vững bản chất trường Đảng thông qua xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đào tạo bồi dưỡng, cùng với kiến thức lý luận, Học viện cần tăng thêm kiến thức thực tiễn; gắn đào tạo cơ bản với đạo tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý và bồi dưỡng theo chức danh, gắn đào tạo với quy hoạch cán bộ. Công tác nghiên cứu khoa học phải đảm bảo hoàn thành ba mục tiêu: phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy; phục vụ quá trình hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần phát triển lý luận nói chung, nhưng ưu tiên trước hết phục vụ cho công tác nghiên cứu để đảm bảo chất lượng giảng dạy, đào tạo.

Thứ tư, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung đảm bảo lập trường chính trị vững vàng, giỏi về khoa học chuyên ngành, tinh thông nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức thực tiễn, có năng lực hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, tạo sức hút và khả năng cảm hóa học viên học tập và làm theo. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ khoa học đầu đàn. Trong điều kiện hiện nay, Học viện cần tăng cường đội ngũ cộng tác viên, giảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy tại Học viện. Đồng thời, phải có quy chế quản lý chặt chẽ đối với việc học tập, nghiên cứu của học viên. Cố gắng nỗ lực không ngừng hiện đại hóa cơ sở vật chất; xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công tác và học viên học tập, rèn luyện; ra sức cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thế giới quan duy vật biện chứng và nhân sinh quan cộng sản là những vấn đề vốn là những căn cước xác định những người đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vốn là những thước đo tư cách người cán bộ cách mạng trong công việc và trong cuộc sống, rất tiếc hiện nay đang có nhiều biểu hiện lệch lạc, lúng túng, thậm chí bị xem nhẹ. Nhân danh tôn trọng đời sống tâm linh và tự do tôn giáo, không ít cán bộ, đảng viên trượt dài vào mê tín dị đoan, hủ tục, lễ bái…, trở thành những môn đồ của chủ nghĩa duy tâm. Từ chủ nghĩa duy tâm đến căn bệnh duy ý chí, chạy chọt mưu cầu vinh thân và nhiều hành vi không lành mạnh khác, như chúng ta đều biết, chỉ tồn tại một ranh giới mong manh. Để góp phần khắc phục tình hình này, các giảng viên của Học viện và các trường chính trị, trước hết cần đứng vững trên lập trường mác xít, đồng thời, đào sâu nghiên cứu những thành tựu mới của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, vận dụng chúng vào chương trình, giáo trình và bài giảng trên lớp nhằm trang bị, củng cố một cách thuyết phục thế giới quan và nhân sinh quan của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến các đối tượng học viên. Việc này là thật sự khó khăn hiện nay, bởi tâm thế duy tâm, mê tín đang tràn lan trong xã hội, nhưng chính vì vậy, mới cần đến chúng ta thể hiện thiên chức của mình.

Những nhiệm vụ công tác nặng nề phía trước đòi hỏi Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên cótính Đảng cao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, có kiến thức, tầm nhìn về đất nước và thế giới, có trình độ và phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý

Làm việc trong hệ thống nhà trường của Đảng, cán bộ, giảng viên nhất thiết phải là những Đảng viên gương mẫu; là cán bộ, giảng viên lý luận chính trị, nhất thiết chúng ta phải am hiểu lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; để giảng dạy được trước các học viên đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên cần có thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Đây chính là những tư chất nội tại không thể thiếu, tạo nên đặc thù phân biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên của hệ thống trường Đảng với đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường đại học, các cơ sở đào tạo khác trên đất nước ta.

…Đội ngũ những người công tác tại Học viện và các trường chính trị hiện nay là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với niềm tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta sẽ ngày càng vững vàng trên vị trí vẻ vang đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới; tiếp tục phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân!

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền