Trang chủ    Diễn đàn    Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 09:31
5110 Lượt xem

Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) Là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản thế giới, chủ nghĩa Mác-Lênin từ khi ra đời đến nay luôn bị chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động ra sức chống phá, phủ nhận hòng xóa bỏ. Tình hình đó đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Về tầm quan trọng của lý luận đối với phong trào cách mạng, V.I.Lênin chỉ rõ: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”(1)

Với Việt Nam, luận điểm của Lênin càng sáng lên giá trị khoa học và chân lý. Trước khi được ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin chiếu rọi tới, cách mạng Việt Nam như trong đêm tối, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược đều lần lượt thất bại, đất nước chìm trong đêm dài nô lệ. Chỉ đến khi lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc được Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, xác định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga và truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin về nước, thì cách mạng Việt Nam mới có lý luận cách mạng dẫn đường.

Học thuyết Mác-Lênin với bản chất cách mạng và khoa học đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức như Việt Nam vũ khí tư tưởng lý luận sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ thống trị của giai cấp tư sản, tiến lên xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công.

Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, kết hợp với những giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hóa văn hóa nhân loại cùng với trí tuệ, bản lĩnh của Người đã hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh – một di sản lý luận có ý nghĩa to lớn cho dân tộc Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc giành độc lập dân tộc, tiến hành 2 cuộc trường kỳ kháng chiến thành công, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Như vậy, có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, Việt Nam từ một nước bị xóa tên trên bản đồ chính trị thế giới đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền; người Việt Nam từ thân phận của nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, chủ thể của một tiến trình quá độ lên CNXH.

Từ khi thành lập mùa Xuân 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đảng cũng chỉ rõ nguồn gốc sâu xa của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, được lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường chỉ lối. Tổng kết thực tiễn lịch sử hoạt động lãnh đạo của Đảng và thực tiễn phong phú, sinh động của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(2). Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định chỉ trên cơ sở trung thành, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì Đảng mới có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng và tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối.

Mặc dù vậy, lợi dụng tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin; rêu rao chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ có giá trị ở cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, thế kỉ XXI không còn phù hợp nữa, rằng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Vin vào một số khuyết điểm, sai lầm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm cho cách mạng nước ta có lúc gặp khó khăn, chúng bôi xấu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Được sự hậu thuẫn mạnh của các thế lực phản động bên ngoài, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường viết và phát tán các tài liệu đưa ra những luận điệu, quan điểm, sai trái phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin. Họ cho rằng đã đến lúc phải xét lại cả những nguyên lý cơ bản có tính chất thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, những nguyên lý về giai cấp, lý luận về hình thái kinh tế - xã hội.

Phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, họ tung ra luận điệu tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác-Lênin. Họ ngụy biện rằng, bây giờ học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, vì vậy chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Đây là một luận điệu rất nguy hiểm vì làm như vậy là cô lập, suy yếu tư tưởng Hồ Chí Minh và thực chất là để phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tiến tới phủ định chính ngay tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương thức chống phá của họ hết sức đa dạng, có lúc lợi dụng sự công khai của báo chí, truyền thông, lợi dụng sự tự do tư tưởng; có lúc ngụy trang dưới nhiều hình thức, vỏ bọc tinh vi. Sự tuyên truyền, chống phá của họ hướng đến nhiều giới, nhiều tầng lớp trong xã hội. Nguy hiểm hơn cả là hướng tác động vào lớp trẻ, những người tài giỏi, thông minh, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu sự trải nghiệm và cảm nhận thấu đáo về cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch cùng với những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt lý tưởng, hoang mang, dao động, không kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình trên, việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin trở thànhvấn đề cấp bách. Đấu tranh bảo vệ chủ nghỉa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam dưới hình thức lý luận. Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh cho sự phát triển của dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của những người cộng sản chân chính, nó diễn ra hết sức gay go quyết liệt. Nó liên quan đến đến sự tồn vong của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, triệt để.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kì mới. Kịp thời đấu tranh với những biểu hiện sai trái của một số cán bộ, đảng viên trong nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ  nhất, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhbằng những minh chứng cụ thể từ những thắng lợi cách mạng của các nước xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu như Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba… Việc tuyên truyền phải sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội, làm cho mọi người hiểu được những vấn đề cơ bản của học thuyết, có khả năng đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu đầu độc tư tưởng nhân dân của các thế lực thù địch. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến những đối tượng là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong xã hội và quần chúng nhân dân

Làm cho mọi tầng lớp nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tính chất và tầm quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc về âm mưu, bản chất nội dung, phương thức, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người tham gia vào cuộc đấu tranh chung, hiểu rõ đây là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, mà trực tiếp những nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận, những cán bộ, đảng viên công tác trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Đòi hỏi tất cả mọi người phải đoàn kết vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Sự đoàn kết ấy dựa trên những nhận thức đúng đắn và khách quan, sự thống nhất về tư tưởng để tìm ra chân lý và phục tùng chân lý. Mà chân lý không gì khác chính là những gì có ích cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho sự tiến bộ, cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ ba, tuyên truyền sâu rộng để phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ bệ, phủ nhận vai trò của nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phải triệt để sử dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông đại chúng làm phương tiện tuyền truyền như: Phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng xã hội…

Phải chỉ rõ sự tan rã của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do đảng cộng sản của những nước đó đã vận dụng học thuyết Mác-Lênin một cách cứng nhắc, giáo điều, duy ý chí nên dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã đẩy đất nước đến khủng hoảng. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở một số nước trước đây thực chất chỉ là sự sụp đổ của mô hình cụ thể, chứ không làm xoay chuyển được nội dung, tính chất thời đại ngày nay. Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Trên thực tế, trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta vẫn còn những khuyết điểm, sai lầm, nhưng nó không bắt nguồn từ nền tảng tư tưởng của Đảng, bản chất chế độ chính trị do Đảng ta lãnh đạo, mà chủ yếu là do nhận thức, vận dụng chưa đúng, chưa sát, hay tổ chức thực hiện thiếu khoa học, không đến nơi, đến chốn.

Khẳng định thực tiễn lịch sử đã chứng minh, những tư tưởng lý luận mà các nhà kinh điển mác xít nêu ra dựa trên cơ sở nghiên cứu, phát hiện những quy luật khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy và những thành tựu khoa học-kỹ thuật của nhân loại. Đây là một học thuyết khoa học và cách mạng, sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin đã giải đáp được nhiều vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Học thuyết của các ông nêu ra không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động, là thế giới quan, phương pháp luận mở ra con đường phát triển trí tuệ.

Thứ tư, cần phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng cần tổ chức nghiên cứu để nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, từ những luận điểm chung đến những luận điểm cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thứ năm, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư duy đổi mới, sáng tạo trên quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển

Đảng ta phải tiếp tục thấm nhuần sâu sắc, đồng thời vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bởi thực tế lịch sử đã chứng minh, giáo điều là con đường chết của cách mạng. Ngay cả V.I.Lênin cũng khẳng định: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”(3).

Thứ sáu, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch,bảo đảm các hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí… tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tăng hàm lượng khoa học, tăng độ sâu lý luận, cập nhật thông tin, luận cứ, luận chứng sắc bén, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh dưới nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ bảy, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng chính những thành quả trong công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cần đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện đất nước, hợp lòng dân, có tác dụng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển năng động, đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao; giữ vững môi trường kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; làm cho mọi tầng lớp nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, dần tiến tới khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Làm được như vậy sẽ là minh chứng thực tế đập tan những luận điệu xuyên tạc chống phá, làm cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thất bại. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

_________________

(1) V.I.Lênin: Toàn tập, t.6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.30, 32.

(2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88.

(3) V.I.Lênin: Toàn tập, t.4, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1974, tr.232.

 

Nguyễn Hoà Bình

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

 

Các bài viết khác