Trang chủ    Diễn đàn    Phát huy tính tiên phong của người đảng viên trong thời kỳ mới
Thứ bảy, 04 Tháng 11 2017 21:24
4539 Lượt xem

Phát huy tính tiên phong của người đảng viên trong thời kỳ mới

(LLCT) - Tính tiên phong là thuộc tính của đảng viên, là dấu hiệu của đảng viên với người ngoài Đảng. Trong mỗi thời kỳ, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, mà tính tiên phong của đảng viên có nội dung, yêu cầu cụ thể. Trong bối cảnh mới hiện nay, tính tiên phong cần được cụ thể hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và trình độ, năng lực. Phát huy tính tiên phong là góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng, làm cho Đảng mạnh lên, giữ vững được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.

C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ tính tiên phong của người cộng sản là điều kiện, tiêu chuẩn để phân biệt giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng, với thành viên của các đảng phái phi cộng sản. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, tính tiên phong của người cộng sản thể hiện trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) nêu rõ: “về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”(1). Chỉ dẫn của các nhà kinh điển là cơ sở khoa học để những người cộng sản vận dụng xác định những nội dung xây dựng đảng trên cả hai phương diện: Tiên phong về lý luận và tiên phong về thực tiễn hành động.

Về lý luận, Đảng và các đảng viên của Đảng phải được trang bị lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. Nắm vững quy luật vận động của lịch sử, vai trò của từng giai cấp trong sự vận động đó, đặc biệt là vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Phân tích đánh giá đúng tình hình khách quan và điều kiện thực tiễn phong trào công nhân để có chủ trương, biện pháp đúng đắn, tổ chức, hướng dẫn phong trào phát triển đúng hướng và giành thắng lợi.

Về thực tiễn, Đảng phải tổ chức, phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân và các lực lượng cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của giai cấp công nhân. Đảng viên phải là những người kiên quyết nhất, gương mẫu nhất trong phong trào công nhân, đồng thời phải là lực lượng nòng cốt tổ chức và dẫn dắt phong trào giành thắng lợi. Phải là tấm gương về tính tiên phong và tinh thần triệt để cách mạng để những bộ phận còn lại của giai cấp công nhân và các lực lượng quần chúng cách mạng noi theo.

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”(2). Như vậy, tính tiên phong của đảng viên được thể hiện trên các mặt chủ yếu:

Một là, tiên phong về phẩm chất chính trị

Tiên phong về phẩm chất chính trị là yêu cầu, tiêu chuẩn hàng đầu, cơ bản nhất của người đảng viên cộng sản. Trước hết, người đảng viên phải có lòng nhiệt tình cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho lợi ích của nhân dân. Điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải nắm vững, trung thành và luôn có ý thức học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác.

Trong giai đoạn hiện nay, sự tiên phong về phẩm chất chính trị đòi hỏi đảng viên phải có tư duy đổi mới, ủng hộ công cuộc đổi mới, kiên quyết đổi mới nhưng không lợi dụng đổi mới để làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Mọi sự đổi mới phải hướng tới vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đảng viên luôn phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, có ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Chỉ có tiến hành tự phê bình và phê bình một cách đúng đắn và thường xuyên thì mới có thể chống được chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong của người đảng viên.

Hai là, gương mẫu về đạo đức, lối sống

Đảng viên có đạo đức và lối sống lành mạnh, không tham nhũng, lãng phí; không tham gia vào các tệ nạn, hủ tục. Đây là một yêu cầu, tiêu chuẩn và là giá trị quan trọng để phân biệt người cộng sản với quần chúng ngoài Đảng. Sự khác nhau giữa đảng viên với quần chúng thể hiện ở sự khác nhau về phẩm chất đạo đức. Trong điều kiện hiện nay, phẩm chất đạo đức của đảng viên là tiêu chí quan trọng để quần chúng lựa chọn, nhìn nhận, giám sát và đánh giá đảng viên. Đạo đức của đảng viên là đạo đức cách mạng, với đầy đủ năm đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nó được biểu hiện ở thái độ, quan hệ của người cán bộ, đảng viên đó đối với Đảng, Nhà nước, đối với Tổ quốc và nhân dân; là thái độ đối với công việc, với quyền lực, với tiền tài, của cải, danh vọng, với những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội và với chính bản thân mình.

Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai, hết lòng, hết sức tận tâm cho công việc, tăng năng suất trong công việc. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, người đảng viên tiền phong về cần là tích cực, chủ động tìm tòi học hỏi, năng động sáng tạo trong công tác, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là tình yêu nghề nghiệp, thái độ đúng đắn trong công việc.

Kiệm đối với đảng viên là tiết kiệm, không lãng phí, tiết kiệm trong sinh hoạt, trong tiêu dùng, tiết kiệm tài nguyên, nhân lực, vật lực của cơ quan, tổ chức, tiết kiệm cho xã hội và cho bản thân. Tuy nhiên, kiệm không có nghĩa là hẹp hòi, không mạnh dạn mở mang tầm nhìn và không làm ăn lớn, với những công trình, dự án lớn đúng đắn để phát triển kinh tế, không phát huy nguồn lực để làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng đất nước.

Liêm là luôn tôn trọng, giữ gìn của công, là lối sống thanh bạch, ít lòng ham muốn về vật chất và tham vọng về quyền lực. Trong cơ chế thị trường, các lợi ích vật chất được đề cao, khía cạnh thực dụng phát triển mạnh trong các mối quan hệ. Đảng viên nếu không có đức tính liêm khiết, không rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng thì khó thoát khỏi các bệnh tham nhũng và rất dễ đi đến sa ngã, đánh mất vai trò tiên phong của người đảng viên, đánh mất phẩm chất cộng sản.

Chính là sự thẳng thắn, chính trực trong công việc, làm theo nguyên tắc, đồng thời luôn trọng tình người, giải quyết công việc có tình có lý. Chính là thấy phải dù nhỏ cũng làm, thấy trái dù nhỏ cũng tránh. Những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường dễ tạo ra sự phát triển cá nhân một cách phiến diện, dễ ảnh hưởng chi phối đến đảng viên gây ra những quyết định thiếu đúng đắn. Do đó, đảng viên phải vững vàng, quang minh chính đại, không dao động, không sa ngã trước sự cám dỗ của tiền bạc, vật chất và danh vọng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Chí công vô tư đối với con người cũng như công việc đều vì tập thể, nhân dân và đất nước. Chí công vô tư là phải vì sự công bằng, không tự tư tự lợi. Dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, ảnh hưởng của quan hệ hàng hóa - tiền tệ, vấn đề lợi ích cá nhân - tập thể và xã hội trở thành vấn đề hết sức phức tạp. Đảng viên có chức có quyền, mà quyền lực bao giờ cũng đi liền với lợi ích, vì thế mỗi cán bộ đảng viên phải bản lĩnh, giữ vững bản chất cộng sản, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích và phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên hết.

Đảng viên tiền phong về đạo đức còn phải mẫu mực có thái độ kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lối sống thực dụng, các tệ nạn, hủ tục trong xã hội. Mỗi tổ chức đảng có trong sạch hay không tùy thuộc vào sự trong sạch của từng đảng viên trong đó. Đảng có mạnh hay không tùy thuộc vào thái độ kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Ba là, gương mẫu, đi đầu trong hoạt động thực tiễn

Người đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt. Trình độ kiến thức là nhân tố cấu thành năng lực của người đảng viên, bảo đảm cho tính tiền phong của người đảng viên được thể hiện trong thực tế. Nếu chỉ có lòng nhiệt tình thì chưa đủ mà phải có kiến thức và năng lực thì đảng viên mới có thể thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách có hiệu quả. Trong điều kiện hiện nay, đảng viên chỉ có thể lãnh đạo được nhân dân khi họ có một trình độ kiến thức và năng lực cao hơn mặt bằng chung, có tư duy năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Với tư cách là người lãnh đạo, yêu cầu tiêu chuẩn chung về trình độ, kiến thức, năng lực của đội ngũ đảng viên trong điều kiện hiện nay đòi hỏi phải cao hơn, giỏi hơn và toàn diện hơn quần chúng, phải thực sự tiêu biểu, tiên phong về trí tuệ. Đội ngũ đảng viên phải có trình độ lý luận, trình độ học vấn cao, có kiến thức về kinh tế, nhất là kinh tế thị trường, kiến thức văn hóa - xã hội, am hiểu pháp luật và có năng lực tổ chức thực tiễn. Do đó, họ phải đi đầu, gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Người đảng viên cần gương mẫu nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thước đo để đánh giá tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đánh giá sự giác ngộ chính trị, sự cống hiến của đội ngũ đảng viên được thể hiện rõ nhất ở hành động gương mẫu nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện hiện nay, đảng viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn phải gương mẫu, phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, lãnh đạo và quản lý giỏi, tiên phong, gương mẫu lôi cuốn quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Người đảng viên cần gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy dân làm gốc.

Chỉ có gần gũi, sâu sát quần chúng, đảng viên mới nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, mới khắc phục được bệnh quan liêu, mới có thể thu hút, cảm hóa, thuyết phục được quần chúng. Thông qua sự gắn bó mật thiết, gần gũi, hòa đồng của cán bộ đảng viên với quần chúng mà kiểm tra, giám sát được tư cách, trình độ, năng lực của đảng viên, để chuyển hóa kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng vào trong thực tế cuộc sống. Đồng thời, cũng thông qua việc sâu sát, gần gũi quần chúng, mà đội ngũ đảng viên học hỏi được những kinh nghiệm, sáng kiến của quần chúng. Mọi sự cách biệt với quần chúng, thái độ quan liêu của đảng viên tất yếu sẽ làm cho quần chúng xa rời Đảng, làm cho Đảng tách rời quần chúng, nghị quyết của Đảng trở nên xa lạ với quần chúng.

Mỗi người đảng viên cầngương mẫu trong tham gia sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, đi đầu trong các phong trào như: phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới....

Đảng viên phải tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị-xã hội của hệ thống chính trị, phải gương mẫu chấp hành quy chế, điều lệ của tổ chức. Đồng thời, phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, ủng hộ, động viên, khích lệ nhân dân tổ chức phong trào thi đua.

Bốn là, gương mẫu trong phong cách làm việc

Phong cách làm việc là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức làm việc riêng có, tiêu biểu, ổn định mà người đảng viên sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách làm việc tuy là cái đời thường, dung dị, được biểu hiện trong hành động, cử chỉ, hành vi thực thi nhiệm vụ, trong cách đối nhân xử thế, giải quyết công việc, nhưng lại phản ánh phẩm chất bên trong, như tấm gương phản chiếu tâm hồn, tư tưởng và phẩm chất mỗi người.

Đảng viên phải có phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả, dân chủ, tập thể và quyết đoán, nêu cao tính đảng, tính quần chúng, phải gắn lý luận với thực tế, phải thực sự nêu tấm gương sáng về nói đi đôi với làm, tránh tình trạng nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo.

Phong cách làm việc của đảng viên phải khoa học, sáng tạo, nhạy bén và năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới không chấp nhận những đảng viên quan liêu, trục lợi, nhu nhược, yếu hèn, bệnh "hữu danh vô thực", không thực tế... Họ cần phải được thanh lọc khỏi hàng ngũ đảng viên, để giữ vững bản chất cách mạng, tính tiền phong của Đảng Cộng sản.

__________________________________     

(1). C.Mác-Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1995, tr.614-615.

(2) ĐCSVN: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2011.

                                                         Phạm Vũ Minh Tâm

Công an thành phố Hà Nội

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền