Trang chủ    Diễn đàn    Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 12:04
12558 Lượt xem

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

(LLCT) - Thực tế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng trong Đảng thời gian qua cho thấy, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quá trình hoạt động, sinh hoạt vừa đúng nguyên tắc và mở rộng dân chủ trong Đảng, vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm có đủ cả đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, góp phần bảo đảm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

1. Những biểu hiện lệch lạc

Thực tế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng trong Đảng thời gian qua cho thấy, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quá trình hoạt động, sinh hoạt vừa đúng nguyên tắc và mở rộng dân chủ trong Đảng, vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm có đủ cả đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, góp phần bảo đảm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy vậy, cũng còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu còn có hành động lệch lạc, thậm chí còn có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Những hành động lệch lạc rất đa dạng, phức tạp, với phạm vi, tính chất khác nhau, song, thể hiện qua một số biểu hiện chính sau:

Về phía tập thể:

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ sau khi được bầu, chỉ định thành lập mới nhưng chậm ban hành hoặc có ban hành nhưng không tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy chế làm việc của tổ chức mình về công tác
cán bộ.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng khi có quyết định chia tách, giải thể, sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động nhưng vẫn “tranh thủ” ra nghị quyết, quyết định không đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ vì nhiều lý do, trong đó không ngoại trừ lý do vụ lợi về vật chất hoặc để trả ơn hoặc ban ơn.

- Có cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn khóa mới biết cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn khóa trước hoặc cấp dưới ban hành nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ chưa phù hợp, thậm chí chưa đúng nhưng không xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để khắc phục kịp thời. Có cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng ngại va chạm, sợ mất cán bộ, liên lụy đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân mình nên đã làm ngơ, hoặc bao che cho cấp dưới, dẫn đến khuyết điểm, vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không (chậm) giải quyết, gây bức xúc trong xã hội.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm quy định thực hiện tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm hoặc làm một cách hình thức, chiếu lệ, chủ yếu là khen, nêu ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được. Ngược lại, có một số lợi dụng tự phê bình và phê bình để đấu đá, hạ bệ nhau, gây mất đoàn kết nội bộ...

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ lợi dụng sơ hở, quy định không chặt chẽ, cụ thể về công tác cán bộ để ban hành quy định, nghị quyết, chủ trương sai nguyên tắc, quan điểm, thẩm quyền, quy định.

- Một số cấp ủy chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc quy định  về tiếp nhận và xem xét ý kiến của cán bộ, đảng viên thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên xem xét. Vì vậy, không ít ý kiến của cán bộ, đảng viên thuộc về thiểu số, kể cả của đảng viên cán bộ lão thành cách mạng báo cáo, phản ảnh lên cấp ủy cấp trên về việc thực hiện công tác cán bộ của cấp dưới hoặc tổ chức mà mình là thành viên chưa được tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời một cách kịp thời, thỏa đáng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn có biểu hiện phân biệt đối xử, thành kiến với cán bộ, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số trong công tác cán bộ.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ không chấp hành nghiêm quy định: Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, quyết định, kết luận hoặc chỉ đạo của cấp trên. Do đó, còn có tình trạng, có cấp ủy, tổ chức đảng thảo luận, ra chủ trương, nghị quyết, quyết định, kết luận không đúng thẩm quyền, kể cả ra quyết định về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ hoặc kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên vi phạm.

Cũng có tình trạng cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên khi ban hành nghị quyết, quyết định, kết luận về công tác cán bộ theo thẩm quyền nhưng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, chi bộ không chấp hành, thậm chí còn phản ứng lại, kể cả quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật trong trường hợp giảm hoặc xóa hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ chưa thực hiện nghiêm và đúng quy định về việc xem xét, quyết định về bổ nhiệm, đề bạt, quy hoạch, bố trí cán bộ, quyết định kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện bằng bỏ phiếu kín, còn thực hiện bằng hình thức giơ tay. Chưa có đủ thông tin cán bộ được đề nghị xem xét bổ nhiệm, trong diện quy hoạch,... nhưng có thể do người đứng đầu hoặc người có “khả năng ảnh hưởng” có ý kiến can thiệp, tác động, nhờ vả thì tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ cũng bỏ phiếu tán thành theo ý kiến đó, không theo chính kiến, trách nhiệm của mình.

Về phía cá nhân:

- Một số đảng viên, kể cả người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ không thực hiện nghiêm nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Sau khi thảo luận, tập thể đã quyết định về việc quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển... nhưng không chấp hành nghị quyết của tập thể, thậm chí cùng nhau viết, ký tên vào đơn phản ánh, tố cáo, kiến nghị, gây mất đoàn kết nội bộ. Có cá nhân trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tổ chức đảng, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ chức không phát biểu ý kiến hoặc có thảo luận, tranh luận, đóng góp ý kiến nhưng khi ra ngoài thì phát biểu khác, nói khác với ý kiến phát biểu của mình hoặc khác với nghị quyết, quyết định, kết luận của tập thể về công tác cán bộ.

- Một số đảng viên lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến của mình để có bài viết, bài nói, phát ngôn hoặc cung cấp cho báo chí đăng tin, bài trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác cán bộ, làm mất uy tín của tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.

- Một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, lợi dụng cơ chế, chế độ tập thể để hợp pháp hóa quyết định, ý đồ cá nhân của mình trong công tác cán bộ bằng việc phát biểu ý kiến dưới dạng “định hướng trước” hoặc gợi ý để các thành viên trong cấp ủy thảo luận, phát biểu ý kiến một cách xuôi chiều, miễn cưỡng theo gợi ý hoặc định hướng về cán bộ được đề nghị xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, gới thiệu để bầu hoặc ứng cử..., dẫn đến không khách quan, chính xác.

- Một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng không thực hiện nghiêm quy chế làm việc của tổ chức mình, đã lạm quyền trong quyết định những vấn đề về công tác cán bộ thuộc trách nhiệm của tập thể (quyết định tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, cử đi học, đào tạo, nâng lương, luân chuyển cán bộ...), nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như sắp hết nhiệm kỳ công tác, nghỉ hưu, chuyển công tác khác...; dẫn đến vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Nguyên nhân của tình trạng trêntrong công tác cán bộ thời gian qua có nhiều, tập trung chủ yếu vào một số nguyên nhân sau:

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ không tạo không khí dân chủ, cởi mở và do trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, đảng viên trong cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

- Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ ở một số cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có lúc, có nơi còn né tránh, ngại va chạm, ngại góp ý thẳng thắn cho đồng chí mình, nhất là đối với người đứng đầu trong các dịp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phân tích, nhận xét, đánh giá cán bộ hoặc quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, chuẩn bị nhân sự bầu cử.

- Chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, người đứng đầu trong công tác cán bộ. Chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

- Việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới trong thực hiện công tác cán bộ chưa kịp thời, thường xuyên, chưa thực chất, còn mang tính hình thức; không kịp thời chỉ đạo kiểm tra uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kiên quyết, nghiêm minh khi có sai phạm.

- Công tác tuyển dụng, quy hoạch, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử, luân chuyển cán bộ ở một số nơi có biểu hiện “sùng bái người đứng đầu”; không mạnh dạn thẳng thắn đấu tranh, phê bình; không chủ động tham gia thảo luận, đánh giá cán bộ theo quan điểm của cá nhân mình, dẫn đến việc nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ vẫn được cho là đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, nhưng thực tế là chưa đúng thực chất, chưa sát thực tế.

- Cơ quan và đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ chưa kiên quyết trong việc thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ; còn lệ thuộc, bị chi phối theo ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Cũng có tình trạng cán bộ trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng còn có biểu hiện dựa dẫm vào tập thể, khi thấy đa số ý kiến đồng tình thì đồng tình theo; bản thân thấy có phân vân, do dự nhưng chưa chủ động đề nghị cơ quan hoặc cán bộ tham mưu về công tác cán bộ cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ hơn về cán bộ và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình. Thực tế cũng còn có tâm lý dễ người, dễ ta, dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ về công tác cán bộ.

- Chưa chú ý đến dư luận về tình trạng có biểu hiện tiêu cực trong tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử cán bộ, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển, chạy học lớp nguồn... ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có đủ thông tin, tình hình để cân nhắc, lựa chọn, quyết định chuẩn xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các tình trạng chạy nói trên.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy chế làm việc, các quan điểm, nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ, buông lỏng công tác quản lý, theo dõi cán bộ, dẫn đến cán bộ bị suy thoái, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước. Chưa sử dụng có hiệu quả vũ khí đấu tranh tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các cơ quan báo chí và của nhân dân để đấu tranh, ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm xảy ra trong công tác cán bộ.

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ: Bên cạnh kết quả đạt được công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó chỉ rõ: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...”.

2. Khắc phục những biểu hiện lệch lạc

Để khắc phục các lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  và khóa XII đã nêu một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chú trọng tổ chức cho các thành viên của tổ chức mình và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp mình nghiên cứu quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nguyên tắc, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ trong công tác cán bộ để thực hiện đúng quy định; thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng ở Trung ương và các tổ chức đảng có liên quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm và giới thiệu bầu cử cán bộ; sớm ban hành mới các quy chế: Quy chế thực hiện dân chủ trong Đảng; Quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Quy chế về chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; Quy định về chế độ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Trong đó, quy định cụ thể về công tác cán bộ để các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên có căn cứ, cơ sở, điều kiện thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng nguyên tắc tập trung dân chủ về công tác cán bộ và có căn cứ, cơ sở, điều kiện thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý khi có khuyết điểm, vi phạm.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải căn cứ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội đảng bộ cấp mình, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên để ban hành quy chế hoạt động, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ của cấp mình một cách phù hợp và tổ chức cho cấp ủy viên, thành viên của tổ chức mình nghiên cứu nắm vững và thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm hoặc sai phạm trong công tác cán bộ. Sớm nghiên cứu xây dựng ban hành cơ chế kiểm soát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc trao và thực thi quyền lực, trong đó có việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác cán bộ để ngăn ngừa việc “lạm quyền, lộng quyền, cướp quyền, cắp quyền, thao túng quyền lực”  của họ trong công tác cán bộ, nhất là khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, “sùng bái cá nhân” trong công tác cán bộ.

Ba là, đảng viên là cấp ủy viên, thành viên của tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải nắm vững và gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác cán bộ, đặc biệt là quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, các nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình, thẩm quyền trong công tác tổ chức, cán bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng nhắc nhở, đôn đốc, theo dõi các cấp ủy viên, thành viên tổ chức mình, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý chấp hành nghiêm túc, kịp thời phê phán, đấu tranh, phê bình với những tập thể, cá nhân thực hiện không đúng, không đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác cán bộ.

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ bảo đảm khách quan, trung thực, dân chủ, chính xác và đúng nguyên tắc, quan điểm, quy chế, quy trình, quy định, thẩm quyền. Nhất là chú trọng nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong các khâu công tác cán bộ, để việc thực hiện đúng quy định, không lúng túng, bị động, qua loa, chắp vá thiếu tính chuyên sâu hoặc không công tâm, khách quan, thiếu minh bạch hoặc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cấp ủy viên, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ; tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định. Kịp thời phát hiện những cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, đảng viên không thực hiện nghiêm, có nhận thức, hành động lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ để chỉ đạo uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, nếu có khuyết điểm, vi phạm thì xem xét, kết luận, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, bảo đảm “không có vùng cấm, không có vùng trống, không có ngoại lệ, không nhân nhượng” hoặc “nhẹ trên, nặng dưới”.

Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải có nội dung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác cán bộ. Trường hợp cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới có biểu hiện mất đoàn kết, mất sức chiến đấu thì có thể tiến hành kiện toàn lại tổ chức, cán bộ trước khi tiến hành kiểm tra. Những trường hợp phát hiện người đứng đầu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ, có biểu hiện ngăn cản, đối phó, chạy chọt thì phải kiên quyết đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ để kiểm tra, làm rõ, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên phải tăng cường giám sát, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong đó có nội dung, đối tượng về công tác cán bộ để khắc phục tình trạng buông lỏng, né tránh, ngại va chạm hoặc xem nhẹ, không thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị như thời gian qua.

Sáu là, cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan đến nguyên tắc tập trung dân chủ để đảng viên nắm vững và chấp hành nghiêm túc, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân biết để tham gia kiểm tra, giám sát, góp ý cho cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, đảng viên thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê phán và xử lý kiên quyết, triệt để, nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân có hành động lệch lạc hoặc có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2017

 

Cao Văn Thống

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

PGS, TS Đỗ Xuân Tuất

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền