Trang chủ    Diễn đàn    Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020 10:05
2837 Lượt xem

Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thiết yếu phải có sự tham gia của đội ngũ cán bộ trực tiếp nghiên cứu, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng mà Đảng đã lựa chọn.

Từ khóa: nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cán bộ.

 

Theo tinh thần của Nghị quyết 35-NQ/TW, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng nòng cốt nhất là những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đang trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi bình diện để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Có thể nhận thấy lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay khá đông đảo và phong phú về thành phần, đối tượng, tập trung chủ yếu ở các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, các đơn vị quân đội, công an, các phòng, ban tuyên giáo ở các bộ, ngành, địa phương... Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, từ khi Nghị quyết 35-NQ/TW ban hành, các ban, bộ, ngành, địa phương, các học viện, nhà trường, đơn vị... đều thành lập Ban Chỉ đạo 35 để trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, đội ngũ cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng được huy động đông đảo, tập trung và hiện đang có vai trò to lớn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

1. Những nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Thứ nhất, khẳng định giá trị cốt lõi, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác -  Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”(1). Đội ngũ cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chủ yếu là những người có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an... nên thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, họ tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ đó, giúp cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, học viên hiểu thêm về nền tảng tư tưởng của Đảng, hiểu được lý do tại sao trong suốt 90 năm qua, Đảng ta luôn kiên trì, kiên định lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; coi đây là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Không chỉ khẳng định giá trị của nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ cán bộ là những nhà khoa học, những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng còn bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời cách ngày nay hàng trăm năm nên bên cạnh những giá trị bền vững, trường tồn vẫn có những quan điểm cần được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Sinh thời, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác cũng không coi lý luận của mình là tuyệt đối, hoàn chỉnh mà là một học thuyết mở luôn cần được bổ sung, phát triển. Ph.Ăngghen từng nhấn mạnh: “Học thuyết của chúng tôi không phải là một giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động”(2). Điều này được V.I.Lênin chỉ rõ thêm: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”(3). Do đó, với trình độ, năng lực tư duy lý luận của mình, đội ngũ cán bộ là các nhà khoa học trong các nhà trường, học viện, cơ quan nghiên cứu lý luận... sẽ không ngừng bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Đây không phải là việc xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng không ngừng được bổ sung, đổi mới đúng như giá trị tự thân của nó. Điều này cũng tránh được xu hướng tuyệt đối hóa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là công cụ vạn năng khiến cho nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên sơ cứng, giáo điều, thiếu sức sống.

Thứ hai, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo số liệu thống kê cuối năm 2019, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để tuyên truyền kiểu “rỉ tai”, kích động, “sử dụng khoảng 50 đài phát thanh, truyền hình, gần 400 tờ báo, tạp chí tiếng Việt (trong đó có khoảng 10 tờ có nội dung rất phản động), 66 nhà xuất bản để tuyên truyền, chống phá cách mạng Việt Nam, đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình... có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam, chỉ đạo bọn “bồi bút”, cơ hội viết nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ tình hình Việt Nam”(4). Mục đích của chúng là xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Do đó, đội ngũ cán bộ tham giam bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiệm vụ phát hiện, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tổ chức đấu tranh phản bác để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng; đồng thời bằng các biện pháp nghiệp vụ có thể xóa bỏ các trang mạng có nội dung xấu, độc hại. Có thể nói, họ chính là những chiến sĩ trên tuyến đầu hàng ngày, hàng giờ trực tiếp tham gia đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tuyên truyền, lan tỏa giá trị của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với toàn xã hội

Không chỉ trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này còn có thể tuyên truyền, lan tỏa giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng đối với toàn xã hội. Thông qua hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, xã hội hóa các công trình nghiên cứu, bài viết, đội ngũ cán bộ này đã tuyên truyền, lan tỏa giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên hiểu được lý do tại sao Đảng ta luôn kiên trì, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bóp méo thông tin; làm nhiễu loạn thông tin nhằm phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh vững vàng; đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn có thể định hướng dư luận cho nhân dân, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ở góc độ này, đội ngũ cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những người có vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giúp cho nhân dân có ý thức chính trị đúng đắn, vững vàng; có niềm tin vào Đảng, vào chế độ; có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; có khả năng “miễn dịch” trước mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Có thể thấy, đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò rất to lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, họ chính là những chiến sĩ trên tuyến đầu, tham gia trực tiếp vào việc khẳng định, lan tỏa giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển hệ thống lý luận này cho phù hợp với thực tiễn, trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước.

2. Một số giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên cũng chưa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Biểu hiện của tình trạng này là sự bàng quan, thờ ơ trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của các thế lực phản động; không có ý thức đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tự bằng lòng với nền tảng lý luận đã có sẵn, không nghiên cứu bổ sung, phát triển khiến cho kiến thức lý luận trở nên xơ cứng, lạc hậu, nghèo nàn so với những biến đổi của thực tiễn. Một số cán bộ, đảng viên còn có thái độ xét lại, hoài nghi, dao động trước giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, mua chuộc, nói, viết và làm ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để khắc phục triệt để tình trạng trên, trước hết cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ trực tiếp được phân công, giao trách nhiệm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về trách nhiệm của mình. Việc tuyên truyền cần được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua việc quán triệt, triển khai nhiệm vụ tại các buổi họp đảng bộ, chi bộ, sinh họat chuyên môn. Căn cứ vào đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; cần lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  trong các hoạt động cụ thể như nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, nghiệp vụ... Điều đó giúp cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thẩm thấu trong những nhiệm vụ cụ thể. Nội dung và hình thức tuyên truyền cần linh hoạt, thiết thực gắn với nét đặc thù của đội ngũ cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển”(5). Hiện nay Việt Nam là một quốc gia có nhiều nhà khoa học có trình độ học hàm, học vị cao nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch là công việc không hề dễ dàng, đòi hỏi người viết không những phải có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, có nhiệt huyết cách mạng cao, mà còn phải có kiến thức lý luận sâu rộng, thực tiễn phong phú, cập nhật, có phương pháp nghiên cứu tốt để triển khai các vấn đề vừa đảm bảo tính khoa học, vừa dễ hiểu, có khả năng tuyên truyền, lan tỏa rộng khắp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia còn hạn chế. Hơn nữa, “trình độ khai thác và sử dụng công nghệ thông tin mạng của không ít cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế, vì thế đấu tranh trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng”(6).

Để từng bước khắc phục những hạn chế trên, cần phải tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là một giải pháp rất quan trọng nhằm trang bị công cụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng viết bài để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kỹ năng tham gia đấu tranh trên không gian mạng; kỹ năng tổ chức và huy động những người khác tham gia đấu tranh; kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và tổ chức khi tham gia đấu tranh... Trong cuộc đấu tranh này, đội ngũ cán bộ trên tuyến đầu cũng rất cần được trang bị, hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật hiện đại để rà soát, phát hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền, lan tỏa, định hướng dư luận xã hội cho nhân dân. Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cùng các phương tiện vật chất, kỹ thuật là cung cấp những công cụ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện cơ chế sử dụng, đãi ngộ, đánh giá đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy là một nhiệm vụ khó khăn nhưng hiện nay những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này còn nhiều hạn chế như “chưa có cơ chế, chính sách hữu hiệu về vật chất, tinh thần thỏa đáng để thu hút đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh”(7). Để có một lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đông đảo, tinh nhuệ, xứng tầm với nhiệm vụ; mỗi cơ quan, tổ chức cần làm tốt công tác lựa chọn, tuyển chọn, sàng lọc những người vừa có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; vừa có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhiệt huyết cách mạng, có ý thức đấu tranh chống lại những cái xấu, những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Ngoài ra, căn cứ vào đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị cùng với ưu điểm, thế mạnh của mỗi cá nhân, cần bố trí họ vào các nhiệm vụ cụ thể; có chính sách đãi ngộ phù hợp cả về vật chất và tinh thần để động viên, khích lệ họ. Kịp thời ghi nhận, đánh giá, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực, chủ động và đấu tranh có hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực ghi nhận, lan tỏa những thành quả của các cá nhân, tổ chức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để có thể tham gia có hiệu quả vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ này trước hết cần tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh cách mạng và khả năng “miễn dịch” trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó có ý thức tự giác, chủ động tuyên truyền ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến tất cả mọi người để huy động sức mạnh tổng hợp, tổng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Mỗi cán bộ được trực tiếp giao nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải phát huy tinh thần nêu gương, tiên phong trong việc đấu tranh bảo vệ các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi mặt trận, nhất là không gian mạng; chủ động giới thiệu, lan tỏa những phương pháp, cách thức, kỹ năng bảo vệ nền  tảng tư tưởng của Đảng; luôn vững vàng, kiên định, kiên trì trong bất cứ điều kiện và tình huống nào để tạo thêm niềm tin cho mọi người về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ tốt đẹp mà nhân dân ta đang xây dựng.

Bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và nhiệt tình cách mạng, những cán bộ tiên phong trên tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức đấu tranh, tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể. Đan xen hình thức đấu tranh công khai với bán công khai, ẩn danh; đấu tranh trực tiếp với gián tiếp để thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”(8).

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này có vai trò không nhỏ của đội ngũ cán bộ nòng cốt là những nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, thực hành nghiệp vụ... tại các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như các đơn vị quốc phòng, an ninh. Phát huy vai trò của họ là giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2020

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, Hà Nội, tr.5-6.

(2) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.273.

(3) V.I.Lênin: Toàn tập, t.4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, tr.232.

(4) Bùi Đình Bôn: “Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số tháng 11-2019, tr.8.

(5) Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Bảo vệ và phát triển tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.21-22.

 (6), (7) Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.129-130, 131.

 

 (8) Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, Báo Quân đội nhân dân, ngày 30-12-2019, tr.1.

TS Lê Thị Chiên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền