Trang chủ    Diễn đàn    Sách lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ tư, 08 Tháng 9 2021 10:28
2740 Lượt xem

Sách lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Sách lý luận chính trị có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác xuất bản sách lý luận chính trị thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1. Vai trò của sách lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sách lý luận chính trị có vai trò “trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái”(1). Vai trò, vị trí của sách lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thể hiện cụ thể qua các nội dung sau:

Một là, sách lý luận chính trị trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Thông qua Đại hội VII (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(2). Đến Đại hội XII (2016), Đảng ta xác định: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”(3). Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(4). Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc phổ biến, tuyên truyền, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ của các nhà xuất bản có chức năng, nhiệm vụ xuất bản sách lý luận chính trị, như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân…

 Trong quy định về chức năng, nhiệm vụ của các nhà xuất bản này khẳng định rõ điều đó. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có nhiệm vụ: “Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”(5).  Nhà xuất bản Lý luận chính trị có nhiệm vụ: “Xuất bản và phát hành: … các công trình nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…”(6). “Nhà xuất bản Quân đội nhân dân … có nhiệm vụ biên tập và xuất bản: sách kinh điển và lý luận chính trị”(7).

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học phát triển, là hệ thống mở và luôn luôn được bổ sung, phát triển. Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”(8). Sau này, V.I.Lênin khẳng định lại luận điểm này của chủ nghĩa Mác khi nhấn mạnh: “Chính vì chủ nghĩa Mác không phải là một giáo điều chết cứng, một học thuyết nào đó đã hoàn thành hẳn, có sẵn đâu vào đấy, bất di bất dịch, mà là một kim chỉ nam sinh động cho hành động, chính vì thế nên nó không thể không phản ánh sự biến đổi đặc biệt mạnh mẽ của điều kiện sinh hoạt xã hội”(9).

Sự bổ sung, phát triển sáng tạo Học thuyết Mác trong điều kiện nước Nga Xôviết của V.I.Lênin là một minh chứng cho bản chất khoa học, cách mạng đó.Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng  cũng như trường hợp các đảng cộng sản khác đã khẳng định bản chất sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc xuất bản các xuất bản phẩm có nội dung bổ sung, nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng cộng sản khác trên thế giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sách lý luận chính trị còn có nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có nhiệm vụ: “phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới”(10).  Nhà xuất bản Lý luận chính trị có nhiệm vụ: “Xuất bản và phát hành: …các công trình nghiên cứu khoa học về … đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước”(11).

Trong nhiều năm qua, các nhà xuất bản đã làm tốt nhiệm vụ, mỗi năm xuất bản hàng trăm đầu sách nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhu cầu tuyên truyền của Đảng và học tập, nghiên cứu của đảng viên, nhân dân. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về định hướng phát triển đất nước trong từng giai đoạn lịch sử và phương thức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đó. Thông qua các xuất bản phẩm, các nhà xuất bản góp phần củng cố, tạo dựng niềm tin vào Đảng, Nhà nước cho đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất trong hành động; là cách thức hiệu quả, bền chặt trong việc chống lại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Như vậy, sách lý luận chính trị góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, sách lý luận chính trị góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ nghĩa Mác - Lênin hợp thành bởi 3 bộ phận: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị học. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đề ra mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người và chỉ rõ lực lượng, con đường, phương thức nhằm đạt được mục tiêu đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người(12).

Sách lý luận chính trị truyền tải những nguyên lý cơ bản, những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng; từ đó xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho đội ngũ đảng viên và nhân dân. Nhờ có lý luận và phương pháp luận đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng và bạn đọc nói chung sẽ đánh giá các sự việc, hiện tượng một cách đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước. Đây là cách thức chống lại âm mưu phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Ba là,đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch

Các thế lực thù địch sử dụng nhiều con đường tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, âm mưu tạo điều kiện cho các thế lực thù địch thực hiện kích động bạo loạn, lật đổ. Chúngtuyên truyền các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động xung quanh cái gọi là sự đối lập, khác biệt về bản chất, mục tiêu, ý nghĩa của tổ chức, phong trào cộng sản quốc tế theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ trương tiến hành đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến tới xây dựng CNXH. Chúng tuyên truyền, cổ súy cho các học thuyết, trào lưu tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản. Mặt khác, chúng xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hoạt động tổ chức xuất bản, phát hành rộng rãi các tác phẩm kinh điển, xuất bản phẩm luận chiến phê phán, phản bác trực tiếp các tư tưởng sai trái, phản động góp phần nâng cao trình độ nhận thức và lý luận, giúp đội ngũ đảng viên, nhân dân nhận biết được đâu là quan điểm cách mạng, đâu là phản cách mạng để hành động đúng. Khi đó, các xuất bản phẩm có nội dung xuyên tạc sẽ không còn môi trường để truyền bá những tư tưởng hoài nghi cách mạng. Các tác phẩm xuất bản truyền tải lượng thông tin lớn, trực tiếp, cụ thể và sâu sắc và lưu giữ thông tin lâu dài, tiện dụng cho việc tích lũy, khai thác, truyền bá tri thức lý luận chính trị, là vũ khí sắc bén của Đảng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2. Thực trạng sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,

Với vai trò to lớn của sách lý luận chính trị, Đảng ta coi nâng cao chất lượng sách lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều Chỉ thị của Đảng về công tác xuất bản được ban hành như: Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 31-3-1992 của Ban Bí thư (khóa VII) về việc tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-01-2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; Chỉ thị 42-CT/TW ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Chỉ thị 44 CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thưvề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Quán triệt thực hiện quan điểm chỉ đạo trong các văn kiện trên, công tác xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. “Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại sách ngày càng phong phú. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành từng bước được nâng cao. Những tiến bộ đó đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu về sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân và góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”(13).

Hầu hết các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận chính trị đều hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Trong giai đoạn 2003-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản hơn 14.400 đầu sách, số lượng in 58 triệu bản, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản hơn 3.200 đầu sách, số lượng in hơn 450.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 93%; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản hơn 10.500 đầu sách với hơn 18 triệu bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 27%; Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản hơn 5.600 đầu sách với hơn 17.900 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 25%(14).

Hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận, chính trị ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác qaun điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một số nhà xuất bản đã quan tâm đến hình thức xuất bản điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận, tra cứu, khảo cứu và tìm kiếm sách lý luận, chính trị, như: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định: “Chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế… Bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị còn hạn chế”(15).Số lượng sách lý luận chính trị hay, có giá trị cao về chính trị và khoa học chưa nhiều. Một số sách lý luận giáo điều, lạc hậu, thiếu tính thực tiễn. Sách chuyên khảo mang tính bút chiến, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch còn ít; đặc biệt, sách cẩm nang cho cán bộ cơ sở, sách lý luận, chính trị phổ thông, sách bỏ túi, sách lý luận, chính trị dành cho bạn đọc trẻ tuổi, sinh viên chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, tình trạng sách sai sót về nội dung, nhận định, đánh giá chưa toàn diện, thậm chí trái với quan điểm, đường lối của Đảng vẫn tồn tại. Việc xuất bản điện tử của các nhà xuất bản sách lý luận, chính trị còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được Đảng ta chỉ rõ: do “chưa nhận được sự quan tâm đúng mức và đầu tư tương xứng ... Mô hình tổ chức, hoạt động, quy mô của các nhà xuất bản và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý còn chưa thực sự phù hợp”(16).

3. Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng sách chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một là, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-102018 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thịsố 44-CT/TWngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trcho các cấp ủy đảng của các nhà xuất bản.

Các cấp ủy nói chung và cấp ủy nhà xuất bản nói riêng phải luôn kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài(17).

Các cấp ủy đảng các nhà xuất bản sách lý luận, chính trị cũng cần quát triệt thực hiện Chỉ thị 44-CT/TWngày 16-4-2020của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị. Trong đó, đặc biệt chú ý việc “nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch”(18).Chỉ khi nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của sách lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì cấp ủy đảng mới lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, hiệu quả; từ đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động biến quyết tâm thành hành động cụ thể trong công tác, công việc được giao. Đây là con đường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch vững bền nhất, hiệu quả nhất.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượngsách lý luận, chính trị

Về nội dung, cần nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu của sách lý luận, chính trị. Đây là những nội dung cốt lõi để phân biệt sách lý luận chính trị và các loại sách khác. Xuất bản sách có chất lượng tốt sẽ góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tính chính trị đó phải được trình bày trên quan điểm khoa học, tránh áp đặt chủ quan, duy ý chí. Mặt khác, các vấn đề thời sự, vấn đề thời đại mà thực tiễn đang đặt ra cũng cần được phản ánh, được phân tích kịp thời trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề lý luận cần được lấy thực tiễn ngày nay để minh chứng, phân tích. Có như vậy, tính chiến đấu, tính bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trong sách lý luận, chính trị mới được bảo đảm, hiệu quả được nâng cao.

Về hình thức, phong phú về thể loại, đa dạngxuất bản phẩm, từ sách chuyên khảo, tham khảo, sách thường thức đến sách tranh, ảnh đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau. Việc trình bày sách cần đáp ứng tính mỹ thuật, bảo đảm khoa học, mạch lạc về nội dung và dễ theo dõi, có như vậy mớiđáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tácxuất bản sách lý luận, chính trị đủ tri thức, bản lĩnh cách mạng

Cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bảnsách lý luận, chính trị phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các nhà xuất bản sách lý luận chính trị cần được đào tạo cơ bản, có tri thức chính trị, nhãn quan chính trị và nhạy bén chính trị. Có như vậy, mới đủ bản lĩnh để nhận diện, đấu tranh với âm mưu phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để làm được điều đó, cần có giải pháp tổng thể, từ xây dựng tiêu chí chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó,đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡnglý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Với đội ngũ biên tập viên. Có thể thấy, trong nhận định của Đảng về tồn tại, hạn chế và đóng góp của công tác xuất bản sách lý luận chính trị đều nhấn mạnh vai trò của biên tập viên, đội ngũ trực tiếp làm công tác biên tập. Đối với công tác xuất bản sách lý luận chính trị, việc bảo đảm nội dung chính trị của bản thảo phụ thuộc một phần quan trọng vào khâu biên tập. Biên tập viên là lực lượng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bản thảo về cả nội dung và hình thức. Để đảm nhiệm được vai trò này, biên tập viên sách lý luận chính trị cần đáp ứng yêu cầu cao về phẩm chất chính trị. Tuy nhiên, các tiêu chí về nội dung này lại chưa được quy định cụ thể, do đó, trên thực tế, chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa biên tập sách lý luận, chính trị và biên tập viên trong các lĩnh vực khác. Đây là một bất cập cần được khắc phục. Khi các yêu cầu này được quy định rõ ràng thì việc tuyển dụng, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị sẽ được quan tâm, từ đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác biên tập sách lý luận chính trị.

__________________

(1) ĐCSVN: Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-01-2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới,https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

(2) ĐCSVN: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật, Hà Nội 1991, tr.21

(3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.199.

(4) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr.109

(5) https://www.nxbctqg.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu.html

(6) http://nxblyluanchinhtri.hcma.vn/chuc-nang-nhiem-vu

(7) http://nxbqdnd.com.vn/?nav=intro

(8) C.Mác vàPh.Ăngghen:Toàn tập, t.36, NxbChính trị quốc gia Sự thật,Hà Nội, 1999, tr.796.

(9) V.I.Lênin: Toàn tập, t.20, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005,tr.103.

(10) https://www.nxbctqg.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu.html

(11) http://nxblyluanchinhtri.hcma.vn/chuc-nang-nhiem-vu

(12) Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2003, tr.19.

(13) ĐCSVN: Chỉ thị 44 CT/TW ngày 16-4-2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

(14) Hoàng Vĩnh Bảo: Đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, https://frt.mic.gov.vn/

(15) ĐCSVN: Chỉ thị 44 CT/TW ngày 16-4-2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

(16) ĐCSVN: Chỉ thị 44 CT/TW ngày 16-4-2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

(17) Xem GS, TS Nguyễn Xuân Thắng: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, https://www.tapchicongsan.org.vn

(18) ĐCSVN: Chỉ thị 44 CT/TW ngày 16-4-2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn.

Nguyễn Hoa Mai

Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền