Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:40
5512 Lượt xem

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

TS NGUYỄN VĂN VIÊN

Vụ Các trường chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ của mỗi trường và của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm chuẩn hóa điều kiện và quá trình hoạt động của trường chính trị, từ đó hướng đến chuẩn hóa kết quả đầu ra. Trong bối cảnh các trường chính trị đẩy mạnh xây dựng trường chính trị chuẩn, việc vận dụng các yếu tố của mô hình chuẩn để quản lý đối với các trường chính trị không chỉ thúc đẩy tiến độ đạt chuẩn, mà còn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

Từ khóa: Trường chính trị chuẩn; Quy định số 11-QĐ/TW; công tác quản lý đối với trường chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền