Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển nhân lực ở các nước đang tiến vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:45
6673 Lượt xem

Phát triển nhân lực ở các nước đang tiến vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS NGUYỄN AN NINH

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Thực tế phát triển ở các nước công nghiệp hóa hàng đầu hay các nước phát triển như nhóm G7 cho thấy sự chủ động và tích cực tiến tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh nghiệm từ giai đoạn sau của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (ba thập niên cuối thế kỷ XX) đã gợi ý rằng, muốn chủ động đón các “làn sóng” cách mạng công nghiệp, thì chính sách về phát triển nhân lực phải được quan tâm hàng đầu và cần có tư duy chiến lược về vấn đề này. Bài viết khái quát một số động thái chủ yếu trong thập niên gần đây (2010-2020) để phát triển nhân lực, xây dựng giai cấp công nhân ở những nước đang tiến vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.   

Từ khóa: phát triển nhân lực; giai cấp công nhân; cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền