Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:00
5251 Lượt xem

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

GS, TS NGUYỄN TUẤN ANH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. Chuyển đổi số là phương thức quan trọng để thực hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong những thập niên tới. Bài viết phân tích làm rõ những nội dung cơ bản và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài QG.21.42: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng; chuyển đổi số; chính phủ số; kinh tế số; xã hội số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền