Trang chủ    Diễn đàn    Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 20:17
12676 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ đấu tranh nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội - Ảnh: vnanet.vn

Mục tiêu lâu dài của các thế lực thù địch là chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước ta; tung tin sai trái, bôi nhọ vị thế, hình ảnh đất nước. Trong lĩnh vực bảo mật thông tin, việc lộ, lọt bí mật nhà nước tại một số cơ quan trọng yếu, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động gián điệp, thu tin mã thám, cài cắm, móc nối, mua chuộc với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, nghiêm trọng… Trước tình hình đó, cần kiên định bản lĩnh chính trị, nhận diện chính xác âm mưu, thủ đoạn và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, phương hướng và giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Qua hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua muôn ngàn cam go thử thách, có những lúc rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, đạo đức của một đảng cách mạng chân chính, thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của nhân dân. Với sự tài tình và sáng suốt, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa chúng ta đi đến những thắng lợi to lớn ngày hôm nay.

Đảng ta luôn kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của con người. Mục tiêu đó hoàn toàn phù hợp với ước vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn thấm nhuần sâu sắc và thực thi quan điểm có tính định hướng: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Chính vì vậy, nhân dân Việt Nam dành cho Đảng niềm tin yêu tuyệt đối, một lòng tự nguyện đi theo Đảng và hướng về Đảng với tiếng gọi vô cùng kính trọng và thân thương: “Đảng ta”.

Cần khẳng định rằng, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định rõ trong Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013. Thế nhưng, hiện nay các thế lực thù địch, phản động vẫn ngoan cố ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam và vị thế, vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng đối với cách mạng Việt Nam không phải do nhân dân Việt Nam tự giác và tin tưởng trao cho mà chỉ là Đảng tự phong, là Đảng “độc tài”, “bóp nghẹt dân chủ”, do vậy muốn đất nước phát triển thì Đảng phải “cởi trói”, gỡ bỏ “vòng kim cô”, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” thực sự trong Đảng và trong đời sống xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đen tối này, chúng tập trung tấn công trên nhiều lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc.

Một trong những âm mưu nguy hiểm ấy chính là tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước khi Quốc hội chính thức thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các thế lực thù địch ra sức kêu gọi, liên tục tuyên truyền, kích động nhân dân, đưa yêu sách, gây áp lực lên Đảng, Nhà nước đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà thực chất là phủ nhận và đi tới đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Trên mạng xã hội, một số trang thông tin điện tử phản động đăng tải các bài viết xuyên tạc, điên cuồng chống phá của các thế lực thù địch. Với những lời lẽ lộng ngôn, hết sức hoang đường, xảo biện, chúng đơm đặt rằng nội dung ghi trong Điều 4 Hiến pháp, chính là để Đảng đứng ngoài và đứng trên Hiến pháp. Chúng quy kết phản động, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ. Từ đó chúng kích động tâm lý người dân, rằng: “Một chế độ đã vỗ ngực tự nhận là được lòng dân thì tại sao không dám để tự do đa nguyên đa đảng, tự do bầu cử, ứng cử? Được lòng dân rồi thì bầu cử kiểu gì chả thắng, thế lực thù địch làm sao mà chen chân được?”. Những luận điệu này tuy không mới nhưng là những “cơn gió rất độc” cần nhận diện chính xác, phản bác, lên án và phê phán nghiêm khắc, tránh gây hoang mang tư tưởng trong dư luận, để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không bị lôi kéo, tác động. 

Trên thực tế, những kẻ núp bóng dân chủ để xuyên tạc, bôi nhọ sự thật đó thừa hiểu rằng: Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua, Đảng luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo và là điều kiện quan trọng nhất quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nếu không có sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, tất yếu không thể có một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và ngày càng phát triển như hiện nay. 

Tuy nhiên, vì mưu đồ bất chính, chúng đã cố tình phủ nhận những thành thành tựu vĩ đại, to lớn mà Việt Nam chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đều đã chứng minh, cho đến nay, trên thế giới, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất bàn về tổng thể mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp, cách thức để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội, nhằm mục đích cao đẹp, nhân văn là giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý, cho nên học thuyết nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, sự kỳ vọng của nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân thì học thuyết đó sẽ sống mãi.

Nhận thức rất rõ sứ mệnh quan trọng đặc biệt của Đảng đối với sự tồn vong của đất nước, của chế độ chính trị nên các thế lực thù địch tập trung vào mục tiêu cuối cùng là yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực chất là đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội - xóa bỏ điều kiện đặc biệt quan trọng bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Âm mưu, thủ đoạn để hướng tới mục tiêu kép: thứ nhất, đòi “thay máu” hệ tư tưởng chính trị, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thứ hai, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, âm mưu thay vào đó một đảng chính trị khác mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có thể dễ dàng thao túng, điều khiển nhằm phục vụ các lợi ích, mục đích chính trị của chúng, và cuối cùng là làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Để đạt mục đích đó, cách thức, thủ đoạn thường thấy là chúng sử dụng những sự kiện cụ thể, mang tính cá biệt, có thể là những sai lầm, vi phạm của một số cá nhân đảng viên, hoặc lợi dụng việc Đảng ta công khai tự phê bình và phê bình, các thế lực thù địch cố tình hướng lái thông tin, ra sức thổi phồng khuyết điểm, gán ghép đó là bản chất của chế độ, nói xấu Đảng, gán cho Đảng Cộng sản đủ các căn bệnh, làm cho đảng viên và nhân dân mất phương hướng. Thông qua đó, các thế lực thù địch tìm mọi cách chia rẽ, phân hóa các tầng lớp nhân dân, gây mất ổn định chính trị - xã hội trong nước, khi thời cơ đến thì tiến hành “nội công, ngoại kích”. Đây là một âm mưu chống phá vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chính trị của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, các thế lực thù địch còn thực hiện âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh vào thế giới quan, cơ sở khoa học, đường lối chính trị của Đảng; phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Luận điệu đơm đặt và xuyên tạc được chúng đưa ra là chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu; mô hình chủ nghĩa cộng sản dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, xây dựng xã hội không còn bóc lột, áp bức và bất công giai cấp chỉ là “chiếc bánh vẽ”, là sự mơ mộng hão huyền của những người cộng sản. Và cùng với đó, chúng trắng trợn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, nhân cách và tài năng của Người, cố tình xuyên tạc đời tư để hạ thấp uy tín của Người, phủ nhận mọi công lao của Người trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mục đích của chúng không có gì khác là nhằm làm mất uy tín của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi Đảng ta phải từ bỏ học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho nội bộ mâu thuẫn, mất đoàn kết và cuối cùng là giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

2. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý

Thực tế và thời gian chính là liều thuốc thử và là câu trả lời chính xác nhất. Hơn chín thập niên qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta gặt hái được rất nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, ngày càng nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế. Một trong những minh chứng nổi bật là sự thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thời gian qua. Giữa sự căng thẳng của đại dịch và bầu không khí ảm đạm đen tối của nền kinh tế thế giới, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá như một “điểm sáng” hiếm hoi, một “hình mẫu” về sự ứng phó đại dịch thành công và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế dương thuộc loại cao trên thế giới. Sự thành công đó tạo được niềm tin và truyền cảm hứng cho thế giới về tinh thần trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam với người dân, hướng tới mục tiêu phát triển vì con người. Ngay từ khi mới xuất hiện dịch bệnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện quan điểm nhất quán: “Sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân”, luôn “đặt lợi ích của người dân lên trên hết” và “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”. Kết quả cuộc khảo sát do trang Daliaresearch.com thuộc tổ chức Dalia thực hiện năm 2020 cho thấy, Việt Nam có tỷ lệ người dân tin tưởng và ủng hộ Chính phủ ứng phó với đại dịch Covid-19 cao nhất thế giới, được đánh giá là nơi an toàn và đáng sống nhất. Thành công đó một lần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng và Nhà nước; khẳng định tài năng, đạo  đức và sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất vô cùng tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được dư luận quốc tế đồng loạt ca ngợi. Đây chính là một minh chứng sắc bén để phản bác những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ vai trò lãnh đạo và hệ tư tưởng của Đảng, làm phá sản âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch thời gian qua.  

Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đều đã chứng minh, cho đến nay, trên thế giới, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất bàn về tổng thể mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp, cách thức để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội, nhằm mục đích cao đẹp, nhân văn là giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý, cho nên học thuyết nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, sự kỳ vọng của nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân thì học thuyết đó sẽ sống mãi. Thực tế quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và đổi mới ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới là minh chứng sinh động nhất về bản chất khoa học, cách mạng, tiến bộ và tính nhân văn sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy sức sống trường tồn của học thuyết Mác, đặc biệt trong thời đại ngày nay.

3. Biểu hiện mới trong âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Kiên định lập trường và bản lĩnh chính trị, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn” và “Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang”. Tuy nhiên, bên cạnh việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn ráo riết tung ra chiêu bài tuy không mới nhưng vô cùng nguy hiểm, đó là đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang".

Bằng nhiều hình thức ngày càng tinh vi, dã tâm của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với những “thanh bảo kiếm”, “tấm khiên” bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc; làm cho lực lượng vũ trang xa rời lý tưởng, xa rời tính giai cấp, tính dân tộc, phá hoại cách mạng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, với mục tiêu cuối cùng là tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Chúng đưa ra lập luận hết sức mơ hồ rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì thế, Quân đội chỉ cần trung thành, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.Chúng đưa ra các yêu cầu hết sức phi lý như: “Quân đội phải đứng ngoài chính trị”, “Phải dân sự hóa các hoạt động của quân đội”, “Phải xây dựng quân đội nhà nghề, quân đội chuyên nghiệp”, “Phải phi đảng phái quân đội”, “Tư bản hóa quân đội cộng sản”... Những luận điệu này chính là cái bẫy, hòng tách rời bản chất giai cấp cách mạng của các lực lượng vũ trang, nhằm chuyển hướng chính trị của Quân đội ta từ Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Từ đó, làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, lỏng lẻo về tổ chức và mơ hồ về đối tượng, đối tác, mất hẳn ý chí và phương hướng chiến đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tiến hành các bước tiếp theo của mô hình: “Mùa Xuân A-rập”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng Đường phố”, “Cách mạng Cam”,... mà chúng đã thực hiện thành công ở hàng loạt nước trên thế giới.

Về thực chất, âm mưu đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chính là tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho lực lượng vũ trang không còn là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân. Khi đó, Đảng mất đi chỗ dựa vững chắc, kẻ thù dễ bề thao túng, chúng tiến tới thực hiện mục tiêu thứ hai - xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là phi xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường (KTTT) ở Việt Nam.

Đường lối đổi mới và các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam cũng là lĩnh vực mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá. Không hiếm gặp các bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với với những luận điệu sặc mùi cơ hội, phản động, chúng xuyên tạc kết quả 35 năm đổi mới đất nước, phủ nhận những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được, như: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bất khả thi”, hay “Đại hội XIII: Đảng vẫn loay hoay bế tắc về đổi mới đường lối”... Chúng xuyên tạc rằng, không có nền kinh tế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng lập luận vô căn cứ rằng, KTTT, các quy luật của KTTT và định hướng XHCN là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau; rằng ghép định hướng XHCN vào KTTT là sự gán ghép chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học, không thuyết phục, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên mô hình KTTT định hướng XHCN như một kiểu quái thai, dị tật bẩm sinh, sớm muộn cũng chết yểu, không thể tồn tại; rằng nếu bỏ định hướng XHCN, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa như các nước phương Tây thì nền kinh tế đất nước còn phát triển nhanh và đạt nhiều thành tựu hơn. Đó là những luận điệu thể hiện nhận thức nông cạn, ấu trĩ và phản động. Những kẻ mang tư tưởng định kiến đó có lẽ không phải không biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn xây dựng nền KTTTđịnh hướng XHCN đã phải trải qua biết bao trăn trở. Đó là cả một hành trình thay đổi để thích nghi bắt nguồn từ chính đòi hỏi và mệnh lệnh của cuộc sống.

Về phương diện lý luận, cần nhận thức rõ: sự lựa chọn KTTT định hướng XHCN ở nước ta hoàn toàn không phải một kiểu lắp ghép “đầu Ngô mình Sở” như ai đó nhiều lần quy chụp mà là sự trung thành, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Học thuyết Mác đã chỉ ra, KTTT không phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại, là nấc thang phát triển tất yếu của xã hội nên tất yếu sẽ còn tồn tại và phát triển qua các phương thức sản xuất khác nhau. Trong chủ nghĩa tư bản, KTTT được coi là mục tiêu, do vậy, các nhà tư bản có thể bất chấp thủ đoạn, cách thức, lợi dụng tối đa ưu thế của KTTTđể chiếm đoạt giá trị thặng dư càng nhiều càng tốt. Ở Việt Nam, xuyên suốt các kỳ đại hội, Đảng ta xác định rất rõ, KTTT chỉ là phương tiện, là cách thức để tạo lập, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, lấy con người làm trung tâm, vì mọi người và do con người, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tuyệt nhiên không vì mục đích giành lấy lợi nhuận tối đa bằng mọi giá như chủ nghĩa tư bản đã và đang làm. 

Về vấn đề này, nhiều nhà lãnh đạo, nghiên cứu lý luận trên thế giới cũng có cùng quan điểm. Khả Tri Chính - nhà hoạt động chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản khẳng định: ''con đường thông qua kinh tế thị trường đi tới chủ nghĩa xã hội là có tính phổ biến trong phạm vi toàn thế giới”(1). Thông qua nhiều bài viết, nhiều diễn đàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần khẳng định: “Lựa chọn mô hình KTTT định hướng XHCN không phải là sự gán ghép chủ quan giữa KTTT và CNXH, mà là sự nắm bắt và vận dụng xu thế vận động khách quan của KTTT trong thời đại ngày nay”. Và với phương châm, hãy bắt tay vào hành động, thực tiễn sẽ làm sáng tỏ được các vấn đề nêu trên.

Sau nhiều năm nhìn lại, những đánh giá, phân tích trên ngày càng xác đáng. Thực tiễn phát triển của đất nước ta thời gian qua đã chứng minh, KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam không phải là khái niệm mơ hồ, chứa đựng các yếu tố gây xung đột, mâu thuẫn mà ngày càng sáng rõ hơn về sự thống nhất biện chứng giữa KTTT với định hướng XHCN trong quá trình phát triển. Minh chứng lớn nhất là, sau 35 năm đổi mới, lựa chọn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao. Đất nước ta phát triển nhanh chóng, từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, có độ mở lớn hàng đầu thế giới và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu thế giới. Nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta, về cơ bản đã hội tụ đủ các yếu tố của nền KTTT hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế. Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007 cho đến tháng 2 năm 2020, đã có 71 nước công nhận Việt Nam là quốc gia có nền KTTT. Điều này chứng minh, KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam không phải là dị biệt mà theo thông lệ quốc tế, ngày càng hội nhập, hoàn thiện. Vậy nên, KTTT và định hướng XHCN chẳng những không hề mâu thuẫn với nhau, mà trái lại, sự lựa chọn mô hình KTTT, mục tiêu “định hướng XHCN” của Việt Nam còn có tác động tích cực làm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế phân cực giàu - nghèo, thực hiện công bằng và an sinh xã hội ngày càng thành công, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, khi đề cập về mô hình và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí đã xuyên tạc rằng: Việc Việt Nam xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử, không thể bình đẳng, do đó sẽ không thể có KTTT thật sự. Họ đã không thừa nhận thực tế là, Việt Nam chủ trương phát triển KTTT, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, phát triển kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có quyền bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo đúng các quy định của pháp luật. Để bảo đảm có một môi trường cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, ngày 3-6-2017, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng thời thông qua 3 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Ba nghị quyết này đã thể hiện rất rõ quan điểm và quyết tâm của Đảng ta về việc xây dựng một nền KTTT mang tính cạnh tranh cao, công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 30-12-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ của nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”. Đảng ta đã nhận thức rất đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển; kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế bình đẳng, cùng cạnh tranh lành mạnh với các thành phần kinh tế khác theo đúng các quy định của pháp luật. Rõ ràng là trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nay không hề tồn tại sự phân biệt đối xử, kỳ thị hay ngăn trở kinh tế tư nhân như luận điệu mang tính áp đặt, xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động, mà ngược lại, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển, khuyến khích mọi tầng lớp, thành phần kinh tế cùng làm giàu chính đáng, vì dân có giàu thì nước mới mạnh, mới tạo tiền đề thực hiện công bằng, dân chủ và văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, Việt Nam có đội ngũ doanh nghiệp tư nhân phát triển rất nhanh, nhiều tập đoàn kinh tế có nguồn lực rất mạnh như Vingroup, Sun group, Vietjet Air, Thaco Trường Hải, Hòa Phát, FPT... Tính đến ngày 24-5-2020, theo công bố của tạp chí Forbes, Việt Nam đã có 6 tỷ phú góp mặt trong danh sách các tỷ phú USD trên thế giới, với tổng tài sản lên đến hơn 13 tỷ USD. 

Trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những năm gần đây, còn xuất hiện nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thậm chí một số đối tượng bất mãn, với cái nhìn tiêu cực, vô lý đến mức cho rằng xảy ra thiên tai bão lũ là do có nguyên nhân từ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Mục đích của các thế lực thù địch không có gì khác chính là chia rẽ Đảng với nhân dân, gây mất lòng tin, tạo ra mâu thuẫn giữa nhân dân với Đảng, tạo điều kiện cho bạo loạn lật đổ - điều mà những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ theo đóm ăn tàn” luôn mong đợi. Thâm độc hơn, chúng sử dụng mạng xã hội để thêu dệt nên những thuyết âm mưu đầy hoang tưởng, gắn với mỗi hoạt động của hệ thống chính trị, ví dụ như những âm mưu mối quan hệ “mờ ám” của các lãnh đạo cấp cao, hay việc Đảng xử lý tham nhũng đều vì mục đích đấu đá, tranh quyền đoạt chức giữa các phe phái. Mục đích là tạo sự nghi kỵ, chia rẽ ngay trong nội bộ Đảng.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, trước các kỳ đại hội Đảng, trước những sự kiện chính trị xã hội lớn của đất nước, các thế lực phản động, thù địch luôn tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ, tấn công trực diện vào các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Công cụ được chúng triệt để lợi dụng là truyền thông hải ngoại, sự nhanh nhạy của mạng xã hội để lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng. Với cách thức “giật tít - câu khách”, đánh vào sự tò mò của nhiều người, cố tình bịa đặt, vu cáo nhằm bội nhọ, hạ uy tín của một số đồng chí  lãnh đạo chủ chốt, mục đích là hạ uy tín của Đảng. 

So với các kỳ đại hội trước (trước Đại hội XII của Đảng), sự thâm độc, tinh vi trong cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động có thêm những biểu hiện mới, chúng lợi dụng triệt để sự phát triển của công nghệ thông tin, lợi dụng triệt để không gian mạng, đưa tất cả các hình ảnh cắt ghép, thông tin xấu độc, bịa đặt từ thế giới thực vào thế giới ảo, nhằm vào những mối quan hệ riêng tư, mang tính cá nhân, gia đình, về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp..., đặc biệt là lợi dụng cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng của Đảng ta, làm cho những người thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin, nghi ngờ các đồng chí lãnh đạo, ít nhiều tác động đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, của thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Đây là một âm mưu vô cùng thâm độc, nguy hiểm, gây nên sự nghi ngờ, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thậm chí với cả lực lượng vũ trang, quân đội và công an; gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, làm suy yếu Đảng, khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa’ trong nội bộ, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.

4.  Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và phản động sử dụng rất nhiều chiêu bài, thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những ưu thế của mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đây vẫn là nguy cơ và cũng là thách thức lớn đối với đất nước ta trong thời gian sắp tới.

Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò và vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, cần kiên định bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng, tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về mặt tư tưởng, lý luận; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời phải nâng cao cảnh giác, kiên trì đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; bảo vệ, phát triển và làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của toàn xã hội Việt Nam; đồng thời, vô hiệu hóa các luận điệu và hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ thành công các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng. 

Để thực hiện được sứ mệnh đó, cần triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện, gắn đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu trong nội bộ, cụ thể là:

Thứ nhất, trên mặt trận tư tưởng, phải phát huy cao độ vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng làm công tác tư tưởng và sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông, của internet, mạng xã hội và các kênh thông tin khác, tạo thành thế trận nhiều tầng nấc để tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, cách thức chống phá, những hành vi xâm hại và đi ngược với quá trình phát triển đất nước của các thế lực thù địch hiện nay; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,để từ đó tăng sức “đề kháng” và đủ khả năng “miễn dịch” trước những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, điểm mấu chốt là công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu rõ bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự sáng suốt, đúng đắn, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Đồng thời, qua tuyên truyền phải định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân hiểu đúng, hiểu sâu về lịch sử truyền thống dân tộc, về thành tựu của cách mạng, nhất là sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi lẽ, trên cơ sở giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, hướng dẫn nhận thức đúng đắn và khoa học, định hướng tư tưởng để cán bộ, đảng viên và nhân dân có được bản lĩnh chính trị vững vàng thì mới có thể xây dựng và củng cố niềm tin đối với Đảng, với chế độ xã hội, mới đáp ứng được yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng hiện nay. 

Thứ hai, cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc yêu cầu, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn làm được điều đó, trước hết phải phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến địa phương, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ, lọt bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. 

Trong quá trình thực hiện, phải hết sức chú trọng công tác tư tưởng,tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" ,gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao. Đồng thời triển khai toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; chủ động, linh hoạt tham gia, thâm nhập vào đời sống xã hội hiện thực, giải quyết thỏa đáng các lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp nhân dân hiểu đúng bản chất chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phản bác phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn vậy, lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đóhình thành hệ luận cứ dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn có đủ sức thuyết phục để phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao sức tự đề kháng của mỗi cá nhân trước những âm mưu phá hoại của kẻ thù.

Kinh nghiệm cho thấy, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đầy khó khăn và thử thách.Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân... Đây là một công việc lâu dài, khó khăn và sẽ ngày càng phức tạp”.  

Để hoàn thành được nhiệm vụ vô cùng quan trọng này, cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ đảng viên và nhân dân, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải là việc riêng của đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn đảng, toàn dân và toàn quân”. 

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản số 962 (tháng 3 năm 2021)

 

(1) “Phát triển và sáng tạo chủ nghĩa xã hội thế giới ở đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng lý luận, số 4-2006, tr.53.

TS NGUYỄN HỮU HÙNG

Ban Cơ yếu Chính phủ

TS ĐẶNG THỊ THU HIỀN

Khoa Lý luận chính trị

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền