Trang chủ    Diễn đàn    Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 06:13
7142 Lượt xem

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta. Đảng ta xác định: “củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”(1). Bài viết khái quát nội dung xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân là vấn đề có tính quy luật nhằm “ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”(2), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Xây dựng quân đội về chính trị là vấn đề có tính quy luật, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho quân đội phát triển, trưởng thành và chiến thắng - Ảnh: qdnd.vn

1. Bản lĩnh chính trị và tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân

Đã có nhiều học giả đưa ra những quan điểm và hướng tiếp cận khác nhau về phạm trù bản lĩnh và bản lĩnh chính trị: “Bản lĩnh là một phẩm chất xã hội cơ bản, tổng hợp của con người, bảo đảm cho con người làm chủ cuộc sống và hoạt động của mình, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, kiên quyết đạt đến mục đích”(3); “Bản lĩnh là cái nền gốc của nhân cách”. Từ điển tiếng Việt giải thích: Bản lĩnh chính trị là đức tính tự quyết định một cách độc lập thái độ, hành động của mình, không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm. Như vậy có thể thấy, dù tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, song khi đề cập đến phạm trù bản lĩnh là nói tới một phẩm chất xã hội cơ bản, tổng hợp của con người, phản ánh trình độ cao của việc làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân của con người, thể hiện sự vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định thực hiện mục đích đã chọn.

Bản lĩnh được hình thành thông qua hoạt động thực tiễn. Qua hoạt động thực tiễn, con người đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm để chinh phục, cải tạo tự nhiên nhằm tạo ra của cải, vật chất phục vụ nhu cầu của bản thân. Ở các lĩnh vực hoạt động hình thành nên: bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa, bản lĩnh đạo đức, bản lĩnh khoa học...

Bản lĩnh chính trị luôn mang bản chất giai cấp, ở việc cá nhân và tổ chức thể hiện sự kiên định, vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp mình. Cùng với quá trình vận động, phát triển của xã hội, bản lĩnh chính trị cũng có sự biến đổi phù hợp với hệ tư tưởng, bản chất của giai cấp thống trị ở các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Bản lĩnh chính trị của giai cấp vô sản, mà trước hết là những người cộng sản là sự phát triển đến đỉnh cao của ý chí, nghị lực và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại và giải phóng con người.

Với cách tiếp cận trên, có thể khẳng định: bản lĩnh chính trị là tổng hợp những phẩm chất tích cực của một cá nhân hoặc tổ chức được hình thành và bộc lộ trong thực tiễn chính trị, bảo đảm cho chủ thể luôn giữ vững lập trường chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng trước mọi hoàn cảnh, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Như vậy, nói đến bản lĩnh chính trị là nói đến sự vững vàng, kiên định trong quan điểm, lập trường chính trị, không dao động trước bất kỳ tác động bên ngoài nào. Đây là biểu hiện đặc trưng thể hiện trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài của mỗi cá nhân, tổ chức và được chứng minh, thử thách trong những hoàn cảnh khó khăn, gay go, phức tạp, những thời khắc quan trọng, quyết định trong công tác, cuộc sống và học tập, rèn luyện…

Bản lĩnh chính trị còn được biểu hiện thông qua sự nhạy bén, năng động, sáng tạo trong xử lý các tình huống có tính chất bước ngoặt, bất ngờ, diễn biến nhanh chóng, phức tạp một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả. Khả năng độc lập, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề nảy sinh, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, làm chủ được các tình huống trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Cùng với đó là sự sắc sảo trong đánh giá và cách giải quyết một cách khoa học để vượt qua những tình huống khó khăn, nguy hiểm. Phải có ý chí đấu tranh, thái độ kiên quyết, rõ ràng, hành động cụ thể trong đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, bảo vệ quan điểm, chính kiến của bản thân trên tinh thần xây dựng vì tổ chức và tập thể.

Bản lĩnh chính trị là một thành tố quan trọng tạo nên phẩm chất, nhân cách con người; giúp mỗi cá nhân có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam là những “công dân đang phục vụ trong quân đội, gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngoài nghĩa vụ, quyền lợi theo Luật nghĩa vụ quân sự, Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quân nhân còn có nghĩa vụ và quyền lợi của công dân quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức trách quân nhân được quy định trong điều lệnh quản lý bộ đội”(4). Quân nhân là những người làm trong môi trường xã hội đặc thù - môi trường quân sự, với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống nên đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bản lĩnh chính trị của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sự kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn, vất vả, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị chính là thước đo về nhân cách, phẩm chất đạo đức và lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.   Ở bất cứ giai đoạn nào, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nói chung và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân nói riêng là vấn đề luôn được Đảng quan tâm và coi trọng, để từ đó làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chính là quá trình tác động hợp quy luật của chủ thể làm gia tăng nhân tố chủ quan góp phần củng cố, xây dựng tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí, hành vi chính trị của quân nhân để giúp họ có sự kiên định, vững vàng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi chủ thể nâng cao phải xác định đúng mục đích, nội dung, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị và đặc điểm tình hình thế giới, khu vực tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội trong giai đoạn hiện nay.

2. Tính tất yếu nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cơ sở lý luận

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nói chung và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân nói riêng là những vấn đề mang tính quy luật trong xây dựng quân đội cách mạng vô sản kiểu mới mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin,quân đội là hiện tượng chính trị, gắn với giai cấp, đấu tranh giai cấp, vấn đề giành, giữ quyền thống trị nhà nước của một giai cấp nhất định, là công cụ bạo lực của nhà nước, của giai cấp thống trị để thực hiện quyền thống trị và bảo vệ lợi ích, địa vị của giai cấp thống trị. Quân đội xuất hiện và tồn tại gắn liền với chính trị, bị chi phối bởi chính trị. Mọi mặt hoạt động của quân đội đều bị quy định bởi chính trị và phụ thuộc vào chính trị. Không có và không thể có quân đội “phi giai cấp” hoặc “siêu giai cấp”, quân đội “phi chính trị” hoặc “đứng ngoài chính trị”.

Vì vậy, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin hết sức chăm lo xây dựng quân đội về chính trị, nhất là chăm lo củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân, bởi lẽ “trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”(5).

Như vậy, theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, yếu tố chính trị tinh thần nói chung và bản lĩnh chính trị của người quân nhân nói riêng giữ vai trò quan trọng, thậm chí quyết định đến thắng lợi hay thất bại của trận đánh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị cho quân nhân. Theo Người: “nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng”(6). Vì vậy, phải lấy xây dựng chính trị làm cơ sở xây dựng các mặt khác; coi việc xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những nhân tố quyết định đến tiến trình và kết cục của chiến tranh. Hồ Chí Minh chỉ rõ, nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(7). Tư tưởng coi trọng nhân tố chính trị - tinh thần, coi trọng nguyên tắc xây dựng về chính trị thể hiện tập trung ở vấn đề cốt lõi là củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Xây dựng quân đội về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với những quan điểm xây dựng quân đội của Đảng Cộng sản. Trải qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng, xây dựng quân đội, những tư tưởng, quan điểm đó ngày càng được bổ sung, hoàn thiện và trở thành vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng quân đội. Đó là coi trọng xây dựng quân đội về chính trị, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị là “gốc”, là cơ sở cho xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, không ngừng củng cố và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, luôn luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênintư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng ta đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam với quan điểm: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”(8).

Ở bất cứ giai đoạn nào, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nói chung và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân nói riêng là vấn đề luôn được Đảng quan tâm và coi trọng, để từ đó làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cơ sở thực tiễn

Từ tình hình thế giới và khu vực “đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo”(9), đến yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phương hướng xây dựng quân đội thời kỳ mới đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc, nhiều mặt đến xây dựng quân đội về chính trị nói chung và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân nói riêng. Cục diện kinh tế, chính trị thế giới thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, nhất là từ sau sự sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xôviết ở Liên Xô và Đông Âu làm cho tương quan so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng thay đổi theo hướng bất lợi cho CNXH. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển với tốc độ nhanh chóng đưa tới những tiến bộ to lớn, làm xuất hiện nhiều nhân tố mới trong kinh tế, nhiều loại vũ khí công nghệ cao, hiện đại ra đời đã thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước lớn diễn ra nhanh hơn. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không thay đổi mục tiêu xóa bỏ CNXH và các phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới, nhưng đã có những thay đổi về phương thức tiến hành chiến tranh từ xâm lược bằng vũ trang là chủ yếu sang xâm lược bằng phi vũ trang, với “diễn biến hòa bình” là chủ yếu; kết hợp với răn đe quân sự, sẵn sàng tiến hành chiến tranh xâm lược, kể cả tiến hành chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao đã tác động không nhỏ đến vấn đề giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các thế lực thù địch chống phá ngày càng quyết liệt cách mạng Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, chúng luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam về chính trị, tư tưởng và văn hóa; chúng gieo rắc tư tưởng “về sự phá sản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, chúng tập trung thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang và làm tha hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, làm cho quân đội thay đổi về chính trị, dao động về tư tưởng, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Đây là cuộc chiến tranh không có khói lửa, không có tiếng súng, không dễ dàng nhận rõ mặt kẻ thù. Như vậy, chúng ta không chỉ chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình” mà còn phải chống lại nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Trước tình hình đó, việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của quân đội là một nội dung rất cơ bản, có tính quyết định đến xây dựng quân đội về chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân.

Từ thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân trong giai đoạn hiện nay, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trong mọi giai đoạn cách mạng, trong chiến tranh gian khổ cũng như thời bình, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng quân đội về chính trị, coi đó là vấn đề có tính quy luật, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho quân đội phát triển, trưởng thành và chiến thắng. Do thường xuyên được xây dựng vững mạnh về chính trị và tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội đã cùng toàn Đảng, toàn dân chiến thắng những đội quân xâm lược có sức mạnh vũ khí lớn hơn nhiều lần, lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân trong tình hình mới

Một là,giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Khâu then chốt trong nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và nâng cao bản lĩnh chính cho quân nhân là thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra đường lối, nhiệm vụ quân sự; xác định nhiệm vụ, đối tượng tác chiến; xây dựng và phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, nuôi dưỡng bộ đội; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội góp phần nâng cao tri thức, củng cố niềm tin để hình thành nên bản lĩnh chính trị vững vàng cho quân nhân.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho mọi lĩnh vực hoạt động: xây dựng, chiến đấu, công tác của quân đội theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện và cách đánh của Việt Nam.

Để nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân, cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy trong quân đội. Coi trọng việc bồi dưỡng năng lực quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. Đồng thời, “xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng”(10), có năng lực, kinh nghiệm chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống các quan điểm thù địch, sai trái.

Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân, xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Đó là sự kiên định, vững vàng, lòng trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phẩm chất trung thành của quân nhân không chỉ ở trong tư tưởng, mà còn ở hành vi, thái độ, trong thực tiễn hoạt động quân sự và là thước đo thể hiện bản lĩnh chính trị của người quân nhân, theo đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(11).

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải xây dựng lập trường chính trị, nâng cao giác ngộ giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho quân nhân, đồng thời tạo ra sự “miễn dịch”, ngăn chặn, loại trừ sự ảnh hưởng, xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào quân đội. Vì vậy, phải nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ cách mạng và của quân đội. Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực sự là nền tảng tư tưởng vững chắc trong quân đội, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng và quân đội, nâng cao lòng tự hào, tin tưởng, ý thức trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong tự học, tự rèn của mỗi quân nhân, góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân đội là môi trường đặc thù, với những hoạt động huấn luyện diễn ra căng thẳng, vất vả và nguy hiểm. Môi trường huấn luyện đòi hỏi ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, thậm chí là hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao… Do đó, đòi hỏi mỗi quân nhân phải không ngừng cố gắng, nỗ lực phát huy tinh thần tự giác trong quá trình tự học, tự rèn để có thể củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bản lĩnh chính trị của quân nhân không phải hình thành một cách tự nhiên mà được tôi luyện, hình thành thông qua quá trình rèn luyện, học tập và trải qua hoạt động thực tiễn quân sự rất gian khổ, vất vả, nguy hiểm. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần khơi dậy, phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo của quân nhân trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Quân nhân phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ tri thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành thế giới quan khoa học, củng cố niềm tin, bồi đắp tình cảm, hình thành nên ý chí chiến đấu quyết chiến, quyết thắng; đây chính là nhân tố chủ quan, giữ vai trò quyết định trong việc thúc đẩy và nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nói chung và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân nói riêng phải gắn với đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, là biện pháp quan trọng, đòi hỏi tất yếu, bức thiết hiện nay.

Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm mất vai trò chính trị của quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm cho quân đội ngày càng xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, trở thành lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Do vậy, cần chủ động đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, đặc biệt cần vạch trần bản chất của luận điệu “Quân đội đứng ngoài chính trị”, “Quân đội phi giai cấp” là thủ đoạn lừa bịp, không có căn cứ, phản khoa học, phản động. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần không ngừng bồi dưỡng thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng trên lập trường giai cấp vô sản cho quân nhân, để họ dùng lý luận và thực tiễn sắc bén đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng với đó, phải khắc phục mọi biểu hiện lơ là, mất cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

_________________

Ngày nhận bài: 15-10-2022; Ngày bình duyệt: 15-11-2022; Ngày duyệt đăng: 09-01-2022

 

(1), (2), (8), (9), (10) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.156, 156, 161, 105, 187.

(3) Dương Quốc Dũng: Nâng cao bản lĩnh cá nhân của sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ quân sự, Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội, 1998.

(4) Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1996, tr.675.

(5) V.I.Lênin: Toàn tập, t.41, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.147.

(6), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.219, 217.

 

(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.14,  Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.435.

ThS PHẠM VĂN PHÚ

NCS Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền