Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thứ năm, 04 Tháng 3 2021 16:09
12070 Lượt xem

Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 03-3-2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chi bộ Tạp chí Lý luận chính trị và Chi bộ Viện Xây dựng Đảng tổ chức “Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ khối các cơ quan Trung ương,

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì sinh hoạt Chuyên đề

Tham dự Chuyên đề có PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, PGS, TS Lâm Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Viện Xây dựng Đảng, TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng cùng các cán bộ, đảng viên Tạp chí Lý luận chính trị và Viện Xây dựng Đảng.

Phát biểu khai mạc Chuyên đề, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021 và thành công tốt đẹp. Ngày 25-2-2021, Đại hội đã công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự và tự hào có 2 đại biểu chính thức tham dự Đại hội là GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học Viện. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là vinh dự không chỉ của riêng cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào chung, khẳng định uy tín, vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch toàn khóa 2021-2025 và kế hoạch công tác năm 2021 của hai Chi bộ Tạp chí Lý luận chính trị và Chi bộ Viện Xây dựng đảng, hai Chi ủy tổ chức Chuyên đề về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do PGS, TS Hoàng Phúc Lâm báo cáo Chuyên đề.

PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi phát biểu khai mạc Chuyên đề

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm biểu dương và đánh giá cao vai trò của cấp ủy hai Chi bộ trong việc phối hợp tổ chức sinh hoạt Chuyên đề; đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa nhằm phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh việc đồng chí Giám đốc Học viện được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, đã khẳng định vai trò, vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng cũng như nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách.

Đồng chí đã phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đây là một trong những đại hội thành công nhất trên các phương diện, từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức.

Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, trong đó 191 đồng chí đại biểu đương nhiên (là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII), 1.381 đại biểu chính thức được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Về trình độ học vấn, có 33% đại biểu là cử nhân, 49% là thạc sỹ, 18% là tiến sỹ và 4% là PGS, GS. Về cơ cấu giới tính, có 86% đại biểu là nam, đại biểu nữ chiếm 14%.  Về độ tuổi, đại biểu từ 31-40 tuổi chiếm dưới 1%, từ 41-50 tuổi chiếm 34%, từ 51-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 56%, từ 61-70 tuổi chiếm 6% và trên 70 tuổi chiếm 4%.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nhiệm vụ của Đại hội XIII là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIII diễn ra rất công phu, kỹ lưỡng. Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10-2018) đã thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Ban Bí thư thành lập các Tổ Biên tập và Tổ Giúp việc các Tiểu ban. Đã tổ chức được 60 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và 50 đoàn đi khảo sát, làm việc, xây dựng được 80 báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị cho các Tiểu ban. Đã tổ chức 20 phiên họp tại các Tiểu ban, xin ý kiến 4 Hội nghị Trung ương (10, 11, 14 và 15). Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, các đại biểu quốc hội, Mặt trận Tổ quốc… và công bố lấy ý kiến của toàn dân. Qua quá trình lấy ý kiến đã có hàng triệu ý kiến phong phú, sâu sắc góp ý hoàn thiện văn kiện (1410 trang) và báo cáo tổng hợp gần 200 trang.

Dự thảo các văn kiện được xây dựng rất chu đáo, bài bản, từng bước hoàn thiện và có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Đó là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân," hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn tiếp thu.

Đại hội đã trình bày những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII, đó là: (1) Nền kinh tế nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%), chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện. (2) Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng được nâng lên. Cán cân thương mại được cải thiện; xuất khẩu tăng nhanh. Nền kinh tế được cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; việc thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. (3) Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con  người Việt Nam, v.v. có nhiều chuyển biến tích cực. (4) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước, nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực. (5) Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. (6) Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. (7) An ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác, phát triển của thế giới và khu vực.

Đặc biệt, trong năm 2020, đất nước đã đạt những thành tựu nổi bật: (1) Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19. (3) Đã hạn chế được tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020. (4) Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Đại hội XIII đã đưa ra những dự báo về tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới. (1) Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. (2) Do tác động của đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Các nước điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới. (3) Môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Đại hội đã chỉ ra những quan điểm chỉ đạo cần nghiêm túc quán triển nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới như sau: (1) Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. (2) Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. (3) Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam. (4) Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (5) Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể mà đất nước hướng tới với những dấu mốc phát triển quan trọng là:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đại hội XIII đã xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược.

6 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; xây dựng bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố, tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. (2) Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc xin, phục hồi phát triển kinh tế. Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số. (3) Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. (4) Khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. (5) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. (6) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội.

3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của Đại hội XIII là: (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp hữu hiệu. (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Theo PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu đã góp phần làm nên thành công của Đại hội. Quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Có 227 đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, mở 5 lớp dự nguồn Trung ương, 27 đồng chí được quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội nghị 12, 13 và 14 đã thông quan phương án nhân sự, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị 15 giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa XIII: 14 đồng chí, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa XIII: 4 đồng chí. Thông qua toàn bộ danh sách giới thiệu các đồng chí tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (204 đồng chí), các đồng chí tham gia ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (23 đồng chí), tham gia Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII (26 đồng chí), các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (22 đồng chí). Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (20 Ủy viên Trung ương dự khuyết), trong đó 120 Ủy viên khóa XII tái cử và 80 Ủy viên trúng cử lần đầu. Danh sách Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 19 đồng chí, Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất.

Công tác tổ chức Đại hội diễn ra chu đáo, cẩn thận, từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại đến cách thức làm việc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu về dự Đại hội; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang xảy ra.

Phát biểu kết thúc sinh hoạt Chuyên đề, PGS, TS Lâm Quốc Tuấn, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã dành thời gian đến dự Chuyên đề và chia sẻ thông tin về các nội dung chính của Đại hội XIII trên các phương diện từ công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đến công tác tổ chức. Đây là những kiến thức cập nhật, mang tính hệ thống và có ý nghĩa lớn đối với các cán bộ, đảng viên; là cơ sở để Tạp chí Lý luận chính trịxây dựng các chuyên đề, làm tốt công tác cộng tác viên và biên tập bài nhằm tuyên truyền các giá trị và thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XII, kết quả Đại hội XIII của Đảng; là nguồn tư liệu quý để các cán bộ, giảng viên của Viện Xây dựng Đảng cập nhật, bổ sung giáo trình, lồng ghép những nội dung quan trọng vào giảng dạy.

T.L

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền