Trang chủ    Giới thiệu    Ban Biên tập
Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 16:30
420 Lượt xem

Ban Biên tập


Tổng Biên tập

PGS, TS NGUYỄN THẮNG LỢI

+ Chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng ủy, Giám đốc Học viện về mọi mặt công tác của Tạp chí; chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật về các hoạt động báo chí của đơn vị

+ Quản lý và lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo nhiệm kỳ, năm, quý tháng, tuần của cơ quan,

+ Thẩm định và phản biện bài viết, trực tiếp biên tập một số bài.

+ Trực tiếp duyệt bài và phương án trình bày của Tạp chí in Tiếng Việt và Tiếng Anh, Tạp chí điện tử; quyết định xuất bản Tạp chí.

+ Ký duyệt các báo cáo của đơn vị gửi cấp trên, ký các quyết định tài chính của đơn vị

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Tạp chí

+ Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên Chi hội Nhà báo Học viện CTQG Hồ Chí Minh

+ Tham gia Thường trực Công đoàn Học viện, Hội đồng Khoa học Học viện; Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện; Thành viên chính Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các tổ chức (ban chỉ đạo, đoàn công tác, tổ công tác…) và dự họp theo quy chế làm việc

+ Làm việc với Cục xuất bản, Hội nhà báo, Ban Tuyên giáo trung ương và các đối tác;

Liên hệ: P.330 nhà A4, 135 Nguyễn Phong Sắc

SĐT: 0976992460

Email: thangloictqg @gmail.com


Phó Tổng Biên tập

 PGS, TS HOÀNG ANH

+ Tham mưu, giúp việc Tổng biên tập xây dựng kế hoạch biên tập và thực hiện công tác biên tập các ấn phẩm tạp chí.

+ Thẩm định bản thảo, biên tập nâng cao chất lượng bản thảo các ấn phẩm, duyệt bài.

+ Tham mưu, giúp Tổng biên tập về công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Liên hệ: P.331 nhà A4, 135 Nguyễn Phong Sắc

SĐT:

Email:  hoanganhqlkh@gmail.com


Phó Tổng Biên tập

TS HOÀNG QUỐC CẢNH

+ Tham mưu, giúp Tổng biên tập về chủ trương kế hoạch công tác trị sự, phát hành tạp chí.

+ Tham mưu, giúp Tổng biên tập về công tác hành chính tổng hợp, văn thư, kế toán.

+ Tham gia thẩm định, biên tập bài.

+ Giúp Tổng biên tập tổ chức công việc thông tin, quảng cáo, tuyên truyền.

Liên hệ: P.329 nhà A4, 135 Nguyễn Phong Sắc

SĐT:

Email:


Phòng Biên tập

Phòng Biên tập có chức năng nhiệm vụ: Biên tập nội dung các bài viết đăng trên Tạp chí bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng kế hoạch chủ đề, nội dung Tạp chí hằng năm; tham gia đặt bài và tổ chức mạng lưới cộng tác viên; tham gia nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế.

Trưởng phòng Biên tập

THS LÊ MINH PHƯƠNG

+ Chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung về kết quả thực hiện các công việc của phòng Biên tập.

+ Chủ động tổ chức công tác biên tập bài

+ Trực tiếp biên tập các bài được phân công

+ Tham gia công tác cộng tác viên, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế

+ Điều hành phòng biên tập thực hiện nề nếp công tác, kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước


Phòng Trị sự - Phát hành

Phòng Trị sự - Phát hành có chức năng, nhiệm vụ: Làm đầu mối thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại của đơn vị, thực hiện tham mưu tổng hợp (xây dựng kế hoạch, chương trình công tác…); thực hiện công tác văn thư hành chính, quản lý tài sản, công tác kế toán, chế bản, thông tin tuyên truyền, phát hành, nộp lưu chiểu, lưu trữ tư liệu.

Trưởng phòng Trị sự - Phát hành

THS NGUYỄN HƯƠNG HẠNH

+ Chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập phụ trách về kết quả thực hiện các công việc của phòng Trị sự - Phát hành

+ Tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng

+ Phối hợp với Trưởng phòng Biên tập để xử lý nội dung công việc liên quan trong quy trình xuất bản tin, bài

+ Điều hành các cán bộ trong phòng thực hiện nề nếp công tác, kỷ luật lao động, chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

+ Tham mưu, giúp Tổng biên tập làm kế hoạch, báo cáo…

 

Thông tin tuyên truyền