Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Toàn quốc kháng chiến và bài học về nhận định, đánh giá thời cuộc
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:40
8179 Lượt xem

Toàn quốc kháng chiến và bài học về nhận định, đánh giá thời cuộc

PGS, TS TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Đêm 19-12-1946, Đảng ta phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước. Đảng phát động toàn quốc kháng chiến, đưa ra quyết định lịch sử giữa bối cảnh tình hình thế giới, của các mối quan hệ quốc tế và của khu vực. Chủ động tiến công địch, mở đầu toàn quốc kháng chiến là bài học lớn trong lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Từ khóa: toàn quốc kháng chiến, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền