Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIII
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:25
7671 Lượt xem

Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIII

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới, được Đại hội XIII của Đảng phát triển với tư duy mới, trở thành một quan điểm cơ bản và chủ trương lớn của Đảng trong thời kỳ mới. Sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị và chế độ XHCN bắt nguồn từ sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân, của mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh nghĩa là năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc và chính nhân dân được thụ hưởng thành quả đó.

Từ khóa: nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền