Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 12:46
9145 Lượt xem

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

(LLCT) - Thực hiện đường lối đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bài viết chỉ ra tính tất yếu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng.

Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

1. Tính tt yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; vượt qua khó khăn, thách thức; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu. Đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ XHCN ở nước ta.

Tính tất yếu đó thể hiện ở các nội dung sau: Xuất phát từ mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả hệ thống chính trị là xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Trong mục tiêu này, “tính giai cấp” và “tính dân tộc” thống nhất với nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(1). Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Do đó, gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là cùng hướng tới mục tiêu chung đó.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp, khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên CNXH.

So với các Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà cả xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận số 21-KL/TW nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liềnvới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”(2). Do đó gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là điều kiện, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng - nhất là lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh sẽ nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội do Đảng lãnh đạo. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Sức mạnh của hệ thống chính trị phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đến lượt mình, Nhà nước vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố sẽ phát huy vai trò tham gia, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng về tư tưởng chính trị đóng vai trò quan trọng. Nếu không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi lý tưởng chính trị thì rất dễ bị tha hóa, biến chất, “chệch hướng”.

Các cấp Đảng, các đoàn thể phải thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, để mỗi người luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần khắc phục tình trạng “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”(3). Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả cao, cần đổi mới phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị. Gắn lý luận với thực tiễn; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương; “Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên”(4).

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cần phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. “Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân”(5) theo đúng tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “cán bộ là gốc của mọi công việc”;“Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(6). Trung thành với những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”(7); công tác cán bộ được Đại hội XIII của Đảng coi là “then chốt của then chốt”(8),có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta cả trước mắt và lâu dài.

Để có được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” ngang tầm nhiệm vụ cần: 1) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đây phải được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. 2) Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộvề: phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lối làm việc; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, làm cơ sở để phân loại cán bộ, tìm và sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ một cách hợp lý, đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực của cán bộ. 3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương theo Quy định Số 08-QĐi/TW, ngày  25-10- 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của V.I.Lênin, rằng: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”(10).

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(10).

Các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên, tổ chức; phối hợp và thống nhất hành động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần: 1)Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, sự tham gia, giám sát của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 2) Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; 3) Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; 4) Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên(12); 5) “thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”(12).

__________________

(1), Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 31.

(2), (4), (5), (8), (12) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.90-91, 93, 95, 96, 106

(3)  ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.28.

(6)  Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.280.

(7)  ĐCSVN: Văn kiện hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1997, tr.66.

(8)  ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.96.

(9)  V.I.Lênin, Toàn tập, t.42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 311.

(10)   Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr.11.

(11)   ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.191.

TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Học viện Chính trị khu vực IV

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền