Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:18
4539 Lượt xem

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

GS, TS TRỊNH DUY LUÂN

Hội Xã hội học Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong cấu trúc xã hội Việt Nam, tầng lớp trung lưu đã hình thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng. Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và các kết quả nghiên cứu gần đây, bài viết tập trung làm rõ vị thế, vai trò của tầng lớp trung lưu ở nước ta hiện nay, được thể hiện ở những đóng góp trong các quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, cũng như trong sự trưởng thành về chính trị của tầng lớp này. Qua đó bài viết chỉ ra một số xu hướng tích cực và triển vọng nâng cao vai trò của tầng lớp trung lưu Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước thời gian tới.

Từ khóa: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa; phát triển xã hội; tầng lớp trung lưu.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền