Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng hệ giá trị quốc gia trong tiến trình trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:08
3794 Lượt xem

Xây dựng hệ giá trị quốc gia trong tiến trình trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng yêu cầu “tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hiện nay, trên cơ sở 9 giá trị cơ bản là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc đã được nêu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc (ngày 24-11-2021), có thể tiếp tục hoàn thiện hệ giá trị quốc gia trong thời kỳ Việt Nam phấn đấu “trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI” như Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Bài viết khái quát vị trí, vai trò, chức năng của hệ giá trị quốc gia; thực tiễn xây dựng và các giá trị cấu thành hệ giá trị Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: hệ giá trị quốc gia.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền