Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:57
4999 Lượt xem

Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

PGS, TS HOÀNG VĂN NGHĨA

Vụ Hợp tác quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Luận bàn về chủ nghĩa xã hội luôn là một trong những chủ đề thời sự của các nhà lý luận khoa học chính trị trên thế giới nói chung, cũng như các nhà lý luận mácxít và những người cộng sản nói riêng. Cương lĩnh chính trị của các Đảng Cộng sản và cánh tả nói chung trên thế giới đều đặc biệt quan tâm đến chủ đề căn cốt đó là “Chủ nghĩa xã hội là gì”, “Đặc trưng về tầm nhìn, giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội?”,... Đây là những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn cần được làm sáng tỏ và luận giải thấu đáo, nhất là tiếp cận từ quan điểm phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết khái quát về sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Mỹ, những nội dung và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Mỹ; quan điểm; tầm nhìn; Mỹ.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền