Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:40
2941 Lượt xem

Tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS NGUYỄN VĂN VIÊN

Vụ Các trường chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Những thành quả to lớn mà cách mạng Việt Nam đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đã được lịch sử thừa nhận, được nhân dân ghi nhận, được quốc tế công nhận. Đó không chỉ là tính chính danh mà còn là chính đáng, chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Nhưng các thế lực chống phá không từ mọi âm mưu và thủ đoạn nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, trong đó đặt nghi vấn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở pháp lý để Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, nhằm phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết làm rõ tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động về vấn đề này.

Từ khóa: tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản bác luận điệu xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền