Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng các binh đoàn chủ lực
Thứ sáu, 30 Tháng 10 2015 17:14
1934 Lượt xem

Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng các binh đoàn chủ lực

(LLCT) - Thực tiễn 70 năm xây dựng và phát triển của Quân đội ta nói chung, của các binh đoàn chủ lực nói riêng, đã khẳng định công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho các binh đoàn chủ lực chiến thắng mọi kẻ thù và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Đặc biệt là trong những thời điểm tình hình cách mạng có sự biến động phức tạp, nhiệm vụ của Quân đội thay đổi hoặc gặp khó khăn thì CTĐ, CTCT càng được tăng cường hơn lúc nào hết, không bao giờ được buông lỏng, coi nhẹ. Đó là bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng các binh đoàn chủ lực vững mạnh về chính trị.

Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng, quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 24-10-1973. Hơn 40  năm qua, đư­ợc sự chăm lo giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ to lớn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân, Quân đoàn đã vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, phấn đấu không ngừng, lập nhiều chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc thành lập các binh đoàn chủ lực có ý nghĩa chiến lược và phù hợp với yêu cầu tất yếu khách quan, với quy luật phát triển của Quân đội ta, đáp ứng bước phát triển mới của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Những thành tựu trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các binh đoàn chủ lực nói chung, Binh đoàn Quyết thắng nói riêng luôn gắn liền với hoạt động CTĐ, CTCT.

Những chiến công và thành tích vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các binh đoàn chủ lực nói chung, của Binh đoàn Quyết thắng nói riêng, là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, CTĐ, CTCT là yếu tố cơ bản, quyết định đến việc xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xác định cần tiếp tục tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, CTĐ, CTCT cần giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của nhân tố chính trị - tinh thần trong xây dựng Quân đội, CTĐ, CTCT của Quân đoàn phải thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi Quân đoàn nhận nhiệm vụ chiến đấu, CTĐ, CTCT đã tập trung giáo dục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và lòng căm thù giặc sâu sắc, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với điều kiện Quân đoàn nhận nhiệm vụ gấp, phải hành quân qua chặng đường dài hơn 1.700 km; quân số, vũ khí trang bị và cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật rất lớn, qua các địa bàn địch đánh phá ác liệt, song cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, nhất là khi chiến tranh xảy ra ở biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, CTĐ, CTCT của Quân đoàn đã hướng trọng tâm vào quán triệt tình hình đất nước trước nguy cơ bị xâm lược, từ đó khơi dậy truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội, Quân đoàn; bản chất, âm mưu thủ đoạn thâm độc của đối tượng tác chiến mới; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tư tưởng hoài nghi, dao động, tâm lý lo ngại chiến tranh, sợ hy sinh, gian khổ ác liệt dẫn đến giảm sút ý chí, thoái thác nhiệm vụ. Do vậy, trong thời gian này, Quân đoàn vừa trực tiếp tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc vừa huấn luyện bổ sung cho các quân khu, quân đoàn, tăng cường cho các đơn vị chiến đấu ở biên giới Tây Nam, song cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cuối những năm 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, CTĐ, CTCT của Quân đoàn diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Đặc biệt từ khi CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, bác bỏ thành quả của CNXH, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình’’nhằm xóa bỏ các nước XHCN còn lại; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, lôi kéo kích động “bạo loạn lật đổ’’, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho Quân đội xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân. Trước tình hình đó, CTĐ, CTCT của Quân đoàn đã quán triệt, nắm vững các quan điểm chỉ đạo chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; làm sáng tỏ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó củng cố lập trường tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, chiến sỹ, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; nắm vững phương hướng xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng Quân đoàn nói riêng theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, làm tiền đề để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hai là, CTĐ, CTCT của Quân đoàn phải trực tiếp góp phần vào việc xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

CTĐ, CTCT của Quân đoàn đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, coi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của Quân đoàn. Do vậy, trong mọi thời kỳ, Đảng ủy Quân đoàn luôn chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao,thực sựlà hạt nhân chính trị lãnh đạo Quân đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác theo hướng bám sát cơ sở, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, nhất là về chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm, do đó năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ chính trị trung tâm và các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ làm điểm, làm mẫu khi được cấp trên giao.

Ba là, CTĐ, CTCT cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn

CTĐ, CTCT luôn đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chủ động dự báo đúng tình hình để có quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên làm tốt công tác lựa chọn tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường với bồi dưỡng, rèn luyện từ thực tiễn; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, kế hoạch trong công tác cán bộ. Do đó, đã góp phần trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn trong từng thời kỳ.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, CTĐ, CTCT đã thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả thiết thực. Với các hoạt động trên, công tác tuyên truyền vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ trong mọi thời kỳ luôn được các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân luôn được củng cố và tăng cường, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đơn vị và địa bàn an toàn, không để kẻ địch và phần tử xấu mua chuộc, xâm nhập vào đơn vị, góp phần quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo đảm cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu CTĐ, CTCT trong tình hình mới

Nhận rõ vai trò nòng cốt của hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị đối với việc tăng cường hiệu lực CTĐ, CTCT, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chính trị đã được xây dựng và trưởng thành cả về phẩm chất và năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Chính uỷ, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong chiến đấu, xây dựng và trong mọi hoạt động của đơn vị. Hệ thống cơ quan chính trị các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng và nhiệm vụ của Quân đoàn trong từng giai đoạn; hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các mặt, các nội dung CTĐ, CTCT. CTĐ, CTCT đã trở thành “linh hồn, mạch sống” trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn.

Thực tiễn hơn 40 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Quân đoàn đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống cơ quan chính trị các cấp đối với nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 51, Nghị quyết 513. Để cơ quan chính trị các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT, Đảng uỷ Quân đoàn đã thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bảo đảm sự thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong tính chỉnh thể của cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội và cơ cấu bộ máy tổ chức của Quân đội. Hoạt động của cơ quan chính trị luôn tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Cơ quan chính trị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, hậu cần kỹ thuật để chỉ đạo triển khai toàn diện các hoạt động CTĐ, CTCT.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Đặc biệt, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo giữa các quốc gia vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, trực tiếp đe dọa đến hòa bình, ổn định trong khu vực. Tình hình trên đặt ra nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng các binh đoàn chủ lực, trong đó có Binh đoàn Quyết thắng nói riêng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn. Vì vậy, hoạt động CTĐ, CTCT nói chung, đối với Quân đoàn 1 nói riêng phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nhạy bén, xây dựng Quân đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với vị trí là Binh đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Bộ Quốc phòng.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2014

 

Thiếu tướng Lương Đình Hồng

Chính ủy Quân đoàn 1

Các bài viết khác