Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:05
49271 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất và luôn luôn chăm lo, xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về Mặt trận Dân tộc thống nhất là nền tảng tư tưởng định hướng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc thống nhất, cách mạng Việt Nam.

 

1. Mặt trận Dân tộc thống nhất - một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ngay từ những năm 20 thế kỷ XX, sau khi xác định được con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với nòng cốt là Mặt trận Dân tộc thống nhất. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị thành lập Đảng từ ngày 6-1 đến 7-2-1930 đã ra quyết nghị: “Đảng chỉ định một đồng chí chịu trách nhiệm họp đại biểu tất cả các đảng phái như Tân Việt, Thanh Niên, Quốc dân Đảng, Đảng Nguyễn An Ninh, v.v.. để thành lập mặt trận phản đế mà về sau cá nhân hoặc tổ chức đều có thể gia nhập”(1).

Tiếp tục tinh thần đó, tại Hội nghị lần thứ nhất  (tháng 10-1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi phân tích tình hình các giai tầng dưới sự thống trị của thực dân Pháp đã nêu rõ: “Những đều ấy tỏ ra rằng ở Đông Dương có nhiều lực lượng phản đế, mà hiện nay cần phải hiệp lại làm một phong trào c.m thống nhứt để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mưu sự giải phóng cho xứ Đông Dương. Bởi vậy cho nên Đảng cần phải tổ chức ra ở Đông Dương một phân bộ của Đại đồng minh phản đế. Những điều kiện để tổ chức đã có đủ”(2). Trên cơ sở quyết nghị đó, ngày 18-11-1930, Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, ngày 18-11 hằng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, tên gọi của Mặt trận Dân tộc thống nhất đã nhiều lần thay đổi: Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương (10-1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3-1938), Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (11-1939). Tháng 5-1941, sau khi trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 5-1946, để quy tụ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt). Trước sự phát triển của thực tiễn cách mạng, theo chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 3-1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân Việt Nam đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời ở miền Bắc (1954). “Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”(3).

Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1975), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12-1960) và tháng 4-1968, thành lập Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, là linh hồn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Hồ Chí Minh chỉ rõ, xây dựng và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm quy tụ, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, quy tụ mọi tổ chức, cá nhân yêu nước, tất cả con dân nước Việt, phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, theo tinh thần “Dân tộc trên hết. Tổ quốc trên hết”. Mặt trận là phương thức để thực hiện mục đích đại đoàn kết.

Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận là một chiến lược cơ bản, lâu dài, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng XHCN, trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Người khẳng định: “trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”(4).

Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nam nữ, lứa tuổi... Song, đây không phải là một tập hợp lỏng lẻo, ngẫu nhiên, tự phát, mà là một khối chặt chẽ, có tổ chức trong Mặt trận Dân tộc thống nhất, phải lấy liên minh công nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là nguyên tắc căn cốt trong chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, làm nên sự khác biệt về chất so với tư tưởng đoàn kết, tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước tiền bối.

Hồ Chí Minh lý giải Mặt trận phải lấy liên minh công - nông - trí làm nền tảng, bởi thực tế xã hội Việt Nam đến giữa thế kỷ XX cho thấy đại đa số nhân dân là nông dân, công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Công, nông: “là người trực tiếp sản xuất tất cả mọi tài phú làm cho xã hội sống. Vì họ đông hơn hết mà cũng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn hết. Vì chí khí cách mạng của họ chắc chắn, bền bỉ hơn của mọi tầng lớp khác”(5). Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò quan trọng của tầng lớp trí thức: “trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang”. Vì vậy, “công, nông, trí, cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”(6). Mối quan hệ giữa Mặt trận Dân tộc thống nhất và liên minh công - nông - trí là sự phản ánh về mặt tổ chức mối quan hệ biện chứng giữa toàn thể và bộ phận, giữa dân tộc và giai cấp.

Cùng với việc lấy liên minh công - nông - trí làm nền tảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất chỉ có thể được củng cố và phát triển bền chặt khi được Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận mang tính nguyên tắc và tất yếu, bởi chỉ có Đảng của giai cấp công nhân, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mới thực sự đánh giá đúng vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Đảng Cộng sản cũng chính là tổ chức đã đứng ra tập hợp lực lượng, lập các đoàn thể quần chúng nhân dân yêu nước và đưa họ tham gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một thành viên của Mặt trận, vừa là lực lượng lãnh đạo, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng lãnh đạo Mặt trận bằng chính sách Mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; bằng vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương, lấy lòng chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tinh thần yêu nước, tự giác, tự nguyện tham gia cách mạng; bằng thực tiễn đoàn kết trong nội bộ Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng làm cho sức mạnh đại đoàn kết trong Mặt trận được nâng lên một tầm cao mới. Khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất, Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”(7). Khi trở thành Đảng cầm quyền, để Đảng thực sự xứng đáng là linh hồn, là người lãnh đạo Mặt trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Đảng phải luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới, phải luôn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, phải gương mẫu về mọi mặt để xứng đáng là đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của giai cấp và dân tộc. Theo Người, sự đoàn kết trong Đảng là yếu tố đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đoàn kết trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Mặt trận lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích cơ bản của các giai tầng trong xã hội làm cơ sở để củng cố và không ngừng mở rộng. Bởi nói đến đại đoàn kết là giải quyết các mối quan hệ và vấn đề lợi ích giữa cá nhân và tập thể, bộ phận và toàn cục, giai cấp và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra mẫu số chung, quy tụ điểm tương đồng của mọi người Việt Nam là tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập, tự do. Theo Người, giải quyết quan hệ về lợi ích phải tuỳ thuộc hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đáp ứng nguyện vọng chung của toàn thể dân tộc, nhưng lại chăm lo tới cả lợi ích chính đáng của cá nhân, trong đó lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của dân tộc. Điều này thể hiện rõ trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, khi tình thế cách mạng đến, Người đã kêu gọi toàn dân: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”(8). Hội nghị Trung ương lần thứ tám (5-1941) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”(9).

Khi miền Bắc quá độ lên CNXH, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa củng cố miền Bắc và giải phóng miền Nam, giữa cải thiện đời sống nhân dân lao động với việc xóa bỏ giai cấp địa chủ và từng bước cải tạo XHCN đối với giai cấp tư sản dân tộc...

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc thống nhất phải lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng làm phương thức hoạt động chủ yếu để khơi gợi tính tự giác cách mạng của quần chúng. Người xác định nội dung tuyên truyền cách mạng phải giản dị, thiết thực, vừa nêu lên những yêu cầu cấp bách của lịch sử, vừa phản ánh được nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân, có ngôn ngữ diễn đạt phù hợp với từng đối tượng. Cùng với việc tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, lực lượng cách mạng cần tranh thủ lực lượng trung gian để họ đứng về phía cách mạng, quyết không để kẻ thù lợi dụng, lôi kéo họ chống lại cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương tiêu biểu trong việc tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết; về việc thu hút, tập hợp lực lượng trung gian về phía cách mạng. Chính vì vậy, dưới ngọn cờ chung, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất đã được tập hợp tối đa.

Để tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất, theo Hồ Chí Minh cần thực hiện nguyên tắc vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những điều tốt của nhau, phê bình, góp ý những điều chưa tốt của nhau. Phê bình trên lập trường thân ái, vì dân, vì nước, để tăng cường đoàn kết. Đồng thời, lấy chân thành tin yêu để cảm hóa, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên của Mặt trận phải có lòng nhân ái, khoan dung, độ lượng, khắc phục những thiên kiến hẹp hòi, thiển cận, thực hiện theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách và phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh.

2. Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận trong công cuộc đổi mới hiện nay

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đã có những thay đổi nhiều so với sinh thời Hồ Chí Minh. Cục diện thế giới biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm. Các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau quyết liệt. Dù hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng gia tăng. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức...

Ở trong nước, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành và giữ vững thành quả cách mạng. Đặc biệt, trải qua 35 năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn...

Có thể thấy, tình hình thế giới và trong nước với thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và những thành quả phát triển đã đạt được. Xuất phát từ điều kiện và đòi hỏi của thực tiễn, kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất, trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn được coi là đường lối chiến lược, nguồn lực nội sinh quan trọng để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn là một bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó lấy liên minh công - nông - trí làm nòng cốt, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Mặt trận chủ trương phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam, không phân biệt quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ý thức hệ, ở trong nước hay nước ngoài, miễn là tán thành mục tiêu chung là giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Mục tiêu đó đã được thể hiện xuyên suốt trong đường lối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Tiêu đề của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (tháng 9-2019) đã nêu rõ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”(10). Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”(11).

Mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên chính là sự quán triệt, vận dụng và thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất trong bối cảnh, điều kiện mới của đất nước.

Trải qua 90 năm, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát triển ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành quả của sự vững mạnh đó xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó vô cùng quan trọng là tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất nói riêng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua cho thấy bài học lớn là: khi nào Mặt trận Dân tộc thống nhất quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì khi đó cách mạng sẽ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đây cũng đồng thời là định hướng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; đóng góp vào những thành tựu của đất nước; đặc biệt là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN(12) r

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2020

(1), (2) ĐSCVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.13,195.

(3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.452, 453.

(5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, sđd, tr.376, 376.

(7), (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, sđd, tr.168, 230.

(9) ĐSCVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, Sđd, tr.113.

(10), (11) http://m.mattran.org.vn/hoat-dong/

nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-ix-nhiem-ky-20192024.

(12) ĐCSVN: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tháng 4-2020, tr.9.

PGS, TS Lý Việt Quang

TS Trần Thị Huyền

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền