Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự
Thứ hai, 13 Tháng 9 2021 14:29
2672 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Trong tình hình hiện nay trênthế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cùng nhữngyêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.Chính vì vậygiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho đoàn viên thanh niên nói chung và trong các nhà trường quân đội nói riêng là một trong những việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, người tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức và khí phách của dân tộc Việt Nam. Người vừa là nhà đạo đức học lớn, vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất, quên mình vì nước vì dân, về lòng nhân ái và cao thượng, về tác phong khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh “sự thống nhất giữa trí lực của một nhà bác học và đạo đức của một nhà hiền triết. Sự thống nhất ấy tạo nên một nhà văn hoá - cộng sản kiệt xuất”, một hệ giá trị chuẩn mực bền vững, trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc tăng cường giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trước hết góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo mà Luật Giáo dục đã quy định là “đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đặc biệt, góp phần xây dựng đội ngũcán bộ kỹ thuật quân đội phát triển hài hoà, cân đối giữa trí tuệ và phẩm chất, năng lực, giữa nhận thức với tình cảm, niềm tin, ý chí cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thanh niên Việt Nam là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm giáo dục, động viên, phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Trong bản “Di chúc” để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn về trách nhiệm của Đảng đối với thanh niên là: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” .

Kế thừa quan điểm của Người, trong thời gian qua, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên. Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò to lớn đó: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc… công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc”. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứccho thanh niên nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng những lớp người kế tục trung thành với lý tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Phần lớn thanh niên Việt Nam đều có có lòng yêu nước nồng nàn, có lý tưởng cách mạng, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng. Đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến hết mình vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Là một cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật quân sự, đồng thời là một nhà trường trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự vừa có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, chỉ huy tham mưu kỹ thuật quân sự trình độ đại học, sau đại học; vừa đào tạo kỹ sư phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu của Học viện Kỹ thuật quân sự là đào tạo những người cán bộ khoa học kỹ thuật có sự phát triển hài hòa, cân đối giữa trí tuệ và phẩm chất, năng lực; giữa nhận thức với tình cảm, niềm tin, ý chí cách mạng - những cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng, vừa chuyên - những kỹ sư giỏi, sĩ quan tốt, đảng viên mẫu mực.

Trong những năm qua, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; triển khai Chỉ thị số 05/CT - TW của Bộ Chính trị,  Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” đã trở thành nền nếp trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục của Học viện. Việc tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên tại Học viện trong những năm qua được thực hiện chủ yếu qua hai cách thức:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: toạ đàm, hội thảo, diễn đàn, viết bài tuyên truyền trên các kênh truyền thanh nội bộ, mạng Qsnet, giới thiệu những bài viết có chất lượng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy các hoạt động của các tổ chức quần chúngtrong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những việc làm cụ thể, thiết thực, có tính giáo dục cao, như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Học viện tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, phong trào “Tuổi trẻ Học viện rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng, hội thi kể chuyện “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”,các hoạt động tham quan, hoạt động dã ngoại của học viên, sinh viên. Triển khai giới thiệu học tập các chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng tình đồng chí, đồng đội ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Thứ hai, qua giảng dạy môn lý luận chính trị, đặc biệt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Giảng dạy các môn học này không chỉ góp phần giúp ngườihọcnắm bắt được tri thức lý luận, nhận thức đúng đắn hơn về quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần quan trọngbồi dưỡng đạo đức, tác phong, lý tưởng sống cao đẹp và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Thành công của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phụ thuộc một phần không nhỏ vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận. Học viện luôn quan tâm nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã cập nhật, bổ sung những nội dung mới về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy; tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức giảng dạy bảo đảm chất lượng khoảng 2.500 tiết học về tư tưởng Hồ Chí Minh mỗi năm; tham gia, tổ chức hội thảo và thực hiện, hướng dẫn học viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, viết báo khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên ở Học viện đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên Học viên. Nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chất lượng công tác, nền nếp sinh hoạt, chấp hành các chế độ quy định của đoàn viên thanh niên có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, xuất hiện nhiều tấm gương mẫu mực trong học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong Học viện còn những hạn chế, bất cập. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chưa sinh động, chưa thật sự tạo thành phong trào sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhận thức của đoàn viên thanh niên về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mặt còn hạn chế. Tình trạng khá phổ biến là sự hiểu biết của đoàn viên thanh niên chưa sâu, chỉ dừng lại ở trình độ tái hiện, khả năng phân tích, liên hệ vận dụng vào thực tiễn còn chưa thật sâu sắc, hiệu quả. Đoàn viên thanh niên có thể kể nhiều sự kiện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, song nếu đặt câu hỏi yêu cầu giải thích, lập luận hoặc yêu cầu liên hệ thì còn lúng túng. Việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự đi vào cuộc sống, chưa trở thành nếp nghĩ, cách sống, chưa thực sự trở thành công cụ để điều chỉnh hành vi, hoàn thiện nhân cách của đoàn viên thanh niên. Hình ảnh và những việc làm của Bác chưa ngấm sâu vào trong tiềm thức của mỗi học viên để trực tiếp điều chỉnh gắn với từng hành vi trong lời nói, việc làm.

Trước thực tiễn trên, việc giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng hiện nay, nhằm từng bước khắc phục những hạn chế về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam. Đây là công việc cần thiết, thường xuyên và cũng là công việc lâu dài.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ở một số lĩnh vực, một số địa phương, đơn vị cần phải nghiên cứu triển khai chặt chẽ hiệu quả hơn. Những vấn đề phức tạp về quốc phòng ngày càng công khai, quyết liệt và trực diện.Đại hội XIII của Đảng xác định phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội: “Xây dựng Quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên dịnh mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên Học viện kỹ thuật Quân sự nói riêng là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Để thực hiện tốt công tác này, cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc; truyền thống nhân ái, thuỷ chung, tôn sư trọng đạo, đề cao dân trí, trọng dụng nhân tài có trình độ khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan các cấp, đội ngũ giảng viên và học viên về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và sự cần thiết giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ khi nào có nhận thức đúng về nội dung, giá trị của đạo đức nói chung, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng mới có thể hành động đúng trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân gắn vớiquá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Hai là, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, giảng viên và cán bộ làm công tác quản lý giáo dục. Cùng với nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội. Đội ngũ nghiên cứu, giảng viên, báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh là người tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện, đưa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội. Vì vậy, đồng thời với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó chủ động xây dựng được đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên, báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh có chất lượng cao và số lượng hợp lý, có kiến thức tổng hợp của nhiều ngành khoa học, nhất là tri thức về lý luận và lịch sử.

Rèn luyện đạo đức và phong cách, để mỗituyên truyền viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dụctrở thành một tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách,là kiểu mẫu trong việc tổ chức và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.Gắn việc giữ vững đạo đức nhà giáo với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ giảng dạycác môn lý luận chính trị nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng không chỉ trang bị những kiến thức về lý luận chính trịmà còn góp phần xây dựng, hoàn thiện nhân cách cho người học thông qua hệ thống bài giảng và tấm gươngđạo đức trong sáng,tận tuỵ, yêu nghề. Chuẩn mực đạo đức nhà giáo quân đội đòi hỏi người thầy phải mô phạm trong lễ tiết, tác phong, trong lời nói, cử chỉ, hành động để cảm hóa người học và đồng nghiệp.

Ba , đổi mớihình thức, phương pháp giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng. Giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh vừa dễ lại vừa khó; bởi phải làm sao để những giá trị đó đến với người học một cách thật tự nhiên, gần gũi, trở thành tự nguyện tự giác. Phong cách, phương pháp của người giảng viên phải nhuần nhuyễn đến mức thành cảm hứng truyền sang cho người học. Một giảng viên, tuyên truyền viên trong một bài giảng, trong một chương trình giảng dạy có thể không sáng tạo ra những tri thức mới, nhưng ít nhất phải diễn đạt khối kiến thức của nhân loại một cách sáng tạo - phải lựachọn phương pháp thích hợp. Trong giảng dạy, truyền bá tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cần phân tích, truyền tải bằng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu.

Bốn là,đổi mới phương thức tuyên truyên, giáo dục.

Tuyên truyền miệng là một trong những cáchthức cơ bản trong giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên. Các phương thức này nếu có sự hỗ trợ một cách hợp lý của các phương tiện trực quan và thực hành sẽ nâng cao được sự chú ý, thẩm thấu, hấp dẫn đối với nội dung giáo dục. Trong điều kiện hiện nay, khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, việc sử dụng kết hợp các phương tiện trực quan là rất cần thiết và đòi hỏi có sự chuẩn bị công phu, sử dụng khéo léo để tạo ra sự thu hút với đối tượng,nhất là đối với những nội dung giáo dục có tính trừu tượng, khái quát cao.

Cán bộ Đoàn phải thay việc sử dụng cách thức tuyên truyền theo kiểu một chiều,áp đặt đối tượng cần giáo bằng việctăng cường sử dụng phương pháp đối thoại, gợi mở vấn đề để lôi cuốn thanh niên cùng tư duy, phản biện. Trong giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, những phương pháp như đối thoại, nêu vấn đề,... cần được thực hiện một cách thường xuyên, tích cực nhằm tăng sự quan tâm, hứng thú cho thanh niên, gợi mở trí sáng tạo và có thể mang lại hiệu quả giáo dục cao. Thông qua đối thoại, thanh niên được trình bày ý kiến của mình, được giải toả tâm lý, chủ động tìm hiểu tri thức và rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát trong lập luận vấn đề. 

Trong thời đại bùng nổ thông tin, thì việc đổi mới phương thức giáo dục thanh niênthông qua các phương tiện truyền thanh nội bộ, hệ thống mạng nội bộ của Học viện để truyền thông là việc làm cần thiết. Tận dụng ưu thế tích cực của các mạng xã hội trong việc tiếp cận, truyền đạt nội dung tuyên truyền, định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trên hệ thống mạng nội bộ của Học viện; nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường số lượng và chất lượng các bài viết đăng trên website về nội giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Mở rộng các cuộc đối thoại giữa các thế hệ lão thành cách mạng, giữa những người có uy tín xã hội trên các lĩnh vực với thanh niên trong các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... nhằm “truyền  lửa” cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần cách mạng, ý chí phấn đấu và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

__________________

1. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.

2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIINxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

4. Trần Thanh Giang: “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2013.

5. Hồ Chí Minh:Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1996.

7. Võ Văn Hải: Phát triển năng lực trí tuệ và phẩm chất đạo đức của học viên các trường đại học quân sự hiện nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015.

TS Cao Trung Hà

                                                              CN Đỗ Duy Chinh

                                                              ThS Lê Minh Thu

Học viện Kỹ thuật quân sự

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền