Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:55
8705 Lượt xem

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS NGÔ ĐÌNH XÂY

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chủ chốt và là chiến lược phát triển đất nước tương thích nhất của các quốc gia trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với việc tạo lập và vận hành mô hình đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển đất nước mà các quốc gia đã có những bước tiến ngoạn mục, như Mỹ, châu Âu, Ítxraen, Xinhgapo... Việt Nam đang triển khai chiến lược đổi mới sáng tạo và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc đổi mới sáng tạo ở Việt Nam còn khiêm tốn và hạn chế. Để đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo theo kịp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần chú trọng: đổi mới tư duy để đổi mới sáng tạo; đưa đổi mới sáng tạo là động lực chính của sự phát triển; đẩy mạnh đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo; hình thành và trách nhiệm hóa các chủ thể đổi mới sáng tạo; tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền