Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giai cấp nông dân Việt Nam sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:57
8782 Lượt xem

Giai cấp nông dân Việt Nam sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Việt Nam là nước có tỷ lệ người dân sống ở nông thôn, làm nông nghiệp hoặc dịch vụ liên quan đến nông nghiệp còn khá lớn(1). Hội nghị Trung ương 7 khóa X (năm 2008) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau hơn 10 năm thực hiện, giai cấp nông dân Việt Nam đã có sự thay đổi, trưởng thành trên nhiều mặt, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết. Bài viết phân tích những thành tựu, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp nông dân giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam, Nghị quyết 26-NQ/TW.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền