Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Học thuyết lợi nhuận của C.Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:42
1468 Lượt xem

Học thuyết lợi nhuận của C.Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại

PGS, TS NGUYỄN MINH QUANG

Viện Kinh tế chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Học thuyết lợi nhuận được C.Mác trình bày trong bộ “Tư bản” là sự kết tinh giá trị khoa học và cách mạng cốt lõi nhất trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thị trường và khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại của học thuyết lợi nhuận của C.Mác, góp phần khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường CNXH.

Từ khóa: giá trị khoa học và cách mạng; kinh tế thị trường; lợi nhuận (P); kinh tế học trước C.Mác; kinh tế học hiện đại sau C.Mác.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền