Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 12:53
4052 Lượt xem

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

(LLCT) - Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 và phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại họp báo - Ảnh: LLCT

Sáng ngày 01-3-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì buổi phát động. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại buổi Họp báo.

-----------

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự họp báo trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến qua các điểm cầu và qua phần mềm Microsoft Teams!

Thưa các phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí! 

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, hôm nay, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Nội dung tóm tắt của Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Thể lệ và định hướng chủ đề bài viết đã được đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trình bày. Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về lý do tổ chức cuộc thi. Như các đồng chí đã biết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ trong Đảng và hệ thống chính trị mà còn trong toàn xã hội; không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, lực lượng chuyên trách của Ban Chỉ đạo 35 các cấp mà còn là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và cần có sự tham gia tích cực của mỗi người dân. 

Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Đảng, năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất. Phạm vi dự kiến ban đầu của cuộc thi lần thứ nhất là trong hệ thống trường Đảng và Ban Tuyên giáo các cấp, nhưng với 8.129 bài dự thi và sự tham gia tích cực, bài bản, sáng tạo của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, cuộc thi đã thành công vượt dự kiến, thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện ý thức, tâm huyết và trách nhiệm cao của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài viết có chất lượng tốt đã được sử dụng phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại đơn vị, địa phương. Kết quả rất thành công của cuộc thi lần thứ nhất là cơ sở để chúng ta phát động cuộc thi lần thứ hai với quy mô và độ lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị.

Bối cảnh của cuộc thi lần thứ hai có nhiều điểm mới, rất nổi bật. Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XIII), thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; cùng với các nhiệm vụ mà các hội nghị của Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành và các địa phương về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; các vấn đề rất quan trọng sẽ được các hội nghị Trung ương trong thời gian tới thảo luận, như: chính sách pháp luật về đất đai, về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa… đặt ra yêu cầu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần các tuyến bài viết chính luận, bảo đảm sắc sảo về luận cứ, giàu tính chiến đấu và mang tính định hướng cao.

Đặc biệt, ngày 03 tháng 02 vừa qua, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt. Chúng ta có trách nhiệm lan toả nội dung, ý nghĩa và tinh thần của cuốn sách này, bởi đây là tài liệu hết sức quan trọng phục vụ công tác học tập, giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên; không những là một cẩm nang nghiên cứu cho giới lý luận chính trị Việt Nam, mà còn là chỉ dẫn hết sức quý báu cho các nhà lãnh đạo, quản lý mọi ngành, mọi cấp ở cả Trung ương và địa phương trong nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ hai, về mục đích, ý nghĩa cuộc thitôi xin nhấn mạnh 3 ý lớn:

(1)Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng và sức mạnh lan tỏa to lớn của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(2) Với tinh thần “xây là cơ bản, chống là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả”, chúng ta vừa phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng, “bẻ gãy từ gốc” các luận điệu sai trái, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; vừa góp phần cung cấp luận cứ để xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(3) Tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ kết quả của cuộc thi lần thứ nhất, có thể khẳng định chúng ta có lực lượng rất dồi dào trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ này ở nhiều phương diện khác nhau. Cuộc thi là dịp để chúng ta góp phần tiếp tục tích cực huy động, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên lực lượng nòng cốt hiện có; đồng thời phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng các cây viết trẻ có tiềm năng để trở thành chuyên gia trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành mạng lưới rộng khắp trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng này.

Thứ ba, về một số vấn đề cần lưu ý. Đây là cuộc thi dành cho các bài viết mới, lần đầu, không trùng lặp quá 20% với các công trình khác của chính tác giả hoặc của tác giả khác. Bài viết có thể được đăng tải ngay sau thời điểm tác giả nộp bài dự thi. Tuy nhiên, tác giả phải báo về nơi nhận bài viết và gửi kèm minh chứng đăng tải. Đây là điểm mới so với cuộc thi lần trước nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời bảo đảm tính kịp thời của thông tin, nhất là đối với các bài viết trên báo điện tử.

(1) Về chủ đề bài viết, đề nghị các đồng chí bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, trong đó cần chú ý các tuyến bài: 

- Kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận và thực tiễnvề đường lối đổi mới đất nước; kiên định bảo vệ các nguyên tắc xây dựng Đảng,v.v.

- Bảo vệ, lan tỏa những nội dung cốt lõi, những nội dung mới của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khoá XIII; quán triệt sâu sắc nội dung và ý nghĩa của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

+ Các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước, như: phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, v.v.

+ Đấu tranh, phản bác trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị trên tất cả các lĩnh vực.

(2) Về cách thức diễn đạt, đây là thể loại chính luận nên trong từng bài viết, cần chú ý kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa “xây” và “chống”, có lập luận chặt chẽ, luận chứng thuyết phục; những bài “bút chiến” phải dẫn giải rõ ràng, vạch trần tính phản khoa học, phản động của các luận điệu sai trái, thù địch nhưng rất cần sự nhạy cảm về chính trị, tỉnh táo, tinh tường để không vô tình “tuyên truyền”, “quảng bá” cho các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; tránh tuyên truyền, đấu tranh một chiều, thiếu lý lẽ, thiếu dẫn chứng thuyết phục. Cần chú ý đến các bài viết ngắn trên báo điện tử vốn đòi hỏi sự cô đọng, súc tích, ngôn ngữ và cách diễn đạt phù hợp bởi đây là loại hình báo chí có sức lan tỏa rộng rãi và nhanh chóng.

Thứ tư, về việc tổ chức triển khai cuộc thi: 

Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong năm 2022, được phát động trên phạm vi toàn quốc, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam là các cơ quan đóng vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức. Cuộc thi được triển khai theo ngành dọc là hệ thống Ban Chỉ đạo 35 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Kế hoạch tổ chức cuộc thi để triển khai cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả; phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp uỷ và ban lãnh đạo các cấp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai và kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi những vấn đề phát sinh để giải quyết. 

Đặc biệt, với sự có mặt của rất nhiều cơ quan thông tấn, báo chí hôm nay, đề nghị các đồng chí đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: xây dựng các đoạn phim ngắn (trailer) trên truyền hình, thông tin trên báo chí, mạng xã hội… để đông đảo cán bộ, nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực. Đây là nhân tố rất quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc thi. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, tôi xin phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022. Với sự tham gia, hưởng ứng tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tôi tin tưởng rằng, cuộc thi hết sức quan trọng và nhiều ý nghĩa này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,

Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền