Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Xây dựng các đơn vị báo chí Học viện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2022 10:04
5051 Lượt xem

Xây dựng các đơn vị báo chí Học viện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

(LLCT) - Lời giới thiệu: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời, trong không khí toàn hệ thống Học viện đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo tinh thần “trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, Liên Chi hội Nhà báo Học viện tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Đại hội. Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa I - Ảnh: LLCT

Với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước; trung tâm quốc gia nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Học viện có 12 cơ quan tạp chí, 06 bản tin và các cổng thông tin, trang tin điện tử. Đồng thời, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia về chuyên ngành báo chí, truyền thông. Có thể nói, hệ thống cơ quan báo chí của Học viện khá hùng hậu, và có những đặc thù so với các Liên Chi hội Nhà báo khác trong cả nước.

Nhằm kiện toàn bộ máy và tổ chức hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm yêu cầu quản lý hệ thống, sau nhiều năm chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Liên Chi hội Nhà báo Học viện đã được thành lập và ra mắt vào dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2021). Sự ra đời của Liên Chi hội Nhà báo Học viện là một dấu mốc phát triển quan trọng của đội ngũ những người làm báo, tạp chí của hệ thống Học viện, tạo điều kiện cho các hội viên - cán bộ, biên tập viên các tạp chí, bản tin, giảng viên cơ sở đào tạo báo chí trong toàn hệ thống Học viện có môi trường và điều kiện được trao đổi chuyên môn, giao lưu, học hỏi, trau dồi đạo đức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, Liên Chi hội còn là cơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Học viện thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. 

Đại hội lần thứ nhất của Liên Chi hội Nhà báo Học viện là dịp để nhìn lại vai trò và kết quả hoạt động của Liên Chi hội kể từ sau khi thành lập và điều quan trọng hơn là dịp để nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện với công tác báo chí của Học viện và trong nền báo chí quốc gia; là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận đúng đắn hơn về nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí; động viên và đề cao trách nhiệm của đội ngũ người làm báo Học viện thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước trên các mặt trận, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Học viện được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Việc chỉ đạo thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện, một nội dung nhiệm vụ quan trọng của Đề án sắp xếp, phát triển báo chí của Học viện đến năm 2025, tầm nhìn 2030, thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Học viện, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Học viện đối với công tác báo chí và yêu cầu phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn hoạch định đường lối, chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử của hệ thống Học viện đã hoạt động trong điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của đội ngũ những người làm báo đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện, công tác báo chí của Học viện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: 

Thứ nhất, các tạp chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin điện tử trong hệ thống Học viện luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng của Học viện. Chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công bố các kết quả nghiên cứu phong phú của Học viện và của giới nghiên cứu lý luận chính trị trong cả nước, góp phần hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Thứ hai, đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển của Học viện, diện mạo báo chí của Học viện đã có nhiều khởi sắc, nhiều nét mới mang tính tích cực. Một số tạp chí đã khẳng định vị trí, vai trò báo chí thuộc cơ quan lý luận của Đảng, giữ vững vị thế, uy tín khoa học quốc gia. 

Một số tạp chí đã xuất bản tạp chí tiếng Anh, tạp chí điện tử, các số phụ trương, số chuyên đề đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Nhiều bài viết, nhiều chuyên mục chất lượng, phản ánh sinh động đường lối đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu mọi mặt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Các tạp chí, trang tin tích cực công bố, góp phần đưa những kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham mưu, tư vấn hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện trong nước và quốc tế.

Thứ ba, trong năm qua, hầu hết các tạp chí đã xây dựng được các chuyên mục, chuyên đề nghiên cứu có ý nghĩa, như: đưa “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”, “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Học viện Trung tâm có trang vietnamthinhvuong.com trên môi trường mạng; Học viện Chính trị khu vực II có blog “Sáng mãi niềm tin”, Học viện Chính trị khu vực III có fanpage “Những ngọn lửa nhỏ”,... 

Thứ tư, tổ chức - bộ máy và đội ngũ cán bộ các tạp chí, hội đồng biên tập đã cơ bản được kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, hội viên các Chi hội Nhà báo phần lớn đều có học vị, học hàm, có trí tuệ, có trình độ chuyên môn cao, luôn vững vàng trên trận địa tư tưởng - lý luận, yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. 

Thứ năm, công tác đào tạo chuyên ngành báo chí, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác báo chí đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; đã tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo theo hướng gắn học với thực hành, chú trọng cả số lượng và chất lượng, đồng bộ kiến thức, kỹ năng và đạo đức làm báo; nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo bước tiến trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao. 

Trong những kết quả đạt được đó, có sự đóng góp tích cực của các đồng chí hội viên Liên Chi hội Nhà báo Học viện. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác báo chí và hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo Học viện cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được thẳng thắn chỉ ra để tìm phương hướng và giải pháp khắc phục, trong đó có những vấn đề nổi bật cần quan tâm: 

Một là, nhận thức về công tác tổ chức Liên Chi hội chưa đầy đủ và thống nhất. Có nơi, có lúc do dự, lừng chừng và chưa sẵn sàng. Theo đó, công tác chuẩn bị thành lập tổ chức hội và phát triển hội viên thời gian qua còn nhiều hạn chế. Hệ thống tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử Học viện khá lớn, với 12 tạp chí, 06 bản tin nhưng mới có 06 chi hội ở cơ quan báo chí (và 02 chi hội ở đơn vị nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành báo chí). Hệ thống cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đông đảo nhưng chưa có Liên Chi hội. Sau nhiều năm chỉ đạo, phải đến tháng 6-2021 mới thành lập được Liên Chi hội và đến nay lần đầu tiên tổ chức Đại hội của những người làm báo toàn Học viện.

Các chi hội nhà báo trong hệ thống còn hoạt động rời rạc, thiếu tính thống nhất, gắn kết, phối hợp trong triển khai công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Mối quan hệ giữa Chi hội và lãnh đạo chuyên môn các tạp chí chưa chặt chẽ, chưa có quy chế làm việc, vai trò của tổ chức hội còn mờ nhạt, chưa có nhiều đóng góp vào hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuyên môn báo chí, chia sẻ kinh nghiệm công tác phát hành và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí. 

Hai là, nhiều hội viên của các chi hội còn chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản, ít kinh nghiệm trong công tác biên tập, trị sự và quản lý tòa soạn, đặc biệt là tòa soạn trong thời đại số hiện nay. Cán bộ làm công tác báo chí, bản tin hầu hết là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên làm việc kiêm nhiệm, nên chưa dành thời gian thỏa đáng và công sức cần thiết để phát triển hoạt động nghiệp vụ báo chí. 

Ba là, các đơn vị báo chí chưa xây dựng được các quy định về quy chuẩn biên tập; chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và thực hiện các quy chuẩn tạp chí khoa học quốc tế, quy trình xuất bản trực tuyến, phản biện bài viết, thể thức trình bày bài báo khoa học,... Chưa có tạp chí nào tham gia được vào các hệ thống trích dẫn, danh mục trích dẫn khoa học quốc tế. 

Việc thực hiện đa dạng loại hình và chuyển đổi số báo chí còn chậm. Hiện mới chỉ có 03 tạp chí thực hiện 02 loại hình cả tạp chí in và điện tử; 05 tạp chí xuất bản ấn phẩm tiếng Anh, trong đó có tạp chí tiếng Anh chưa xuất bản đều kỳ. Chưa có tạp chí được số hóa hoàn toàn, chưa có toà soạn số với việc áp dụng số hoá quản trị hệ thống, biên tập, duyệt bài, thiết kế trình bày, đo lường nhu cầu công chúng; chưa xây dựng được mô hình toà soạn hội tụ...

Bốn là, các tạp chí cũng như các Chi hội Nhà báo chưa tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và kết nối nhà báo do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, chưa quan tâm gửi bài dự các giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên đề; chưa chú trọng phối hợp trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ,... Số bài đoạt giải trong các giải báo chí (Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí quốc gia,...) còn rất khiêm tốn. 

Năm là, hầu hết các tạp chí Học viện được phát hành theo phương thức cấp phát, biếu tặng trong hệ Học viện và một số chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các trường chính trị, một số trường đại học. Số lượng được đặt mua còn rất hạn chế. 

Trong bối cảnh hiện nay, những công việc hệ trọng của đất nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với giới báo chí cả nước nói chung và đối với hoạt động của các đơn vị báo chí và công tác báo chí trên toàn hệ thống Học viện nói riêng. Đó là có giải pháp đột phá để vượt qua các thách thức chuyển đổi số quốc gia; xu hướng hội nhập quốc tế về báo chí đang diễn ra mạnh mẽ; những yêu cầu mới đối với quy trình, quy chuẩn xuất bản tạp chí khoa học cùng với sự thay đổi nhu cầu tiếp nhận của công chúng; báo chí trong thực thi nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng và của Đảng nói chung trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận. Nói cách khác, các cơ quan báo chí, những người làm báo Học viện phải có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ hơn. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Liên Chi hội Nhà báo và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện hiện nay, tại Đại hội này, tôi nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm, để các đồng chí cùng suy nghĩ và triển khai tốt hơn các hoạt động trong thời gian tới:

Một là, quán triệt chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Hội Nhà báo Việt Nam đối với các cơ quan báo chí 

Liên Chi hội Nhà báo Học viện là tổ chức trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, trước hết, phải thực hiện thật tốt Điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động Hội. Theo đó, các Chi hội và Liên Chi hội Nhà báo Học viện cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của mình là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thực hiện sứ mệnh phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Các Chi hội cần phải chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo; quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nêu cao đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận, lập trường tư tưởng chính trị, nghiệp vụ, đặc biệt là về đạo đức của nhà báo, góp phần nâng cao trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo cách mạng. 

Tổ chức Chi hội phải thực sự vững mạnh, đề cao tính tư tưởng, tính chuyên nghiệp, hiện đại, trở thành điểm tựa về nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với người làm báo, đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế...

Hai là, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, thực tiễn đổi mới đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện

Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp tích cực cho công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động thông tin, tuyên truyền một cách sinh động, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với các chuyên mục Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tạp chí cần xây dựng chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của Học viện tiếp tục đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, bám sát để thông tin và thực hiện kịp thời các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động do Đảng ủy, Ban Giám đốc ban hành; chú trọng tuyên truyền kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện, các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng biên tập để các sản phẩm báo chí của Học viện ngày càng có chất lượng cao hơn, trở thành nguồn học liệu chính thống, tin cậy không chỉ đối với cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện, mà còn đối với giới khoa học, những người quan tâm đến lý luận chính trị và báo chí truyền thông cả nước. Các ấn phẩm báo chí của Học viện phải trở thành tài liệu học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cung cấp cứ liệu khoa học cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, báo chí truyền thông nói riêng.

Ba là, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo của Học viện. 

Để phát huy được vai trò của báo chí, tạp chí khoa học nói riêng, đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức của đội ngũ người làm báo. Thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi những người làm báo khoa học phải tự mình học tập, đổi mới và hoàn thiện. Đó là có vai trò tích cực vào tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về chiến lược đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, v.v..

Mỗi cán bộ làm công tác báo chí của Học viện phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận, có nhiệt huyết, dấn thân, trách nhiệm cao trong công việc; tuyệt đối tuân thủ Luật báo chí, thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; không để xảy ra những bài tạp chí vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, hoặc để hiểu sai chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Các cơ quan chủ quản trực tiếp, các Chi hội Nhà báo và mỗi hội viên cần thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những thành công, hạn chế, khuyết điểm để tu dưỡng, rèn luyện. Ban Chấp hành Liên Chi hội và Ban Thư ký các Chi hội phải thể hiện rõ vị trí, vai trò của tổ chức hội trong phát triển, bồi dưỡng chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, đẩy mạnh phong trào Học tập và noi gương tư tưởng, phong cách và đạo đức làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức Chi hội, Liên Chi hội Nhà báo, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hội viên

Cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức chi hội, phát triển tổ chức hội và hội viên, một mặt, khẳng định sự gắn kết, thống nhất khối báo chí toàn Học viện. Mặt khác, tạo bước chuyển để Liên Chi hội Nhà báo Học viện thực sự trở thành một tổ chức có dấu ấn, bản sắc riêng của báo chí Trường Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Liên Chi hội Nhà báo Học viện chịu trách nhiệm tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm thống nhất về mô hình tổ chức, bộ máy, quy mô nhân lực phù hợp trong toàn Học viện, bảo đảm tính hệ thống, khắc phục tình trạng khu biệt, hoạt động rời rạc giữa các đơn vị báo chí như hiện nay. Đồng thời, Liên Chi hội Nhà báo và các Chi hội Nhà báo phải làm tốt vai trò tham mưu, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác báo chí của Học viện; xây dựng cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ quản lý làm công tác báo chí; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người làm báo trong Học viện.

Ban Chấp hành Liên Chi hội có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện xây dựng cơ chế, chính sách phát triển, giáo dục, bồi dưỡng hội viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tạp chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin điện tử. Các Chi hội, Liên Chi hội cũng cần chú trọng nâng cao vai trò của mình trong giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định về đạo đức nghề nghiệp của hội viên; chú trọng tham gia đóng góp vào công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các Chi hội.

Các Chi hội cũng cần chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, biên tập viên, nhân viên được tham gia các khoá bồi dưỡng nâng cao trình độ viết, biên tập tin, bài, ứng dụng công nghệ mới, trau dồi ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại, hội nhập. 

Năm là, đối với các Chi hội Nhà báo ở đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo chuyên ngành báo chí

Cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận báo chí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất những luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về báo chí; thể hiện tốt hơn nữa vai trò trung tâm quốc gia nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành báo chí, chú trọng đào tạo toàn diện cả về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nhà báo, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao của đất nước. Hoạt động của các Chi hội cần hướng vào xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có lý luận tốt, vừa am hiểu thực tiễn sâu sắc, có năng lực sáng tạo, kỹ năng sư phạm. Chú ý phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ trẻ. Quan tâm mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về báo chí, góp phần trực tiếp thúc đẩy xây dựng hệ thống báo chí Học viện hiện đại và hội nhập quốc tế.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Trường Đảng Trung ương, là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị, tham mưu chủ trương, chính sách cho Đảng, Nhà nước. Các đơn vị báo chí của Học viện phải khẳng định được uy tín, vị thế trong khu vực và quốc tế, trở thành địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học trao đổi học thuật, công bố những kết quả nghiên cứu mới, mở rộng ảnh hưởng ra toàn xã hội. 

Sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang cho giới báo chí cả nước nói chung và báo chí Học viện nói riêng. Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, với những nỗ lực, quyết tâm của các Chi hội, của đội ngũ hội viên, trong thời gian tới, báo chí và đội ngũ những người làm báo Học viện sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền